Hva er vi?

Helseinnovasjonssenteret er et helseinnovasjonsmiljø, med fokus på forskning og samhandling.

Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene. 

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. Vi har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå. 

Hvem er vi?

Geir Sylte

Administrerende direktør

 geir@helseinnovasjonssenteret.no

Geir er administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret.

Geir har bakgrunn fra både det offentlig og private, og har lang ledererfaring. Opprinnelig er Geir utdannet sykepleier, i løpet av årene har han tatt mer utdanning innen både  veiledningspedagogikk, videreutdanning i geriatri, statsvitenskap, og nå en mastergrad i organisasjon og ledelse.

Geir begynte som administrerende direktør på Helseinnovasjonssenteret 1.mars 2019 og har før dette arbeidet som blant annet enhetsleder og fagsjef for plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, og avdelingsleder og Daglig leder i
Triangel Solutions AS.

Portrettbilde av Bjarte Bye Løfaldli

Bjarte Bye Løfaldli

Leder Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUI)

 bjarte@helseinnovasjonssenteret.no

Bjarte er utdannet nevrobiolog fra NTNU i Trondheim. Hans faglige bakgrunn er psykologi og biologi med fordypning i fysiologi og nevrovitenskap.

Doktorgradsarbeidet hans omhandlet hvordan duftinformasjon er prosessert og kodet i høyere lukteområder av hjernen. Arbeidet med nevrale nettverk, nevralsignalisering og beregning fortsatte i hans stilling som postdoktor. 

Bjarte har tidligere arbeidet som laboratorieleder og senioringeniør ved Kavliinstituttet, Senter for Nevrale Nettverk, Norsk Hjernesenter. Som laboratorieleder hadde han ansvaret for å lede og følge opp aktiviteter, prosedyrer og installasjoner ved senteret. I tillegg arbeidet han mye med organisasjons- utvikling samt utvikling, testing og implementering av nye prosedyrer og utstyr, anbudsprosesser og større innkjøp, søknader knyttet til forsknings –drift og -midler og formidling av forskingsresultater.

Atle Ødegård 

Spesialrådgiver

atle@helseinnovasjonssenteret.no

Atle jobber som spesialrådgiver på Helseinnovasjonssenteret og jobber med konkrete prosjekt og utvikling av FoUI- aktivitet.

Atle er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksen psykologi og skolepsykologi. Han har arbeidet i voksenpsykiatrien (akutt og alderspsykiatri), rusomsorgen og PPT. I 2000 ble han ansatt ved Høgskolen i Molde, hvor han i dag er professor – med spesialområde tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Hans doktorgradsarbeid fra 2008 (UiO) omhandlet tverrprofesjonelt samarbeid overfor barn og unge med psykiske vansker.

Atle har gjennom mange år opparbeidet seg et stort nettverk – nasjonalt og internasjonalt - og er involvert i flere forskningsprosjekter. De siste årene har forskningen bl.a. omhandlet innovasjon i offentlig sektor. Atle har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler. Det kan også nevnes at Atle er musiker og opptrer innimellom med egne komposisjoner -  i blant annet faglige sammenhenger.

Portrettbilde av Lillian Karlsen

Lillian Karlsen

Rådgiver FoUI

 lillian@helseinnovasjonssenteret.no

Lillian har bred praktisk erfaring fra helsefeltet og arbeider som rådgiver for Forskning, utvikling og innovasjon

Lillian er utdannet sykepleier, har videreutdanninger i kreftsykepleie og velferdsteknologi og mastergrad i Helse- og sosialfag. Hun har lang erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester, både som sykepleier, kreftsykepleier, kreftkoordinator, prosjektleder og fagansvarlig ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (satellitt Kristiansund). Med denne erfaringen har Lillian med meg seg verdifull metodisk kunnskap, innsikt i reelle brukerbehov og innsikt i de behov og utfordringer som tjenesteutøvere står ovenfor i sin kliniske hverdag.

Lillian er for tiden i permisjon i forbindelse med sitt PhD- arbeid om hjemmesykehus.

Mari Mørkeset Sandbakk

Tjenestedesigner

 mari@helseinnovasjonssenteret.no

Mari er Helseinnovasjonssenterets tjenestedesigner og bidrar med sentral metodisk kompetanse til senterets FoUI- aktivitet.

Hennes utdanningsbakgrunn er bachelor i Produktdesign fra Glasgow School of Art. Hun har arbeidserfaring som grafisk designer i Frelsesarmeen, designer i Safepath og har jobbet med både grafisk design og tjenestedesign i ulike prosjekt. Hun bistår også som veileder eller sensor ved Høgskolen i Molde ved behov.

Mari sin viktigste oppgave på Helseinnovasjonssenteret er å sette mennesker i sentrum for innovasjonsprosessen, og sørge for at vi skaper gode og helhetlige løsninger gjennom visuelle virkemidler som stimulerer til samhandling og kreativitet.

Stephan Kristensen

Helseingeniør

 stephan@helseinnovasjonssenteret.no

Stephan jobber spesielt inn mot helse- og velferdsteknologi. Som senterets helseingeniør bidrar han med teknologisk innsikt til våre prosjekt. 

Stephan  har fagbrev i automasjon, i tillegg har han fag innen psykologi og historie ved NTNU. Han har siden 2008 jobbet i oljebransjen. Først med service på elektriske / hydrauliske komponenter og systemer, og siden som prosjektingeniør hos TechnipFMC hvor han jobbet med vedlikehold, modifikasjoner og overhalinger av undervannssystemer. Før han begynte i Helseinnovasjonssenteret høsten 2019 jobbet han som prosjektingeniør i Deep C med ansvar for vedlikeholdssystem og styresystem for undervannskjøretøy.

Terese Nerbøvik 

Rådgiver forskning

terese@helseinnovasjonssenteret.no

Terese er rådgiver forskning og har bred erfaring fra både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Terese er utdannet sykepleier og har en mastergrad i klinisk helsevitenskap med spesialisering i fedme og helse fra NTNU. Hun har variert og god arbeidserfaring  fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har arbeidet som forskningsmedarbeider ved St. Olavs Hospital.  

Terese sine arbeidsoppgaver ved Helseinnovasjonssenteret innbefatter behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.

portrett Oda Skjølsvold

Runa Overå Hide

Rådgiver forskning

runa@helseinnovasjonssenteret.no

Runa har variert arbeidserfaring samt en spisset fagkompetanse i fysisk aktivitet og helse.

Runa har bachelor i Bevegelsesvitenskap ved NTNU Trondheim, og master i Physical Activity and Health med spesialisering innenfor Movement Science, ved NTNU i Trondheim. Runa har jobbet som prosjektmedarbeider og miljøterapeut ved oppstart av Åse Living Lab i Ålesund kommune, og med markeds- og brukeranalyser i VitalThings. Hun har også erfaring som pleiemedarbeider på ulike langtids- og korttidsavdelinger.

 

På Helseinnovasjonssenteret skal Runa som rådgiver forskning jobbe med behovskartlegging, innsiktsarbeid, initiering av prosjekt og formidling, samt publisering av resultater fra ferdigstilte prosjekt.

Signe Sefland

Kommunikasjonsansvarlig

 signe@helseinnovasjonssenteret.no

Signe har variert erfaring fra offentlig forvaltning, prosjekt og informasjons- og markedsarbeid.

Signe er utdannet som religionsviter med hovedfag i islam. Som tidligere KOM Trainee har hun variert arbeidserfaring fra Vestbase, Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har også arbeidet i Nordmøre Næringsråd (i dag: KNN) og som markedssjef i Operaen i Kristiansund.  Parallelt med jobben som kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret har hun studert Kommunikasjon i forskning, kultur og offentlig forvaltning på Universitetet i Bergen.

Andrea Valeria Farfan

Servicemedarbeider

 andrea@helseinnovasjonssenteret.no

Andrea er utdannet innen grafisk design og visuell kommunikasjon og arbeider i dag som administrativ støtte ved Helseinnovasjonssenteret.

Andrea har tidligere erfaring fra bedriftsprofilering, informasjonsdesign, idéutvikling, reklame og utforming av markedsføringsmateriale. Hun har også erfaring fra kontor og administrasjon og jobbet tidligere som sekretær i kommunal sektor.

Andrea er senterets ansikt utad og hennes oppgaver er knyttet til administrativ og teknisk støtte, samt støtte i prosjektarbeid og bidrag i utvikling av senterets visuelle identitet.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

Vi har også tilknyttede PhD/ master studenter som deltar inn i konkrete prosjekt.