samling kursdeltagere

Kurset i TID- modellen

Ansatte fra flere kommuner har vært på kurs i TID- modellen, et veikart til personsentrert omsorg.

22. og 23. februar var et utvalg ansatte fra ROR-kommunene og Kristiansund kommune i Oslo for å sertifiseres til å bli kursholdere i TID-modellen. De som deltok jobber i ulike deler av kommunehelsetjenesten, i institusjoner, hjemmetjeneste og som demenskoordinatorer. Flere uttrykte at de så frem til kompetanseheving på området.

- Jeg har hørt om TID-modellen i flere år, nå skal jeg endelig få lære om den selv, sier May-Grethe Gridset som er demenskoordinator i Rauma.

Om TID og APSD

TID er et manualbasert verktøy, hvor tverrfaglige personalgrupper bruker prinsipper fra kognitiv terapi og personsentrert omsorg. Modellen er spesielt utviklet til bruk i omsorgen for personer med demens og utfordrende adferd. Over 90% av pasienter med demens vil utvikle adferdsmessige og psykologiske symptomer (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. APSD inkluderer flere symptomer knyttet til forstyrret oppfatning, tankevirksomhet, humør og adferd. Pasienter med alvorlig grad av APSD kan oppleves som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og de krever gjerne mye ressurser fra både pårørende og helse- og omsorgspersonell. Gjennom systematisk bruk av metodikken i TID-modellen, hvor refleksjonsmøter i den tverrfaglige personalgruppen er en sentral del av modellen, kan man sammen komme frem til skreddersydde tiltak for den enkelte pasient med APSD.

- Fellesskapet, eierskapet og det at alle er lojale til tiltakene som skal forsøkes tror jeg er en av de største fordelene med TID-modellen, uttrykker Anja Stefanussen som er sykepleier i Midsund i Molde kommune.

- Refleksjonsmøtene kan fungere som en debrief, supplerer sykepleier Vibeke Frisnes fra Hustadvika kommune.

Spredning av modellen

Tjenesteutviklingsprosjektet Verdighet og symptomlindring for pasienter med adferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) har fått innovasjon- og kompetansemidler fra Statsforvalteren til å spre og implementere TID-modellen i de aktuelle kommunene. Personalet som sertifiseres til kursholdere vil holde kurs i TID-modellen for andre ansatte internt i sin kommune.

Formålet med kurset er at kursholderne skal bli trygge på metodikken gjennom innføring i teori, praktisk øvelse i refleksjonsmøter og opplæring i å holde kurs for sine kollegaer. Gjennom å delta på kurset blir de i stand til å lære modellen videre.

- Jeg ser hvordan man kan arbeide enda mer systematisk, blant annet med innhenting av informasjon. Vi får mye mer kontroll, man blir mer sikker, forteller Glenn Andre Flusund som er vernepleier på Råkhaugen omsorgssenter.

Nytt fagnettverk

Kurssamlingen blir starten på et fagnettverk for de som jobber tett inn mot personer med demens og APSD. Nettverket vil fokusere på kunnskaps- og erfaringsdeling i demensomsorgen, med særlig fokus på TID-modellen i oppstartsfasen. Det planlegges en fagdag i nettverket i april, med erfarne gjesteforelesere i TID-modellen. Samlingen og nettverket vil være viktig støtte og inspirasjon i oppstartsfasen av arbeidet med TID-modellen i kommunene.

- Jeg tror det blir kjempebra å ta i bruk TID-modellen. Mye av det gjør vi allerede, men nå er det satt i system og alle ansatte skal gjøre det samme, avslutter hjelpepleier Heidi Tornes fra Hustadvika kommune.

 

0