Forskning, utvikling og innovasjon

Helseinnovasjonssenteret har stadig spennende prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Pågående prosjekter

Samhandlingspakken

Samhandling rundt personer med type 2 diabetes

Håndholdt ultralyd ute i kommunene - AI POCUS AAA

Håndholdt ultralyd i desentraliserte kommuner for å avdekke utposninger på hovedpulsåren ved hjelp av kunstig intelligens

Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Utvikling av et praksisnært verktøy for kommunene

CaReScreen - Rehabilitering for kreftoverlevere

Utvikling av fremtidig økosystem for kreftrehabilitering

Tjenesteutvikling i demensomsorgen

Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet

Antibiotikabehandling i hjemmet

Ny tjenestemodell for samhandling i hjemmesykehus, med bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging

Samhandlingsmodell for livsstilendring

Flere personer med diabetes type 2 skal få tilbud om opplæring og støtte til livsstilsendring

Teknologi for en bedre hverdag

Helse-, velferds- og mestringsteknologi er og forblir en viktig del av utvikling av helsetjenestene

Avsluttede prosjekter

Human Pose Estimation

Utvikling av teknologi for bruk i helse: Kan atferdsendring, for eksempel i ganglag, bli en ny markør for kognitiv funksjon?

Helse i bærekraft

Vi setter søkelyset på helse og velferd i utviklingen av smarte og bærekraftige byer og tettsteder.

Min T2D

Et eksempel på hvordan man kan gjennomføre et brukersentrert prosjekt med fokus på samhandling og individuell tilpasning. 

Les mer

Cluster for Co-Creative Service Design

Samarbeid for utforsking, dokumentering og evaluering av samskapende tjenestedesign som tilnærming til innovasjon.

Les mer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helse- og velferdsteknologi er en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

Inn på tunet

Utvikling av heldøgns gårdstilbud til yngre personer med demens som inkluderer trygghetsskapende teknologi.

Les mer

Økt forskning for økt kunnskap

Transformasjon av rådata fra systemene ved Responssenteret, til informasjon og kunnskap for bedre tjenester i kommunene.

iAgree

Ny løsning for digitalt samtykke 

Minnealbum

Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente.

Tre og helse

Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno.