APSD - Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet

Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet.

I samarbeid mellom Helseinnovasjonssenteret og Molde kommune ble det gjennomført et forprosjekt i perioden høst 2020 – vår 2021. Innsikt fra forprosjektet viste til at det var ønske om økt kompetanse, forbedret samhandling mellom ulike tjenester og faggrupper, og et økt fokus på pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) i siste fase av livet. Forprosjektet videreføres i et hovedprosjekt der prosjektet tar utgangspunkt i funn og erfaringer fra forprosjektet. Samarbeidet mellom Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret fortsetter i hovedprosjektet som varer ut 2022.

Bakgrunn

Over 90% av pasienter med demens vil utvikle adferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. Pasienter med APSD oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og krever mye ressurser fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Forekomsten av demenssykdom øker med alderen, og av demografiske årsaker vil vi fram mot 2040 stå overfor en fordobling av personer med demens og APSD. Dette vil prege de kommunale helse- og omsorgstjenestene både når det gjelder kompetanse, faglig tilnærming, fysisk utforming og kapasitet. Det er behov for tiltak som på kort sikt kan bidra til å bedre nåværende praksis (Ref: Helsedirektoratet).

Formål og fremdrift

I hovedprosjektet vil det blant annet være fokus på erfaringer etter innføring av TID-modellen og opprettelse av en ressursgruppe med fokus på pasienter med APSD. Her er det mål om en bredere involvering, der resultat og kunnskap også skal spres til øvrige kommuner i Møre og Romsdal med mulighet for videre spredning nasjonalt.

Hensikten med dette prosjektet er tjenesteutvikling, der formålet er å systematisere og forbedre dagens praksis.

Kontaktperson: Oda Skjølsvold på oda@helseinnovasjonssenteret.no