APSD - Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet

Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet.

I samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret og Molde kommune ble det gjennomført et forprosjekt i perioden høst 2020 – vår 2021. Innsikt fra forprosjektet viste til at det var ønske om økt kompetanse, forbedret samhandling mellom ulike tjenester og faggrupper, og et økt fokus på pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) i siste fase av livet. Forprosjektet videreføres i et hovedprosjekt der prosjektet tar utgangspunkt i funn og erfaringer fra forprosjektet. Samarbeidet mellom Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret fortsetter i hovedprosjektet som varer ut 2022.

Bakgrunn

Over 90% av pasienter med demens vil utvikle adferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. Adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens inkluderer flere symptomer knyttet til forstyrret oppfatning, tankevirksomhet, humør og adferd.  Symptomene øker ofte over tid og synes å korrelere med det å flytte inn på institusjon. APSD er knyttet til mange og komplekse årsaker. Pasienter med APSD oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og krever mye ressurser fra kommunale helse- og omsorgstjenester (Ref: Helsedirektoratet). Forekomsten av demenssykdom øker med alderen, og av demografiske årsaker vil vi fram mot 2040 stå overfor en dobling av antall personer med demens og APSD. Derfor er det behov for en omstilling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for å imøtekomme behovet for god kompetanse, omsorg og behandling av personer med demens. 

Formål og fremdrift

I hovedprosjektet er fokuset innføring av TID-modellen (tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved demens) på et omsorgssenter i Molde kommune. Erfaringene så langt er svært positive, hvor tjenesten opplever effekt av å jobbe systematisk etter en bestemt modell. I løpet av høsten vil det også opprettes en ressursgruppe med fokus på APSD. Det er mål om spredning av TID- modellen og involvering av øvrige kommuner i Møre og Romsdal.

Hensikten med dette prosjektet er tjenesteutvikling, der formålet er å systematisere og forbedre dagens praksis.

Kontaktperson: Terese Nerbøvik på terese@helseinnovasjonssenteret.no