Deltagere på workshop ved Helseinnovasjonssenteret

Samlet internasjonale forskere

Todagers workshop for å jobbe sammen på EU søknad rundt dødsårsak nr. 1 i verden; hjerte- og karsykdom.

Spisskompetanse fra mange ulike land og felt arbeidet sammen over to dager 10.-11. august, om en omfattende søknad til EU på tema hjerte- og karsykdommer – forbedret prediksjon, forebygging, diagnostisering og overvåking.

Dette er EU- midler under rammen Innovative Health Initiative, som har som mål å omsette helseforskning og innovasjon til reelle fordeler for pasienter og samfunn. Overordnet ønskes en mer integrert tilnærming som dekker forebygging, diagnostisering og sykdomshåndtering.

Hjerte- og karsykdommer er dødsårsak nummer 1 i verden for både menn og kvinner. Det er derfor verdifullt for individ og samfunn å bedre kunne forutsi, forebygge og behandle slik sykdom. 

Utarbeidelsen av denne store EU-søknaden koordineres av Helseinnovasjonssenteret. Workshopdeltakerne jobber sammen under ledelse av Dr. Charlotte Ingul, kardiolog og anestesiolog (NTNU) og Dr. Michael Liebman, spesialist i modellering (IPQ Analytics). Noen deltagere var samlet fysisk og andre deltok digitalt, fra ulike forskningsfelt og institusjoner i Norge, USA, Sveits, Italia, Irland, Østerrike, Hellas, Tyskland, Polen, Slovenia, Danmark og Sverige.

Workshopen resulterte i et forslag til program kalt My-THEMIS. Betydningene som ligger her er:

"My": persontilpasning til bruker/pasienten

"T":  viktigheten av timing av innsats

"H": Hjerte og helse

"E": «Empowering the patient» Gir pasienten mulighet til å delta aktivt i egen helse

"M" Monitorering: Bruk av digital overvåking for diagnose og behandling

"I" Utvikle innovative metoder for å møte kritiske behov

"S" Stratifisering: Se alle lagene av pasienten og sykdommen for å gi personlig pleie

Det er en stor og omfattende søknad, og et nåløye å komme igjennom hos EU. Som igangsetter og initiativtaker ønsker Helseinnovasjonssenteret å rigge et best mulig prosjekt, og å gjøre koblinger mellom vår region og internasjonale aktører. Dette er en viktig del av vår funskjon; å bringe parter sammen for å jobbe sammen rundt en problemstilling. Verdien av workshopen blir værende, nye tanker utvikles i felleskap og nye forbindelser på tvers av felt og land er etablert og kan dyrkes videre.

Dette initiativet ble tatt ut fra erfaringer fra et tidligere prosjekt, Min T2D, hvor Helseinnovasjonssenteret med partnere utviklet en personsentrert modell for oppfølging av personer med type 2 diabetes. Innsikt fra dette lokale prosjektet har blitt videreutvklet og skapt grunnlag og interesse hos forskere i andre land. Her ser vi at lokale erfaringer har nasjonal og internasjonal verdi, fordi vi deler mange av de samme utfordringene.

I denne linken kan du lytte på NRK Møre og Romsdal sine intervju av deltagerne professor Ulrik Wisløff fra NTNU/CERG, forsker Michael Liebman fra IPQ Analytics i USA og forsker Nina Zisko på Helseinnovasjonssenteret: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-moere-og-romsdal-radio/sesong/202208/DKMR01015422#t=1h5m37s

Midler fra regionalt forskningsfond har gjort workshopen mulig.

(Fotokreditt: Ingunn Strand/Kristiansund kommune og Signe Sefland/Helseinnovasjonssenteret).

0