Siste nytt innen helseinnovasjon

Få med deg nyheter og aktuelle saker i Helseinnovasjonssenterets blogg.

Kontakt oss
 • 12/11/2019 - Signe Sefland og Mari Mørkeset Sandbakk
  Digitale data og praktisk arbeid hånd i hånd

  Bidragsytere fra NTNU, SINTEF, USHT og VitalThings gikk i dybden og deltagerne bidro aktivt på workshop på Helseinnovasjonsseminar i Kristiansund nylig. Over 50 deltagere var samlet med et tydelig engasjement for hvordan vi kan utvikle en mer proaktiv helsetjeneste.

  Les mer
 • 11/11/2019
  Fra behov til ferdig utviklet app!

  Helseinnovasjonssenteret har bistått Averøy kommune med utvikling av en app for klinisk støtte i palliasjon. Nå er appen tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og hjemmetjenesten i Averøy har tatt den i bruk.

  Les mer
 • Fagsamling driftsteknikere sal med folk som hører på foredrag om velferdsteknologi
  03/10/2019 - Signe Sefland
  Driftsteknikersamling for hele fylket

  Alle som drifter/ har teknisk ansvar for velferdsteknologi i kommunene i Møre og Romsdal, ble 1.oktober invitert til nettverkssamling i Kristiansund. Målet var å utveksle kunnskap og erfaringer som kan hjelpe videre implementering av velferdsteknologi.

  Les mer
 • Workshop gruppearbeid helse
  02/10/2019 - Signe Sefland
  Workshop i T2D- prosjektet

  1. oktober arrangerte Helseinnovasjonssenteret sammen med prosjektgruppen en workshop i prosjektet «Type 2 Diabetes (T2D): Personsentrert og helhetlig tjeneste». Vi inviterte ansatte som har definerte oppgaver knyttet til behandling og oppfølging av personer med type 2 diabetes til å bidra med sine innspill og sin kunnskap.

  Les mer
 • gruppearbeid innovasjonsseminar folk snakker sammen rundt bordet
  16/09/2019
  Innovasjonsseminar

  12. og 13. september arrangerte IKT Orkidé sitt årlige innovasjonsseminar. Vi var på plass!

  Les mer
 • Tavle tjenestedesign prosess post it lapper
  16/09/2019 - Helseinnovasjonssenteret
  Vår deltagelse i den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI

  Hvordan samskape gode, bærekraftige løsninger innen helse…? I dag vil vi fortelle litt om den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI som vi har vært en del av siden oppstart av nettverket i 2017.

  Les mer
 • Helseinnovasjonssenteret Kristiansund shaking hands
  03/09/2019
  Fast post på Statsbudsjettet!

  Tirsdag 3. september 2019 kom en tverrpolitisk gruppe politikere på besøk til Helseinnovasjonssenteret. De hadde med seg svært gode nyheter. Helseinnovasjonssenteret har fått fast post på Statsbudsjettet, med 10 millioner i årlig bevilging fra 2020.

  Les mer
 • 07/06/2019 - Lillian Karlsen
  Kunnskapsklyngen Cluster for Co- Creative Design and Innovation (CCSDI) har nettopp arrangert sin første konferanse!

  Konferanse ble arrangert ved Doga`s lokaler i Oslo 5.  juni, og samlet godt over 100 personer som er interessert i samskapende tjenestedesign og innovasjon i helsesektoren. 


  Helseinnovasjonssenteret er en av 16 partnere i klyngen, og vi var naturlig nok til stede under konferansen.

  Konferanse-tittel var «Tjenestedesign i helse – hvordan samskaper vi fremtidens løsninger?»

  Anita Das, forskningsleder SINTEF Digital og prosjektleder CCSDI, åpnet konferansen og fikk presentert klyngens foreløpige arbeid og tanker for fremtiden.

  Programmet var spennende, og med forelesere som representerte design- og forskningsmiljø så vel som helsetjenestene, fikk vi belyst ulike perspektiver ved temaet;

  -  Hvilken metoder og verktøy bruker tjenestedesignere i designprosessen?

  -  Hvilke erfaringer har helsetjenestene med å bruke samskapende tjenestedesignmetodikk i praksis?

  -  Hva anser forskere som viktige elementer ved tjenestedesignmetodikken for å realisere innovasjoner i helse- og omsorgssektoren? 


  Helseinnovasjonssenteret bidro også med presentasjon på konferansen. FoUI-medarbeider Lillian Karlsen snakket om «Samskapende tjenestedesign i praksis- erfaringer fra prosjektet «Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus». Vi ser det som svært viktig å dele erfaringer og kunnskap om hvordan vi har brukt tjenestedesignprosessen i utviklingen av dette nye pasientforløpet, og hva vi opplever som suksessfaktorer og utfordringer. Behovet er stort for å bygge og dele kunnskap og kompetanse om effekten av 1) ulike tiltak og metoder 2) hvilke forhold er en forutsetning for og bidrar til disse effektene 3) hvordan kan ny kunnskap og innovasjoner faktisk implementeres i tjenestene.

  Vi ser frem til videre kompetansebygging og kunnskapsdeling sammen med de andre aktørene i CCSDI- klyngen og håper på flere konferanser!

  Les gjerne mer om klyngens arbeid her: https://www.ccsdi.no/about-ccsdi

  Bilde 1: Lavrans Løvlie betegnes som grunnleggeren av tjenestedesignmiljøet i Norge, og han var med på å stifte verdens første tjenestedeignfirma, Livework. Løvli snakket bla. om hvordan vi bør tenke nytt om hvordan vi kan effektivisere helsetjenestene ved å bevege oss «Fra systemeffektivitet til mer effektive brukere».


  Bilde 2: en fullsatt sal i Doga-lokalene fikk gleden av å høre på Elizabeth B- N. Sanders, grunnlegger av MakeTools and Associate professor at The Ohio State University. Sanders belyser i sitt innlegg behovet for bruk av samskapende prosesser og tjenestedeign-metodikk for å forbedre helsetjenestene, og hvordan ulike typer verktøy, metoder og «mindset» påvirker de gode prosessene.


  Les mer
 • Palliativ Plan EAPC Lillian Karlsen Palliasjon
  03/06/2019
  Vant prisen for 3.beste poster på hele konferansen

  EAPC-konferansen i Berlin


  Representantene fra et sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal var repressentert ved 16th World Congress of the European Association for palliative care i Berlin 23.-25.mai 2019- Dette er en internasjonal konferanse med om lag 3000 deltakere fra hele verden. To viktige studier fra Møre og Romsdal var representert på konferansen. Helseinnovasjonssenteret er veldig stolte av vår egen FoUI-medarbeider Lillian Karlsen sin deltakelse i dette.

  Tittel på posteren « In case of life- limiting illness: what is most important for you?».

  Lillian Karlsen fikk noen funn i masteroppgaven hun skrev. Det er disse funnene denne posteren baserer seg på. Disse funnene er kommet ut av undersøkelse gjort i ROR-kommunene.

  Studien utforsket det offentliges forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon, og resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier.

  Forskningskonferansen gir oss viktig innspill på det som beveger seg i Europa – og det er gledelig at vi godkjennes med poster og får vise frem det gode og utrolig viktige arbeidet vi utfører i Kristiansund, og Møre og Romsdal, sier kreftkoordinator Gunnel Amundsen Lindseth.

  Konferansen bestod av ca. 3000 deltagere fra nesten 100 land. Det var 1000 postere utstilt om ulike forskningsresultater innen palliasjon.

  Vi i Norge og i Møre og Romsdal jobber svært godt med hvordan vi ivaretar mennesker som behøver lindrende behandling og god tverrfaglig oppfølging.


  Palliativ omsorg er et viktig fagfelt som vi i Kristiansund ivaretar, med blant annet redskap som Palliativ plan («beredskapsplan» for de som lever med kronisk sykdom) og Livets siste dager (tiltakspakke for døende). Dette er diagnoseuavhengige redskaper som skal benyttes over hele kommunen, sier Gunnel Amundsen Lindseth.


  Disse redskapene brukes for å følge opp mennesker som lever med kronisk sykdom, og mennesker som skal dø, på en helhetlig og verdig måte.

  Her er hovedfokus; hva som er viktig for pasienten, og en samhandler på tvers av legekontor, sykehus og kommune. Dette gir en sterk faglig oppfølging og større likhet i tilbud og koordinering.

  Pasienter og pårørende opplever større forutsigbarhet og trygghet, samt raskere bistand med å få hjelp for plager og behov når de følges opp med disse verktøyene. Årsaken er at en legger planer for å kunne leve best mulig med kronisk sykdom, har forberedende samtaler, tydeliggjør kontaktpersoner og hva som er viktig for pasienten.


  Hjemmetjenesten er en sterk bidragsyter i dette viktige arbeidet, representert ved kreftkoordinator, kreftsykepleiere, spesialsykepleiere og Kompetansenettverk for kreft og palliasjon i hjemmetjeneste og Storhaugen Helsehus.

  Det driftes også kompetansenettverk innen kreft, lindring og demens for sykehjem og for Bo og Habilitering, og en fører inn redskapene for hele kommunen.


  Lillian Karlsen, FoUI- medarbeider ved Helseinnovasjonssenteret, deler funn fra sin masteroppgave i dette posteret. Studien utforsket borgernes forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon. Resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier. Posteret ble presentert av viktige bidragsytere i studien; Bardo Driller (overlege, palliativt team Helse M&R), Bente Winsjansen (Kreftkoordinator i Fræna kommune) og Gunnel Lindseth (Kreftkoordinator i Kristiansund kommune).


  Det andre posteret presenterer det viktige arbeidet med å utvikle og implementere Palliativ plan i Møre og Romsdal. Et fagutviklingsprosjekt som har pasientsentrert oppfølging i fokus, og resultatene sålangt viser at bruk av planverktøyet bidrar til økt trygghet for både ansatte, pasienter og pårørende. Dette arbeidet har fått stor oppslutning og oppmerksomheten regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt. Tanja Alme er prosjektleder, og Bardo Driller gjør sitt phd- arbeid knyttet til prosjektet. Videre er prosjektet sterkt forankret i et samlet fagmiljø i Møre og Romsdal. Prosjektet vant Fylkesmannens Omsorgspris i 2018! – med Bente Winsjansen.

  Les mer
 • forskere samlet rundt et bord på Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund
  11/04/2019 - Signe Sefland
  Forskningskaffe på Helseinnovasjonssenteret

  Torsdag 11. april møttes en gjeng med aktive forskere til Forskningskaffe, i regi av Campus Kristiansund. Denne gangen ble kaffemøtet holdt på Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • Foredrag av Helseinnovasjonssenteret hos Tieto gammel dame og tieto
  03/04/2019
  Utvikling av ny samtykkeløsning sammen med IT- giganten Tieto

  Tieto er en ledende leverandør av programvare og tjenester i Norden, og er en samarbeidspartner i flere av Helseinnovasjonssenterets prosjekter. Tirsdag inviterte Tieto til frokostseminar i Oslo, om temaet «Et engasjerende og inkluderende digitalt samfunn». Etisk teknologiutvikling, prosjekt for registrering av oppmøte i skolen (future classroom) og ny samtykkeløsning ble presentert. Helseinnovasjonssenteret var tilstede, og vår egen Fride Bae holdt innlegg om hvordan Helseinnovasjonssenteret og Tieto har samarbeidet i prosjektet I agree om å teste og tilpasse en ny digital samtykkeløsning fra Tieto; Tieto Dynamic Consent.

  I agree tok utgangspunkt i behovet for å innhente samtykke fra brukere av velferdsteknologi på en mer brukervennlig måte, som ivaretar GDPR, som gir god oversikt over samtykker som er gitt, varighet osv, både for bruker og tjenesteytere. Det er viktig at alle brukere skal kunne bruke løsningen, - de helt selvstendige, de med behov for assistanse, og de med verge. Sammen med Tieto har Helseinnovasjonssenteret videreutviklet og gjennomført testing, løsningen som ble brukt i prosjektet er nå et ferdig produkt fra Tieto; Tieto Dynamic Consent. Selv om opprinnelsen for samarbeidet oppstod rundt tematikk velferdsteknologi, har løsningen uendelige muligheter - dette er en digital samtykkeløsning som kan gjøre hverdagen lettere i både skoler, barnehager og ulike arbeidsplasser, - overalt der man har behov for å raskt og enkelt innhente samtykke. Prosjektet I agree er slik et godt eksempel på hvordan vi sammen kan finne de gode løsningene på tvers, skape nye produkt og gi konkrete forbedringer tilbake til bruker.

  På bildet over forteller Fride Bae fra Helseinnovasjonssenteret om prosjektet I agree og samarbeidet med Tieto.

  På bildet under er vi på omvisning hos Tietos dLab, hvor de jobber med å utvikle innovative løsninger til offentlig sektor. Fra venstre Fride Bae sammen med Unni Kvisvik fra Tieto og Signe Sefland fra Helseinnovasjonssenteret.

  Les mer
 • 19/03/2019 - Signe Sefland
  Besøk fra Slovenia

  Den siste uka har vi hatt besøk av Dean Lipovac fra Slovenia på Helseinnovasjonssenteret, som undersøker hvordan vi nordmenn responderer på ulike materialer. 

  Les mer
 • Helseinnovasjonssenteret tre og helse
  15/02/2019 - Signe Sefland
  Bedre helse med tre

  Visste du at du sover bedre i en seng laget av tre enn i en annen seng? Eller at pasienter som ligger

  i et rom med innslag av natur og tre synes å bli raskere utskrevet og bruke mindre smertestillende? Sammenhengen mellom bruk av tre og vår helse var under lupen på Tre og helse- konferansen.

  Les mer
 • nye ideer helse helseinnovasjon forbedring av helsetjenester
  08/02/2019
  Idémottak - et samarbeid for å ta i mot nye ideer innen helse

  Sitter du med en god idé som kan gjøre helse- og omsorgstjenestene bedre? Nå går Helse Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Helseinnovasjonssenteret, ALV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, NTNU Ålesund, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Møreforskning sammen om et Idémottak for å ta i mot de gode ideene. 

  Les mer
 • 07/01/2019
  Program Tre og helse- konferansen 2019

  09:00 Registrering


  09:30 Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og
  Romsdal - Velkommen

  09:35 Arthur Burchardt - Mjøstårnet – hvorfor
  bygges det i tre?

  10:00 Rektor Ivar Rød og ass. rektor Kjell Inge
  Ugelvik ved Romsdal vgs - Brukererfaringer
  fra Romsdal videregående skole

  10:20 Bjarte Bye Løfaldli,
  Helseinnovasjonssenteret - Hjerneforskning, sanseopplevelser, perspektiv

  10:40 10 min pause

  10:50 Anders Qvale Nyrud, Norges miljø- og
  biovitenskapelige universitet - Helseeffekter
  av trebruk - erfaringer fra Norge

  11:10 Teresa Ribu, Grøn byggallianse -
  Well-standarden. Gode innemiljøer

  11:30 Lunsj

  12:30 Prof. Dr. Maximillian Moser, Institute of Health
  Technology and Prevention. Wood in
  hospitals - Health - Hygiene

  13:30 Pause

  13:40 Aneta Fronczek-Munter, Spesialrådgiver
  arkitektur og helse, Sykehusbygg HF - Hva betyr materialvalg for pasienter og
  ansatte. Helse, trivsel, innemiljø.

  14:00 Stefan Lundin, White Arkitekter -
  Arkitektur, psykologi, helsebygg

  14:20 Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet -
  Inneluft og helse i skolebygg. Hva kan materialvalg bety? Erfaringer fra
  Elverum kommune

  14:40 Pausemat

  15:20 Winfried Schaal, Moelven - Hva er gode rom?

  15:40 Petter Torås Halseth, Veidekke - Valg av materialer
  og HMS på byggeplass

  16:00 Aasmund Bunkholt, Trefokus - Oppsummering

  16:30 Avslutning – Mingleservering


  PÅMELDING HER: https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Kur...

  Les mer
 • 14/12/2018
  Vil du være med å skape fremtidens helsetjeneste? Vi søker administrativ leder.  Helseinnovasjonssenteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå
  fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks
  reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet
  innovasjon, utvikling av helsenæring og økt bruk av velferds- og
  mestringsteknologi, for å oppnå forbedring i
  helsetjenestene. Senterets kjerneaktiviteter omfatter responstjenester
  tilknyttet velferdsteknologi samt forskning på nasjonalt nivå.

  Helseinnovasjonssenteret er i rask vekst, og ønsker å bli en enda større
  bidragsyter til verdiskaping og innovasjonsvekst regionalt, nasjonalt og
  internasjonalt. I tett samarbeid med leder for FoUI, vil du som administrerende
  direktør ha en viktig strategisk rolle i videre utvikling av senteret. Du vil
  ha det juridiske ansvar for senterets økonomi, administrative drift og
  utvikling. Stillingen vil innebære nær kontakt med kommuner,
  spesialisthelsetjeneste, fylkeskommuner, politikere, næringsliv og sentrale
  samarbeidspartnere som universiteter, høyskoler og andre
  forskningsinstitusjoner. Som senterets ansikt utad må det påregnes en del
  møteaktivitet og reising.

  Hvorfor
  akkurat du kan bli vår leder?

  Helseinnovasjonssenteret har menneskene i sentrum og derfor forventes det at
  du har forståelse for at ledelse henger sammen med kultur og er et fag som
  utvises og endres i tråd med bedriftens og ansattes utvikling.

  Du bør ha høyere utdannelse, 4-6 års ledererfaring og god økonomisk
  forståelse.

  Du må evne å sjonglere strategisk tenkning og administrasjon i en og samme
  hånd. Takler du uforutsigbarhet, men klarer samtidig å tilføre struktur og
  evner å treffe beslutninger, så er du den vi ser etter.

  Det er nødvendig at du har kjennskap til og har ledet organisatoriske
  endringsprosesser. Vi ønsker i tillegg at du har kjennskap til innovative
  prosesser. Har du kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser så
  kan det være et pluss.

  Det kan være mulighet for en pendle ordning. Dette må i så tilfelle avtales
  nærmere.

  For å høre mer om stillingen, kontakt vår headhunter hos Sperre
  Rekruttering Eirik Sperre på mobil 92607988 og
  eirik@sperrerekruttering.no, eller Guro Løfaldli Prosjektleder helsenæring
  på mobil 92042600.

  Søknad og CV kan sendes: candidate@sperrerekruttering.no

  Sperre Rekruttering: «Hvorfor skal noen bytte arbeidssted og
  begynne hos dere?»

  «Vi har et sprudlende og godt miljø med solid takhøyde. I tillegg får den
  rette arbeide sammen med sterke fagfolk, med fremtiden og et vidt spekter av
  spennende fremtidsrettede prosjekter. Stillingen og prosjektene vil gi den nye
  noe både profesjonelt og personlig. Det vi arbeider med har stor betydning for
  velferd og helse. I tillegg skal vi bli nasjonale. Dette er spennende – Bjarte
  Bye Løfaldli (PhD), Prosjektleder FoUI.

  Les mer
 • 15/11/2018 - Helseinnovasjonssenteret
  Kveldsuniversitetet

  Helseinnovasjonssenteret ønsker synliggjøring og formidling av utvikling, kunnskap og forskning til en større gruppe enn de som leser forskningsartikler! Vi har derfor laget en uformell plass for læring i et lunt og hyggelig miljø.

  Les mer
 • Illustrasjon av nyhetsbrev for oktober
  05/11/2018 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyhetsbrev for oktober

  Eldredagen

  1.Oktober 2018 ble Eldredagen markert i Kristiansund med snitter, taler, musikk og fremvisning av velferdsteknologi. Av 112 mennesker i salen kom mange bort å spurte om blant annet trygghetsalarm, fallsensor og verktøyet KOMP. Kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret, Signe Sefland, holdt tale, og Lillian Karlsen, prosjektmedarbeider Helseinnovasjonssenteret samt Jeanette Christin H. Størseth fra Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmestester, viste frem og samtalte med de fremmøtte om velferdsteknologi. Vi takker Pensjonistforbundet for invitasjonen! Her kan du lese en fin artikkel om dagen fra Tidens Krav: Ikke skremmende med teknologi!


  Ny driftstekniker

  Cecilie Engvik er ansatt som ny driftstekniker på Helseinnovasjonssenteret fra oktober. Cecilie har lang erfaring innenfor velferdsteknologi og har arbeidet som operatør ved Responssenteret i over 10 år. Hun har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innenfor velferdsteknologi. Kommunene kommer til å bli godt kjent med Cecilie etter hvert, da hun også vil lede driftsteknikernettverket i kommunene..!


  Nasjonalt VFT-program

  16.oktober var det samling i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram på Gardermoen. Hovedmålene i programmet er å gi personer med helseutfordringer trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig, og muligheter til å mestre eget liv og helse. Prosjektgruppen fra Nordmøre var representert ved Eli Ljøkjel, Margrete Svinvik, Tommy Pettersen, Pauline Kondov, Gunn Inger Lie og daglig leder Responssenter og prosjektleder velferdsteknologi, Benedicte Nyborg, samt driftstekniker Cecilie Engvik. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på vårt utførte arbeid så langt, samt fokus og planer fremover. Mye skjer, og mye skal skje..! 


  Oppmerksomhet rundt prosjekt

  Hospital@home er et av våre prosjekt som har fått bred oppmerksomhet i det siste, et prosjekt med stor overføringsverdi og relevans for utvikling av ny samhandling mellom spesialist- og kommunal helsetjeneste. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal HF, ved Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune, Helseinnovasjonssenteret med RRO og USHT, Sintef og Sykehusapoteket HF avdeling Kristiansund for ny tjenestemodell med intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet ved bruk av velferdsteknologi. Vi anbefaler disse 2 radiosnuttene fra NRK for mer kunnskap om hva dette handler om (følg link under). Her intervjues 3 fra prosjektet: Lillian Karlsen fra Helseinnovasjonssenteret, Ann Iren Kjønnøy, prosjektleder DMS Kristiansund og Inger Stokke, prosjektleder, Helse Møre og Romsdal: Endelig samhandling

  Hjemmesykehus


  Gleder oss til nye lokaler

  Helseinnovasjonssenteret har vokst enormt på ett år, og snart skal vi endelig få større plass og tilpassede lokaler i Øvre Enggate 8 i Kristiansund. Viktigst av alt er at vi får samlet oss alle i samme bygg! I nytt bygg får vi 3 etasjer med Responssenteret, Responsteam, FoUI og resten av Helseinnovasjonssenteret. USHT, prosjektleder DMS og flere andre med samme fokus som oss vil fortsette å være samlokalisert med oss. På bildet; Alf Magne Røbech som følger opp prosessen med å bygge om lokalene.


  Workshop Minnealbum

  Vi gjennomførte en workshop 3.oktober i forbindelse med utvikling av verktøyet Minnealbum. Eggedosis AS ønsker i samarbeid med Vindel, Helseinnovasjonssenteret ogMolde University College, senter for helselogistikk å gjennomføre et forsknings- og innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle et nytt og innovativt interaktivt verktøy tilpasset pasienter, brukere, pårørende og ansatte i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Produktet er spesielt tiltenkt eldre med demens. På workshop hadde vi deltakere fra blant annet Averøy, Smøla, Kristiansund, Sunndal og Aure som arbeider med demente til daglig.
  Det var en kunnskapsrik og engasjert gjeng som var samlet, og vi fikk gjort et produktivt arbeid som en del av forprosjektet til utvikling av Minnealbum.


  Ruller ut elektroniske medisindispensere

  24.oktober samlet vi hele 50 stk flotte medarbeidere fra Nordmøre til superbrukeropplæring på to typer elektroniske medisindispensere. Hele Nordmøre tar i bruk ytterligere velferdsteknologi innen kort tid. Dette er et viktig skritt i digitaliseringen og bredding av ny teknologi. Vi har for over ett år siden digitalisert over 1500 trygghetsalarmer og neste trinn blir GPS Og digitale tilsyn. Målet er å støtte opp under egenmestring for våre pasienter og utvikle bærekraftige tjenester!


  HUSK!

  Vi arrangerer Kveldsuniversitetet onsdag 7.november kl 19-20 på Bar å sånn i Kristiansund. Denne gangen er tema angst; hva er det og hvordan kan vi håndtere det? Med Rask Psykisk Helsehjelp i Kristiansund kommune. Følg Kveldsuniversitetet på Facebook for mer informasjon! Kveldsuniversitetet

  Les mer
 • Illustrasjon av nyhetsbrev for august og september
  11/10/2018 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyhetsbrev august & september

  Eiere og partnere hadde møte med helseministeren

  Mandag 20. august fikk helseminister Bent Høie presentert videre planer for Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. Helseinnovasjonssenterets arbeid, oppnådde resultater, ambisjoner og videre målsettinger ble gjennomgått, med et tydelig budskap om at senteret må videreføres med penger på Statsbudsjettet. Det er videre inngått en regional partnerskapsavtale mellom ORKidé – Nordmøre Regionråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal om å løfte Helseinnovasjonssenteret til en regional rolle i utvikling av framtidens helsetjenester for innbyggerne i hele Møre og Romsdal. Dette er utrolig viktig for senterets utvikling og vi er glade for den brede støtten Helseinnovasjonssenteret får for å videreføres og utvikles. Les lenger ned for å høre hva slags tilbakemelding vi fikk fra ministeren….!


  Omsorgskonferansen

  Helseinnovasjonssenteret har deltatt aktivt opp mot Omsorgskonferansen 2018 som arrangeres av fylkesmannen hvert år, i år arrangert 12.-13. september. Vi har deltatt i programkommité, med foredrag v/Benedicte Nyborg om velferdsteknologi på Nordmøre, v/Lillian Karlsen om Hospital@home og Signe Sefland om Helseinnovasjonssenteret. I tillegg stod vi på stand, og Responsteam fikk opp på scenen og fortelle om sin hverdag som utrykkende spesialsykepleiere i Responsteam. Det ble 2 lærerike dager med over 300 i salen. Responsteam består av Odin Bae Bolstad (t.v) og Rune Gjøvikli (t.h) og Nora Nilssen Østby som var tilstede på konferansen men som vi ikke fikk fanget på dette bildet.


  Nasjonal

  Helseinnovasjonskonferanse

  Nasjonal helseinnovasjonskonferanse ble arrangert for første gang 26. september 2018, og samlet 150 personer på Thon Hotel Kristiansund. Konferansen hadde fokus på helseinnovasjon og fremtidens helsetjenester, og ble arrangert av KNN i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret. Gjennom konferansen satte vi rammene for en nasjonal ogframtidsrettet møteplass, en faglig tung arena for nytenking og visjoner, med gode muligheter for kompetanse- og nettverksbygging. Dagen ble svært interessant, folk sa her var det mye faglig å ta med seg på høyt nivå. Kanskje får vi til noe tilsvarende også neste år..?


  Velferdsteknologiens ABC i Kristiansund

  25. september var det opplæring og oppstart for implementering av velferdsteknologi i Kristiansund kommune. Ca. 70 deltakere fra samtlige enheter i pleie- og omsorg starter i dag på opplæring i Velferdsteknologiens ABC. Målet for opplæringen er å gi en forståelse for hvilke utfordringer vi står overfor, hvorfor endringer bør skje nå, og hvilke roller ansatte har i de ulike fasene av endringsprosessene.


  HURRA - Vi er lovet penger på statsbudsjettet..!

  26.september ble en gledens dag på Helseinnovasjonssenteret..! Helseminister Bent Høie kom med en samlet, tverrpolitisk gjeng med et løfte om en bevilgning på 6.6 millioner til videre drift av Helseinnovasjonssenteret, på Statsbudsjettet for 2019. Dette betyr en videreføring av senteret utover oppsatte prosjektperiode, noe vi er svært letta og glade for..! Se gleden i dette videoklippet fra NRK Møre og Romsdal: Helseministeren med budsjettlekkasje Følg linken for å lese mer om saken i Tidens Krav: Høie: - Jeg har tro på det dere driver med


  Nye fjes på senteret

  Jeanette Christin Hanneseth Størseth har begynt i stilling som fagansvarlig for USHT Møre & Romsdal, satelitt Kristiansund. Hun blir tilknyttet FoUI- avdelingen ved

  Helseinnovasjonssenteret. Jeanette- Christin er utdannet sykepleier fra 2002, og har videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis og Ledelse i helse- og sosialtjenesten. Hun har bred erfaring fra både spesialist- og kommunehelsetjenesten.


  Maria Therese Stensvold- Aasen har startet opp som prosjektleder for USHT Møre & Romsdal/ Kristiansund kommune. Maria Therese er utdannet vernepleier og har videreutdanning innen ledelse, sexologi og funksjonshemming og velferdsteknologi. Hun skal det neste året lede et spredningsprosjekt for økt kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming/ etablere et fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i Møre og Romsdal.


  Ellers

  Håvard Frisvold Kvisvik er ansatt som rådgiver innen digital transformasjon og helseinnovasjon i Gjemnes kommune. I Gjemnes vil han jobbe med nye og gamle digitale verktøy og rutiner med fokus på brukeren og gevinstrealisering.


  HUSK!

  Vi arrangerer Kveldsuniversitetet onsdag 17. oktober kl 19-20 på Bar å Sånn i Kristiansund denne gangen er tema innovasjon i en digital tidsalder, med foredragsholder Lise Lillebrygdfjeld Halse. Her er link til arrangementet: Kveldsuniversitetet oktober

  Les mer
 • Illustrasjon av nyhetsbrev for juni
  27/07/2018 - Helseinnovasjonssenteret
  Nyhetsbrev juni

  Fylkesmannen inviterte til felles samling

  Helseinnovasjonssenteret og USHT deltok på Fylkesmannens samling for Forum for velferdsteknologi 6. juni. Her ble status for de 4 velferdsteknologiprogrammene i Møre og Romsdal presentert og det ble en sosial og faglig samling med fokus på progresjonen i prosjektene. Nyttig erfaringsdeling med relevante samarbeidspartnere som Fylkesmannen (arrangør), KomUt, ALV og Direktoratet for e-helse tilstede.


  Arbeidsmøte Velferdsteknologiprogrammet

  18. juni var det møte i arbeidsgruppa for det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet på Nordmøre. Fokus i møtet var på behovskartlegging og gevinstrealisering for elektroniske medisindispensere. I høst implementeres denne tekniske løsningen på hele Nordmøre. Det blir bra!


  Besøk fra Trondheim

  Vi fikk et spennende besøk fra Responssenteret i Trondheim kommune den 29.Juni. Kirsti Fossland Brørs og Marianne Formanek fra Trondheim kommune kom på besøk for vurdering av prosjektsamsarbeid med Helseinnovasjonssenteret og Responssenteret. God energi og mange felles tanker her!


  Prosjektjobbing

  Kya Zinlatt Long har jobbet hos oss på Helseinnovasjonssenteret med både film, video og animasjon tidligere, nå holder han på å lage en nettside til prosjektet Tre og helse. Prosjektet handler om å se nærmere på eventuelle helseeffekter ved bruk av tre i pasientomgivelser. Et veldig spennende prosjekt mellom Tredriveren Fylkesmannen Møre og Romsdal, NMBU, NTNU/NTNU-Wood, Innveno og Helseinnovasjonssenteret.


  Gode pasientforløp

  Helseinnovasjonssenteret og USHT deltok igjennomføringen av tredje samling i Læringsnettverk for utvikling av Gode Pasientforløp i Møre og Romsdal som ble arrangert i Kristiansund 4. og 5. juni. Godt og vel 200 deltagere fra 31 forbedringsteam fra kommuner og fylket deltok på samlingen. Satsingen Gode Pasientforløp har fokus på retningsendring gjennom å stille det viktige.


  Politikerbesøk

  8.juni fikk vi besøk av Stortingspolitikererne Jan Steinar Engeli Johansen og Åshild Bruun-Gundersen fra FrP, med lokalleder FrP Erik Aukan og Jøran Gården og Trine Mari Korsnes Nilssen fra Høgskolesenteret i Kristiansund. Vi fikk fortalt om hvordan Helseinnovasjonssenteret jobber for å imøtegå utfordringer ihelsesektoren, og vi fikk også understreket de gode synergiene vi sammen kan oppnå på tvers av kommuner, helseforetak, næringsliv, brukerorganisasjoner og utdannings og forskningsmiljø.


  Næring + forskning

  Vi er i gang med et samarbeidsprosjekt sammen med logistikkavdelingen – Høgskolen i Molde og Tieto. Det blir en god samskaping mellom akademia, kommuner/Helseinnovasjonssenter og privat næringsliv! Her bilde fra sist møte mellom Agaraoli Aravazhi og Berit Helgheim fra HiM, Unni Kvisvik fra Tieto og Bjarte Bye Løfaldli og Benedicte Nyborg fra Helseinnovasjonssenteret.


  Sommerjobber

  I sommer har Helseinnovasjonssenteret et par hyggelige karer på sommerjobb hos oss. Lavrans Grønseth (til venstre) er 23 år og akkurat ferdig med bachelor i informatikk på NTNU. Han skal i sommer jobbe med å utvikle en ny app knyttet til palliasjon til bruk for ansatte i hjemmesykepleien i Averøy kommune. Han skal også utvikle en app for Palliativ Plan, en plan for å sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak for alvorlig syke (https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/palliativ-plan). Lavrans sier følgende om sommerjobben; «Her er det hyggelig atmosfære, og så er det artig etter studiet og faktisk få satt et produkt ut i livet». Erlend Velle Dypbukt (til høyre), er 23 år og snart ferdig med en 5-årig master i kybernetikk og robotikk ved NTNU. Han bearbeider og grafisk fremstiller data fra Responssenterets trygghetsalarmer. «Det er spennende å jobbe i et kontorlandskap der det er så mye forskjellige folk og forskjellig aktivitet. Det gir interessante dager!» sier Erlend. Vi på Helseinnovasjonssenteret synes det er tøft å få tilført så spennende kompetanse og er glade for å ha dem her i sommer.


  God sommer!

  Les mer