AI Pocus AAA

Håndholdt ultralyd i desentraliserte kommuner for å avdekke utposninger på hovedpulsåren ved hjelp av kunstig intelligens.

Bakgrunn

En av utfordringene med dagens helsetjenester er at pasienter ofte transporteres over lange avstander for å få hjelp ved spesialiserte enheter. Medisinsk avbildning er en viktig del av moderne medisinsk diagnostikk, men det er ofte begrenset tilgang til dette i rurale områder. I dag er håndholdte ultralydapparater tilgjengelige, noe som kan øke tilgangen i helsetjenester i rurale strøk. Manglende kjennskap til ultralydavbildning og at ultralydbilder er vanskelige å forstå på grunn av støy i bildene, kan imidlertid begrense bruken utenfor spesialiserte sentre.

Om AI Pocus AAA

Prosjektets navn er Veiledet pasientnær ultralyd i rurale områder på abdominale aorta aneurismer ved hjelp av kunstig intelligens, eller på engelsk Artificial Intelligence guidedPoint-Of-Care UltraSound in remote areason Abdominal Aortic Aneurysm (AI Pocus AAA).

I AI POCUS AAA vil vi øke bruk av ultralydavbildning i rurale områder ved å bruke kunstig intelligens (KI) til å veilede brukeren. På den måten gjør vi helsetjenestene i rurale områder mer skånsomme for pasienten, samtidig som de blir mer bærekraftige. Veiledet UL vil kunne støtte nye brukere og de som kun bruker det sjeldent når pasientene er på legekontoret, pleiehjemmet, ulykkesstedet eller i ambulansen. Som et eksempel vil vi i dette prosjektet utvikle løsninger for å se etter utposninger på hovedpulsåren (abdominal aorta aneurismer (AAA)). AAA er en gradvis utposning, som uten overvåkning, kan sprekke med høy risiko for fatale følger. Med KI-veiledet UL vil fastleger i rurale strøk kunne bedre oppfølgingen av pasienter med AAA ved å detektere tilstanden akutt ved symptomer, utføre screening av pasienter i risiko-grupper, monitorere pasienter med voksende utposninger fram mot behandling, samt følge opp pasienter etter behandling.

Hva skal vi oppnå?

Prosjektet vil:

  1. Skape kunnskap om brukerbehov og muligheter for pasientnær UL i rurale områder
  2. Samle inn datasett for å trene maskinlæringsalgoritmer
  3. Lage intelligent ultralydbilde-forståelse og veiledning ved hjelp av KI-basert segmentering av anatomiske strukturer i bildet
  4. Teste løsninger ved de tre kommunene som deltar og innhente erfaringer som danner grunnlag for en forståelse av faktiske endringer av praksis i brukernes kliniske hverdag

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

AI Pocus AAA har fått innvilget midler fra Forskningsrådet som Kompetanse- og samarbeidsprosjekt IKTPLUSSProsjekteier er SINTEF v/ SINTEF Digital, med samarbeidspartnere Helseinnovasjonssenteret, St. Olavs hospital, Kristiansund sykehus, Surnadal kommune, Rindal kommune, Kristiansund kommune, LHL Kristiansund og Møre og Romsdal Legeforening. Prosjektperioden er 01.07.2023 – 30.06.2027.

Om prosjektet på radioen

Lyttt på radioinnslag om prosjektet her! (NRK Møre og Romsdal 10.03.23)

Kontaktperson: 

Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no

Prosjektleder hos SINTEF Cecilie Våpenstad på cecilie.vapenstad@sintef.no

Bruk av ultralyd i primærhelsetjenesten har et stort ubrukt potensial.

Innsiktsarbeid sammen med prosjektleder Cecilie ved SINTEF våren 2021: