CaReScreen

Utvikling av fremtidig økosystem for kreftrehabilitering.

 

Prosjektet CaReScreen skal utvikle et fremtidig økosystem for kreftrehabilitering bestående av et klinisk beslutningsstøttesystem, nye rehabiliteringstjenester og nye tjenestemodeller.

Behov

Kreftsykdom og kreftbehandling resulterer ofte i fysiske, psykologiske og kognitive problemer som påvirker livskvaliteten negativt, og et flertall av overlevere etter kreftsykdom har helseproblemer som ikke blir oppdaget. Studier viser at relativt få kreftpasienter blir henvist til rehabilitering, og det er mangel på effektive screeningsverktøy for å identifisere pasienter med høyest risiko for reduksjon i funksjonsnivå.

Hva skal prosjektet oppnå?

Prosjektet vil utvikle et digitalt og evidensbasert klinisk beslutningsverktøy, CaReScreen, for beslutningsstøtte i henhold til retningslinjer for kunnskapsbasert praksis. CaReScreen skal fasilitere henvisninger og fordeling av pasienter til det mest effektive rehabiliteringsnivået i en trappetrinnsmodell som strekker seg fra kompleks rehabilitering på sykehus til egenstyrt rehabilitering. På denne måten vil CaReScreen fremme bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

 

Samarbeidspartnere

Dette er et offentlig- privat samarbeidsprosjekt med midler fra Forskningsrådets Pilot Helse. Unicare Norge er prosjektansvarlig, samarbeidspartnere er SINTEF Digital, CheckWare, Kreftforeningen, Oslo Universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital, NTNU, Helseinnovasjonssenteret og Forskningsstiftelsen FAFO.

Prosjektperiode er 2022 – 2026.

Kontaktperson:  Helseingeniør Stephan Kristensen, stephan@helseinnovasjonssenteret.no