prosjekt gruppebilde

Åpnet poliklinikk for hjemmesykehus

Onsdag 15. juni åpnet medisinsk poliklinikk ved Kristiansund sykehus en poliklinikk for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling. Slik har hjemmesykehusprosjektet i Kristiansund gått fra prosjekt til drift.

Hva er hjemmesykehus?

Hjemmesykehus er helsetjenester i form av behandling og oppfølging i hjemmet av pasienter med akutte eller kroniske tilstander som trenger behandling av spesialisthelsetjenesten, og hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling og oppfølging i hjemmet. 

Den nye tjenesten samsvarer godt med satsingen på pasientens helsetjeneste og det utadvendte sykehus i Nasjonal helse- og sykehusplan. Sykehuset skal komme nærmere pasientene.

Hvorfor – hva er målet?

Målet er bedret livskvalitet for pasientene.

Det normale er at pasienter som har en infeksjonsdiagnose og som har behov for intravenøs behandling er inneliggende i spesialisthelsetjenesten, og enkelte er i isolat i flere uker.

Ved å utvikle en modell for samhandling mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan tjenesten mottas uavhengig av hvor pasienten bor. Pasienter kan være på jobb/skole, ute på tur, på trening eller gjøre vanlige aktiviteter.

- Tjenestemodellen for intravenøs antibiotika i hjemmet blir likeverdig og mer bærekraftig, sier avtroppende prosjektleder Inger Stokke.

Prosjektet

Tjenesteinnovasjonen er utviklet og kvalitetssikret via et samhandlingsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal, Sykehusapotekene Midt-Norge, SINTEF, Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund kommune med Regionalt responssenter og Utviklingsenhet for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal. Brukermedvirkning har vært sentralt og tjenestedesign har derfor vært en sentral metodikk for å ivareta brukernes opplevelser.

Nå er tjenesten i drift

Prosjektet er avsluttet og hjemmesykehus blir nå et tilbud for utvalgte pasienter med behov for intravenøs antibiotikabehandling ved Kristiansund sykehus. Tjenesten er frivillig.

En felles verktøykasse med felles prosedyrer for tjenesten Intravenøs antibiotika i hjemmesykehus er på plass for alle samhandlende aktører.

Hvordan fungerer det?

Med et kateter innlagt og en elektronisk pumpe som er forhåndsinnstilt til å levere doser med antibiotika til rett tid på døgnet kan utvalgte pasienter nå få nøyaktig samme behandling og oppfølging hjemme som på sykehuset.

To dedikerte sykepleiere i medisinsk poliklinikk skal koordinere tjenesten og fungere som veiledere for pasienter, pårørende, helsepersonell og samarbeidspartnere i sykehuset, sykehusapoteket og for helsetjenesten i kommunene.

Sykehuslegen har behandlingsansvaret for pasienten også etter at pasienten er utskrevet til hjemmesykehus. En individuell behandlingsplan er et samarbeidsdokument for oppfølging og pasientsikkerhet. Den inneholder alle nødvendige opplysninger for de som samhandler om oppfølging, for spesialisthelsetjenesten, for hjemmetjenesten i pasientens hjemkommune og for pasienten selv.

Det er særlig vektlagt at behandlende lege kan forsikres om at tjenesten i hjemmet er forsvarlig og at pasienter og pårørende opplever at tjenesten er trygg.  Som beredskapsløsning 24/7 benyttes en mobil trygghetsalarm (Safe Mate) koplet opp mot Regionalt responssenter slik at pasienter raskt kan komme i kontakt med helsetjenesten og evt legges inn igjen ved behov.

Hjemmetjenesten i flere kommuner har allerede erfaring med pasienter i hjemmesykehus og melder tilbake at mange pasienter både skifter pose med antibiotika, bytter batteri på den elektroniske pumpen og slår av alarmer selv. God opplæring av pasient og pårørende gir trygghet og mestringsfølelse og behov for mindre involvering fra hjemmetjenesten.

Seksjonsleder for medisinsk poliklinikk, Britt Andresen, understreker at pasientsikkerheten i den nye tjenesten skal bli godt ivaretatt og hun ønsker den nye tjenesten velkommen.

Tro på hjemmesykehus

På Helseinnovasjonssenteret har vi tro på hjemmesykehus. Dette er også bakgrunnen for at vi har en PhD- kandidat, Lillian Kalsen, som forsker på temaet. Det er i dag ulike modeller for hjemmesykehus i bruk ulike steder i landet. Vi håper at erfaringer fra dette prosjektet og andre hjemmesykehus vil gi kunnskap som utvikler nye tjenester til det beste for pasienten, og at vår region Møre og Romsdal kan bygge videre på dette og utvikle hjemmesykehus til flere grupper av pasienter.

Her kan du lese mer om prosjektet. 

0