Forskning, utvikling og innovasjon

Helseinnovasjonssenteret har stadig spennende prosjekter på gang for å oppnå mer innovative og bærekraftige helsetjenester i Norge.

Pågående prosjekter

AI Pocus AAA

Håndholdt ultralyd i desentraliserte kommuner for å avdekke utposninger på hovedpulsåren ved hjelp av kunstig intelligens.

Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Utvikling av et praksisnært verktøy for kommunene.

CaReScreen

Utvikling av fremtidig økosystem for kreftrehabilitering.

Min T2D

Min T2D er et flerårig prosjekt med mål å utvikle et nytt tilbud for personer med diabetes type 2. Gjennom tilbudet ønsker vi å motivere til egenmestring gjennom å se hvert enkelt menneskes behov.

APSD

Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer i siste fase av livet.

Hjemmesykehus

Ny tjenestemodell for samhandling i hjemmesykehus, med bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging

Human Pose Estimation

Utvikling av teknologi for bruk i helse: Kan atferdsendring, for eksempel i ganglag, bli en ny markør for kognitiv funksjon?

markører på en kropp som viser bevegelse teknologi

Helse-, velferds- og mestringsteknologi

Helse-, velferds- og mestringsteknologi er og forblir en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

Helse i bærekraft

Vi setter søkelyset på helse og velferd i utviklingen av smarte og bærekraftige byer og tettsteder.

Avsluttede prosjekter

Cluster for Co-Creative Service Design

Samarbeid for utforsking, dokumentering og evaluering av samskapende tjenestedesign som tilnærming til innovasjon.

Les mer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helse- og velferdsteknologi er en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

Inn på tunet

Utvikling av heldøgns gårdstilbud til yngre personer med demens som inkluderer trygghetsskapende teknologi.

Les mer

Økt forskning for økt kunnskap

Transformasjon av rådata fra systemene ved Responssenteret, til informasjon og kunnskap for bedre tjenester i kommunene.

iAgree

Ny løsning for digitalt samtykke 

Minnealbum

Minnealbum er et verktøy for kommunikasjon mellom helsepersonell, pårørende og den demente.

Tre og helse

Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, NMBU og Innveno.