Min T2D

MinT2D har vært et av flaggskip- prosjektene ved Helseinnovasjonssenteret og et eksempel på hvordan man kan gjennomføre et brukersentrert prosjekt med fokus på samhandling og individuell tilpasning.  

 

Samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært CERG/NTNU, Kristiansund og Hustadvika kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, Diabetesforbundet og Helseinnovasjonssenteret. 

 

Samfunnsutfordring

Mellom 316 000 og 345 000 personer lever med diabetes i Norge. Av disse har 88 % type 2 diabetes (T2D). Antallet er omtrent doblet de siste 20 årene, og det anslås at T2D koster det norske samfunnet hele 45 milliarder årlig. Økningen skyldes blant annet mer overvekt og fysisk inaktivitet, men også faktorer som at vi lever stadig lenger. Diabetes gir en forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og hjertesvikt. T2D er både fysisk og psykisk belastende for dem det rammer. For å klare å regulere sin diabetes på en sunn og effektiv måte er god mental helse sammen med fysisk aktivitet og riktig kosthold en forutsetning. Det er derfor et stort potensial i å gjennomføre livsstilsendringer for personer med diagnostisert T2D og for personer i risikosonen for å utvikle sykdommen. Samtidig vet vi at det er utfordrende for tjenesten å rekruttere, samt motivere personer med T2D til å gjennomføre disse endringene. Med bakgrunn i dette ønsket vi å skape et tilbud som tar vare på hele mennesket, psykiske så vel som fysiske behov. Med mer kompetanse og forebyggende adferd kan personer med diabetes unngå å utvikle senkomplikasjoner.

Selve prosjektet 

Hovedmålet for prosjektet var å utvikle en ny helhetlig deltagersentrert tjenestemodell. Modellen fokuserer på samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for pasienter med T2D. Det ble gjennomført en randomisert kontrollert studie i Kristiansund og Hustadvika kommuner. Tjenestetilbudet ble testet på 60 deltagere i en intervensjonsgruppe, og for å kunne måle effekt var det en kontrollgruppe med like mange. Deltagerne gjennomgikk en helsesjekk som inkluderte blant annet måling av langtidsblodsukker, blodtrykk, høyde og utfylling av kartleggingsskjema. Hver deltager fikk tildelt en kontaktperson ved frisklivssentralen og fikk selv velge mellom to av fem intervensjoner; fysisk aktivitet, kostholdskurs, kurs i diabeteskunnskap, samtale med psykolog og motivasjon. Fysioterapeuter, frisklivsveiledere, ernæringsfysiologer, diabetessykepleiere og psykologer har bidratt med spesialkompetanse. Intervensjonene ble gjennomført over en 12-ukers periode med oppfølging av kontaktpersonen.  

Resultater fra prosjektet

Samlet er resultatene fra prosjektet positive. Etter 12 uker hadde deltagerne i intervensjonsgruppen signifikant reduksjon i langtidsblodsukker, midjemål og kolesterolverdier, samt økt ernærings- og helsekompetanse vedrørende egen sykdom og helsetilstand. Kontrollgruppen hadde også reduksjon i langtidsblodsukker, men ikke i like stor grad. Gjennom to studier formidles det et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag til forskere, ansatte, beslutningstagere, brukere og pårørende. Den ene er en kvalitativ studie som evaluerer brukernes og ansattes erfaringer med et slikt tjenestetilbud. Den kvantitative studien ser på tallene bak, altså endring i langtidsblodsukker, kroppsmasseindeks (KMI), midjemål og andre antropometriske målinger. Begge artiklene er under arbeid og vil publiseres i løpet av 2023.  

Sluttrapporten er levert og godkjent av Stiftelsen Dam. Link til sluttrapporten finner du her: T2D: Personsentrert helhetlig tjeneste - Stiftelsen Dam

 

Under planlegging

Videre planlegges det et prosjekt som vil måle en mer langvarig effekt av et lignende tilbud som ble utviklet i MinT2D-prosjektet. Formålet med dette prosjektet vil være å videreutvikle tjenestetilbudet for behandling og primær- og sekundærforebygging av T2D, samt videre nasjonal spredning av tjenestetilbudet. I dette prosjektet vil vi gjennom samhandling styrke arbeidet med egenmestring og varig livsstilsendring. I videre arbeid kan dette også være aktuelt å overføre til andre pasient- og sykdomsgrupper.

 

P4di2

MinT2D har også blitt videreført i kvalifiseringsprosjektet P4 medisin for type 2 diabetes (P4di2), hvor vi ønsket å oppskalere T2D-modellen og gjennomføre ytterligere forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å etablere et konsortium for samarbeid med helsenæring og internasjonal spisskompetanse var hensikten å forstå sykdomsforløpet bedre, øke graden av egenmestring (empowerment) og planlegge for varig adferdsendring. De anerkjente prinsippene for P4-medisin (predikativ, forebyggende, persontilpasset og brukerinvolvert helsetjeneste) var sentrale i den nye oppskalerte, deltagersentrerte tjenestemodellen for pasienter med T2D. Konsortiet samlet 28 deltakere fra 18 land om utfordringene rundt sykdommen, noe som reflekterte både interessen og kompleksiteten av T2D. Hovedformålet med kvalifiseringsprosjektet var å etablere et kunnskapsgrunnlag og sørge for en felles forståelse av utfordringen. Dette skulle benyttes for å søke innovasjonsmidler fra EUs største, mest omfattende og prestisjetunge program innenfor helse og omsorg (Innovative Health Initiative, IHI). Arbeidet ledet til utvikling av konseptet med løsning for nytt behandlingsforløp utviklet og beskrevet i søknaden Learning CVD. I EUs utlysning av IHI-programmet i 2022 var fokuset rettet mot hjerte- og karsykdom med T2D som en av flere undersykdommer. Konsortiets konsept på løsning ble derfor utvidet for å imøtekomme kriteriene og behovene i programmet. Søknaden ble vurdert som svært god, men ble dessverre ikke den ene utvalgte. Likevel brukes resultatet fra kvalifiseringsprosjektet videre i nye prosjektinitiativer. Michael Liebman, deltaker fra kvalifiseringsprosjektet, er utnevnt til prosjektleder med ansvar for å videreføre et internasjonalt spor etter IHI-søknaden. Prosjektet har skapt en grobunn for videre arbeid som vil fortsette i årene fremover.

Les blogginnlegg om søknadsworkshop i 2022: Samlet internasjonale forskere

Vil du vite mer? 

NRK MR

I dette TV innslaget på NRK Møre og Romsdal (08. juni 2020) blir leder av Diabetesforbundet, Cecilie Roksvåg, og vår tjenestedesigner og prosjektleder, Mari M. Sandbakk, intervjuet om Min T2D. 

Diabetesbladet

Da Bjørn Thore Schrøen ble diagnostisert med diabetes type 2, fikk han beskjed av legen om å endre levevanene sine. Først da han deltok i «Min T2D»-studien, lyktes han.

Les reportasjen i Diabetesforbundets magasin, Diabetes 1/2021.

Midtveismøte

Underveis i prosjektet har vi gjort oss mange erfaringer. Her kan du lese blogginnlegg om utviklingen av prosjektet etter Midtveismøte 9. mars 2021.

En brukers og ansatts erfaring 

I forbindelse med rekruttering til å delta i studien lagde vi en video om prosjektet i januar 2021. Her kan du høre om en brukers og en ansatts erfaringer med tilbudet underveis.