Helse i bærekraft

Vi setter søkelyset på helse og velferd i utviklingen av smarte og bærekraftige byer og tettsteder.

Bærekraft er selve kjernen av det vi jobber med, nemlig å bidra til å utvikle en bedre, mer bærekraftig og fremtidsretta helsetjeneste.

Utfordringer og muligheter innenfor helse- og omsorgsfeltet er sentrale tema i utviklingen av bærekraftige og tilpasningsdyktige byer og tettsteder. Likevel er det per i dag få prosjekter knyttet til smartby og bærekraft, som vektlegger fokuset helse og velferd. Det ligger et potensiale i å se smartby og bærekraft i nær sammenheng med utvikling av fremtidens helsetjeneste, og her vil vi bidra.

Oversikt prosjekt helse og velferd

Det kan være vanskelig å holde oversikt over hva som foregår ute i kommunene knyttet til bærekraft og smartby, og ikke minst hva som skjer rundt dette knytta opp til helse- og velferdsfeltet. Vi vil derfor holde deg oppdatert på prosjekter i Norge som vektlegger helse og velferd innen smartby- og bærekraftsatsingene. Dette kan du lese om i statusinnleggene under.

Vi vil utfordre kommuner til å dele sine erfaringer og prosjekter knytta til dette, og ønsker løpende tilbakemelding. Kontakt Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no om du har tips til aktuelle prosjekter.

 • FNs bærekraftsmål visuell plakat
  18/06/2021 - Runa Overå Hide, Andrea Valeria Farfan (tekst), Signe Sefland (video)
  Bærekraftsfylket Møre og Romsdal  

  FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som det skal fokuseres på i tiden fremover. Disse fungerer som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. “Bærekraftsrapporten” ser på hvordan Møre og Romsdal gjennomfører bærekraft i ulike sektorer, og hvor forbedringspotensialet ligger. Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på noen av bærekraftsmålene som spesielt er knyttet til helse og velferd.  

  Les mer
 • øyet til en ung jente med verden inni pupillen
  15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

  Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

  Les mer
 • 15/02/2021 - Maria Therese Aasen Stensvold
  Status 1: Smartby og bærekraft

  Vi har kartlagt  16 kommuner i Norge, og undersøkt hvilke prosjekt som i hovedsak er rettet mot helse og velferd nå i en innledende fase av satsingene Smartby og Bærekraftige byer og tettsteder. Vi regner med at i løpet av de neste årene vil det dukke opp langt flere prosjekt innen helse- og velferd i disse satsingene, hvor man kan dele erfaringer og lære av hverandre. Svært mange kommuner har allerede inkludert  bærekraftig utvikling i sitt planarbeid.

  Les mer

 

Helseinnovasjonssenteret deltar på flere nivå

I tillegg til å holde en nasjonal oversikt over hva som rører seg innen helse og velferd på feltet, samarbeider vi med aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå om flere aktiviteter innen satsingene smartby og bærekraftige byer og tettsteder. I Kristiansund har vi blant annet bidratt med workshop og en innbyggerundersøkelse som innsiktsarbeid til hvordan vi kan bruke store data på en fornuftig måte knyttet til helse og omsorgsfeltet. I Molde deltar vi i Moldes Smartby- satsing, som du kan lese om på SmartMolde. Ett av flere prosjekt her, er Smart hjelpemiddelforvaltning, hvor Helseinnovasjonssenteret er involvert i flere arbeidspakker.  

 

Smart hjelpemiddelforvaltning

Et mål for prosjektet å samkjøre tjenester knyttet mot helse- og mestringsteknologi og øke kunnskap om de smarte løsningene som kan bidra til at den enkelte kan oppleve egenmestring og trygghet.

Prosjektet jobber med å:

 • Etablere et lagersystem med digitale løsninger for logistikk og samhandling.
 • Samlokalisere tjenester rettet mot hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi.
 • Skape en fysisk møteplass hvor hjelpemidler kan prøves ut, vurderes og tilpasses i samråd mellom innbygger, fagpersoner og andre involverte. Møteplassen skal legge til rette for undervisning, informasjon, veiledning, samhandling og fungere som en kompetansearena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og smarte løsninger.
 • Lage en digital plattform hvor produkter og hjelpemidler presenteres.

Det offentlige, brukere, næringsliv og akademia er representert i en bredt sammensatt prosjektgruppe. Mer om Smart Hjelpemiddelforvaltning her.

 

Hvordan jobbes det med smartby og bærekraft generelt? 

Hvordan jobber kommuner og fylkeskommuner sammen for å nå FNs bærekraftsmål? Les om Bærekraftsnettverket

Hvordan jobber norske byer med å bli smartere byer?  Les om Smartbynettverket

 

Hvorfor er bærekraft viktig?

Hva sier FNs leder for smarte, bærekraftige byer om arbeidet med bærekraft her i regionen, hvorfor det er viktig, og hva vi kan bidra med? Se Helseinnovasjonssenterets prat med Kari Aina Eik under (3,5 min).