APSD

Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet.

Helseinnovasjonssenteret og Molde kommune gjennomførte et forprosjekt høsten 2020 til våren 2021. Innsikt fra forprosjektet viser at det er behov for økt kompetanse, forbedret samhandling mellom tjenester og faggrupper, og økt fokus på pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) i siste fase av livet. Forprosjektet er videreført i et hovedprosjekt som tar utgangspunkt i funn og erfaringer fra forprosjektet. Samarbeidet mellom Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret fortsetter i hovedprosjektet som varer ut juni 2023.

Bakgrunn

Over 90% av pasienter med demens vil utvikle adferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. APSD inkluderer flere symptomer knyttet til forstyrret oppfatning, tankevirksomhet, humør og adferd. Symptomene øker ofte over tid, og synes å korrelere med det å flytte inn på institusjon. APSD er knyttet til mange og komplekse årsaker. Pasienter med APSD oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og krever mye ressurser fra kommunale helse- og omsorgstjenester (Ref: Helsedirektoratet). Forekomsten av demenssykdom øker med alderen, og av demografiske årsaker vil vi fram mot 2050 stå overfor mer enn en dobling av antall personer med demens og APSD. Derfor er det behov for en omstilling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for å imøtekomme behovet for god kompetanse, omsorg og behandling av personer med demens og APSD.

Formål og fremdrift

Hensikten med prosjektet er tjenesteutvikling, der formålet er å systematisere og forbedre dagens praksis.

Prosjektet har fått innvilget innovasjonsmidler fra Statsforvalteren til innføring og spredning av TID. TID er et manualbasert verktøy, hvor tverrfaglige personalgrupper bruker prinsipper fra kognitiv terapi og personsentrert omsorg, for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient med APSD. Forskning viser at TID er enkel å implementere og fører til klar reduksjon av blant annet agitasjon og aggresjon.

TID er nå innført ved et sykehjem i Molde kommune, og erfaringene så langt er svært positive. Modellen oppleves å gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen, og de ansatte får en mer systematisk, felles ramme for refleksjon rundt den enkelte pasient. Det er ønskelig at resultater og erfaringene fra prosjektet spres og deles med andre kommuner i Møre og Romsdal, med mulighet for videre spredning nasjonalt. Innførings- og spredningsarbeidet er nå i gang og vil fortsette ut i første kvartal i 2023. Bente Lange fra Molde kommune er ansatt som prosjektleder. Det skal opprettes et faglig nettverk med fokus på pasienter med APSD, samt arbeides med kartlegging av aktuell teknologi.

Forskning på TID- modellen:

2. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AM, Benth JS, Lindstrøm JC, et al. Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms: A Cluster Randomized Controlled Trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2018;26(1):25-38.

3. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold O, Rokstad AM, Benth JS, Myhre J, et al. TIME - Targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms: protocol for an effectiveness-implementation cluster randomized hybrid trial. BMC Psychiatry. 2016;16(233):1-12.

4. Lichtwarck B, Myhre J, Goyal AR, Rokstad AMM, Selbaek G, Kirkevold O, et al. Experiences of nursing home staff using the targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms (TIME) - a qualitative study. Aging Ment Health. 2018:1-10.

5. Myhre J, Lichtwarck B, Bergh S. Delt forståelse og felles forpliktelse - En kvalitativ studie av personalets erfaringer med TID-refleksjon i en alderspsykiatrisk avdeling. Tidskriftet Aldring og Helse. 2018;22(1):41-5.

6. Lichtwarck B, Myhre J, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AMM, Benth JŠ, et al. TIME to reduce agitation in persons with dementia in nursing homes. A process evaluation of a complex intervention. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):349

 

Kontaktpersoner:

Rådgiver Terese Nerbøvik på terese@helseinnovasjonssenteret.no

FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli på bjarte@helseinnovasjonssenteret.no

Prosjektleder Bente Lange i Molde kommune på telefon 906 77 884.