Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet.

Helseinnovasjonssenteret og Molde kommune gjennomførte et forprosjekt høsten 2020 til våren 2021. Innsikt fra forprosjektet viser at det er behov for økt kompetanse, forbedret samhandling mellom tjenester og faggrupper, og økt fokus på pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) i siste fase av livet. Forprosjektet ble videreført i et hovedprosjekt som tar utgangspunkt i funn og erfaringer fra forprosjektet.

Bakgrunn

Over 90% av pasienter med demens vil utvikle adferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. APSD inkluderer flere symptomer knyttet til forstyrret oppfatning, tankevirksomhet, humør og adferd. Symptomene øker ofte over tid, og synes å korrelere med det å flytte inn på institusjon. APSD er knyttet til mange og komplekse årsaker. Pasienter med APSD oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og krever mye ressurser fra kommunale helse- og omsorgstjenester                      (Ref: Helsedirektoratet). Forekomsten av demenssykdom øker med alderen, og av demografiske årsaker vil vi fram mot 2050 stå overfor mer enn en dobling av antall personer med demens og APSD. Derfor er det behov for en omstilling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, for å imøtekomme behovet for god kompetanse, omsorg og behandling av personer med demens og APSD.

Formål og fremdrift

Hovedprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt med Molde kommune. Hensikten har vært tjenesteutvikling, der formålet var å systematisere og forbedre dagens praksis.

 

Hovedmålet var å øke livskvaliteten og verdigheten til pasienter med APSD i livets siste fase, samt å øke ivaretakelsen av ansatte gjennom å utstyre de med et felles verktøy i omsorgen for pasienter med demens og APSD. Hovedmålet skulle nås blant annet gjennom å innføre TID-modellen. TID er et manualbasert verktøy, hvor tverrfaglige personalgrupper bruker prinsipper fra kognitiv terapi og personsentrert omsorg, for å komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient med APSD. Forskning viser at TID er enkel å implementere og fører til klar reduksjon av blant annet agitasjon og aggresjon.

 

TID er nå innført ved et sykehjem i Molde kommune, og resultatene er gode. Modellen oppleves å gi bedre kvalitet i pasientbehandlingen, og de ansatte får en mer systematisk, felles ramme for refleksjon rundt den enkelte pasient. De ansatte rapporterer om økt følelse av mestring knyttet til APSD, og om bedre arbeidsmiljø. Bruk av modellen skaper en ny, og felles, kunnskap om pasientens livshistorie, personlighet og symptomer. Denne kunnskapen bidrar til at det er pasientens forventede ønsker, personlighet og behov som er utgangspunktet for tiltak som iverksettes. Samlet bidrar dette til verdighet og symptomlindring for pasienter med APSD i siste fase av livet. I prosjektet er det også opprettet et faglig nettverk med fokus på pasienter med demens og APSD, og det har blitt gjennomført arbeid med kartlegging av aktuell teknologi. Sluttrapport fra hovedprosjektet i Molde kommune kan du lese her. https://drive.google.com/file/d/13A_37wfeYGsmOWyR2qY9kTAZ7OVZqpII/view?usp=sharing

 

Prosjektet har blitt videreført og har fått innvilget innovasjonsmidler fra Statsforvalteren til innføring og spredning av TID i ytterligere seks kommuner. Innførings- og spredningsarbeidet er i gang og vil fortsette ut 2024. Resultater og erfaringer fra dette arbeidet skal spres og deles med andre kommuner i Møre og Romsdal, med mulighet for videre spredning nasjonalt.

 

 

Forskning på TID- modellen:

2. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AM, Benth JS, Lindstrøm JC, et al. Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms: A Cluster Randomized Controlled Trial. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 2018;26(1):25-38.

3. Lichtwarck B, Selbaek G, Kirkevold O, Rokstad AM, Benth JS, Myhre J, et al. TIME - Targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms: protocol for an effectiveness-implementation cluster randomized hybrid trial. BMC Psychiatry. 2016;16(233):1-12.

4. Lichtwarck B, Myhre J, Goyal AR, Rokstad AMM, Selbaek G, Kirkevold O, et al. Experiences of nursing home staff using the targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms (TIME) - a qualitative study. Aging Ment Health. 2018:1-10.

5. Myhre J, Lichtwarck B, Bergh S. Delt forståelse og felles forpliktelse - En kvalitativ studie av personalets erfaringer med TID-refleksjon i en alderspsykiatrisk avdeling. Tidskriftet Aldring og Helse. 2018;22(1):41-5.

6. Lichtwarck B, Myhre J, Selbaek G, Kirkevold Ø, Rokstad AMM, Benth JŠ, et al. TIME to reduce agitation in persons with dementia in nursing homes. A process evaluation of a complex intervention. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):349

 

Kontaktpersoner:

Rådgiver Terese Nerbøvik på terese@helseinnovasjonssenteret.no

FoUI- leder Nadra Jesmine Nilsen på nadra@helseinnovasjonssenteret.no

Prosjektleder Bente Lange i Molde kommune på telefon 906 77 884.