Hva er vi?

Helseinnovasjonssenteret er et helseinnovasjonsmiljø, med fokus på forskning og samhandling.

Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene. 

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Med utgangspunkt fra regionen Møre og Romsdal skal Helseinnovasjonssenteret bidra til utvikling og innføring av nye innovative løsninger, produkter og tjenester som er av høy kvalitet og ressursgivende for helse og omsorgstjenestene. Vi har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå. 

Hvem er vi?

Portrettbilde av Geir Dagfinn Sylte

Geir Sylte

Administrerende direktør

geir@helseinnovasjonssenteret.no

Geir er administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret

 

Geir har bakgrunn fra både det offentlig og private, og har lang ledererfaring. Opprinnelig er Geir utdannet sykepleier, i løpet av årene har han tatt mer utdanning innen både  veiledningspedagogikk, videreutdanning i geriatri, statsvitenskap, og nå en mastergrad i organisasjon og ledelse.

Geir begynte som administrerende direktør på Helseinnovasjonssenteret 1.mars 2019 og har før dette arbeidet som blant annet enhetsleder og fagsjef for plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, og avdelingsleder og Daglig leder i Triangel Solutions AS.

portrett Nadra J Nilsen

Nadra J. Nilsen

Leder forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)

nadra@helseinnovasjonssenteret.no

Nadra er Bioteknolog med master i Biokjemi og doktorgrad i Molekylæremedisin fra NTNU 

I tillegg har hun master innen Strategi, Organisasjon og Ledelse med spesialisering i Kunnskapsledelse fra NTNU Handelshøyskolen. I sin doktorgrad i molekylærmedisin ved NTNU forsket hun på hvordan immunforsvaret gjenkjenner bakterier og virus og hvordan dette setter i gang betennelsesreaksjoner som beskytter mot infeksjon.

Som seniorforsker var hun spesielt interessert i hvordan immunforsvaret er regulert og hvordan immunforsvaret kan forsterkes for å forbedre kreftbehandling. Hun har lang erfaring med å lede forskningsprosjekter, søke forskningsmidler og veilede studenter både på master og PhD nivå. Hun er nysgjerrig og liker å være oppdatert på samfunnsbehov, trender og teknologi og er veldig engasjert i helseforskning og innovasjon.

Som FoUI-leder bruker Nadra sin kompetanse til å lede senterets FoUI-aktivitet og bidra til å finne bærekraftige løsninger på samfunnets helseutfordringer

portrett Runa Overå Hide

Runa Overå Hide

Rådgiver forskning

runa@helseinnovasjonssenteret.no

Runa har variert arbeidserfaring samt en spisset fagkompetanse i fysisk aktivitet og helse.

Runa har bachelor i Bevegelsesvitenskap ved NTNU Trondheim, og master i Physical Activity and Health med spesialisering innenfor Movement Science, ved NTNU i Trondheim. Runa har jobbet som prosjektmedarbeider og miljøterapeut ved oppstart av Åse Living Lab i Ålesund kommune, og med markeds- og brukeranalyser i VitalThings. Hun har også erfaring som pleiemedarbeider på ulike langtids- og korttidsavdelinger.

Som rådgiver forskning jobber Runa med behovskartlegging, innsiktsarbeid, initiering av prosjekt og formidling, samt publisering av resultater fra ferdigstilte prosjekt.

Portrett Terese Nerbøvik

Terese Nerbøvik 

Rådgiver forskning

terese@helseinnovasjonssenteret.no

Terese er rådgiver forskning og har bred erfaring fra både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Terese er utdannet sykepleier og har en mastergrad i klinisk helsevitenskap med spesialisering i fedme og helse fra NTNU. Hun har variert og god arbeidserfaring  fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har arbeidet som forskningsmedarbeider ved St. Olavs Hospital.  

Terese sine arbeidsoppgaver ved Helseinnovasjonssenteret innbefatter behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.

 

Therese er for tiden ute i fødselspermisjon

Portrett Stephan Kristensen

Stephan Kristensen

Helseingeniør

 stephan@helseinnovasjonssenteret.no

Stephan jobber spesielt inn mot helse- og velferdsteknologi. Som senterets helseingeniør bidrar han med teknologisk innsikt til våre prosjekt. 

Stephan  har fagbrev i automasjon, i tillegg har han fag innen psykologi og historie ved NTNU. Han har siden 2008 jobbet i oljebransjen. Først med service på elektriske / hydrauliske komponenter og systemer, og siden som prosjektingeniør hos TechnipFMC hvor han jobbet med vedlikehold, modifikasjoner og overhalinger av undervannssystemer. Før han begynte i Helseinnovasjonssenteret høsten 2019 jobbet han som prosjektingeniør i Deep C med ansvar for vedlikeholdssystem og styresystem for undervannskjøretøy.

Portrett Silje R Torbentsson

Silje R. Torberntsson

Rådgiver forskning

silje@helseinnovasjonssenteret.no

Silje er rådgiver forskning og har erfaring innen prosjektarbeid, fysisk aktivitet og helse.

Silje har bachelor i Bevegelsesvitenskap fra NTNU og mastergrad i Fysioterapivitenskap fra UiB med spesialisering i nevrologiske sykdommer og gangfunksjon. Silje har erfaring som prosjektmedarbeider fra flere ulike forskningsprosjekter på Høgskulen på Vestlandet. Der jobbet hun på rehabiliteringslabben Sim Arena og som høyskolelektor på «Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for helse og funksjon» . I tillegg har hun erfaring fra bedriftshelsetjenesten, med paraidrett i Norges Idrettsforbund og paralympiske komite og med rehabilitering på Sunnaas Sykehus og sykehjem.

Som rådgiver forskning ved Helseinnovasjonssenteret jobber Silje med behovskartlegging, initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, og veiledning og formidling.

portrett Finn Robert Velo

Finn Robert Verlo

Rådgiver tjenestedesign og samhandling

 finn@helseinnovasjonssenteret.no

Finn Robert tar med seg designkompetanse inn i forsknings- utviklings- og innovasjonsarbeidet til senteret. 

Han brenner for design som problemløser. Finn Robert har master i design fra Kunsthøgskolen i Oslo og har ellers bred arbeidserfaring fra salg og service. Han driver også med kunst i ulike medium, blant annet maler han bilder. Fra bachelorarbeidet har Finn Robert vist særlig interesse for marginaliserte grupper og utenforskap. Generelt er han opptatt av adferd, behov og system.

Som rådgiver tjenestedesign og samhandling bidrar Finn Robert  med et eget blikk i prosess fra behov til løsning. 

Grete har bred administrativ erfaring og er senterets ansikt utad

Som Helseinnovasjonssenterets sekretær er Grete senterets ansikt utad og administrative bindeledd. Hun er opptatt av mennesker og kommunikasjon og er et sosialt vesen. Grete har bred erfaring innen kontor- og administrasjonsarbeid, dokumentstyring og kontroll, samt personalarbeid i offentlig sektor, olje- og gass- industrien og prosessnæringen.

Hun har fagbrev i kontor og administrasjon, og tatt kurs i HR- management fra Høgskolen på Vestlandet. Tidligere har Grete arbeidet som blant annet sekretær, prosjektsekretær, dokumentkontroller, kontorsjef og personalkoordinator.

Grete jobber med driftsoppgaver, prosjektstøtte inn i senterets FoUI- aktivitet og kommunikasjon.

Portrettbilde av Lillian Karlsen

Lillian Karlsen

Rådgiver FoUI

 lillian@helseinnovasjonssenteret.no

Lillian har bred praktisk erfaring fra helsefeltet og arbeider som rådgiver for Forskning, utvikling og innovasjon

Lillian er utdannet sykepleier, har videreutdanninger i kreftsykepleie og velferdsteknologi og mastergrad i Helse- og sosialfag. Hun har lang erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester, både som sykepleier, kreftsykepleier, kreftkoordinator, prosjektleder og fagansvarlig ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (satellitt Kristiansund). Med denne erfaringen har Lillian med meg seg verdifull metodisk kunnskap, innsikt i reelle brukerbehov og innsikt i de behov og utfordringer som tjenesteutøvere står ovenfor i sin kliniske hverdag.

Lillian er for tiden i permisjon i forbindelse med sitt PhD- arbeid om hjemmesykehus.

Portrettbilde av Trude Nordskag

Trude Nordskag

Rådgiver forskning

 trude.nordskag@helseinnovasjonssenteret.no

Trude er forskningsrådgiver og har bred erfaring fra helsetjenester både i Norge og Storbritannia

Trude er utdannet fysioterapeut fra Leeds Metropolitan University og har spesialisert seg innen fysioterapi for eldre, hverdagsrehabilitering og helseledelse.

Hun har variert og innholdsrik erfaring, blant annet fra spesialisthelsetjenesten, private og kommunale helsetjenester. Hun har hatt særlig fokus på eldreomsorg, rehabilitering, tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid. I tillegg har hun hatt roller som tillitsvalgt, turnusveileder og fagkoordinator/fagleder.

Trude vil vikariere som Rådgiver forskning frem til sommeren 2025 . Ved Helseinnovasjonssenteret, jobber hun med behovskartlegging,initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, i tillegg til veiledning og formidling.

Portrettbilde Eirin Kongshaug

Eirin Kongshaug

Spesialrådgiver forskning

eirin.kongshaug@helseinnovasjonssenteret.no

Eirin er forskningsrådgiver og har omfattende erfaring fra spesialisthelsetjenesten

Eirin har en bachelorgrad i sykepleie og har omfattende erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både for voksne og barn. Hennes erfaring er i hovedsak klinisk og praktisk, med arbeid innen kirurgi, medisin og palliasjon.

I tillegg har hun flere års erfaring som fagutviklingssykepleier, hvor hun har drevet med turnusarbeid, opplæring og undervisning. Hun har også vært involvert i forbedringsarbeid og prosjekter på arbeidsplassen, blant annet for å forbedre tilbudet til barn som trenger planlagte kirurgiske inngrep under narkose. Hennes arbeid har alltid vært preget av et fokus på helhetlig omsorg og tverrfaglig samarbeid, spesielt i omsorgen for kritisk og kronisk syke barn.

Eirin vil vikariere som Rådgiver forskning frem til sommeren 2025. Ved Helseinnovasjonssenteret, jobber hun med behovskartlegging,initiering og gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, i tillegg til veiledning og formidling 

Portrettbilde av Jorun H Rødal

Jorunn Hoås Rødal

Spesialrådgiver forskning

 jorunn.h.rodal@himolde.no

Jorunn arbeider for tiden med en doktorgrad ved Høgskolen i Molde, hvor hun ser på hva som påvirker tildeling av sykehjemsplasser for eldre i norske kommuner

Jorunn har mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU i Trondheim. Jorunn har tidligere arbeidet blant annet som bedriftsrådgiver, og som forsker ved Møreforsking AS. Som tallelsker var det et naturlig valg for henne å ta en mastergrad i samfunnsøkonomi. Tallene har hun kombinert med interessen for forskning, kunnskap og formidling.

Hun har en særlig interesse for helse- og samfunnsforskning. Jorunn har opparbeidet seg god kunnskap innen kvantitativ metode og statistikk, og underviser i kvantitativ metode ved Høgskolen i Molde. Når det kommer til forskning, brenner hun for å forene teori og praksis. Både i den forstand at praksisfeltet faktisk kan dra nytte av den forskningen som gjøres, og at praksisfeltet initierer forskningen ut fra de behovene de selv ser

Hos HIS er Jorunn ansatt i en 20 % stilling og skal bistå med metodisk tilnærming til og forankring av utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekt, og å veilede i utarbeidelse av søknader, rapportering, formidling og publisering.

Portrettbilde av Erlend Vik

Erlend Vik

Spesialrådgiver forskning

 erlend.vik@himolde.no

Erlend er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i helse- og sosialfag

Erlend har stilling som førsteamanuensis i helseledelse ved Høgskolen i Molde og tilsatt som førsteamanuensis ll ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA).

Hans forskningsinteresser er orientert mot koordinering, organisering og ledelse innen helse- og velferdstjenestene. Spesielt opptatt av teoriutvikling innen tema samhandling og Integrated Care. Forsker også på krisehåndtering og krisesamarbeid i sammenheng med Covid-19 pandemien.

Hos Helseinnovasjonssenteret er Erlend ansatt i en 20 % stilling og skal bistå med metodisk tilnærming til og forankring av utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekter, og å veilede i utarbeidelse av søknader, rapportering, formidling og publisering

Portrettbilde av Solveig Straume

Solveig Straume

Spesialrådgiver forskning

 solveig.straume@himolde.no

Solveig har lang erfaring fra forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekter nasjonalt og internasjonalt

Solveig har en Phd  i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøyskole, med spesialisering i idrettshistorie. Hun er til daglig førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde og forsker hovedsakelig på feltet Sport for Developement som ser på hvordan idrett og fysisk aktivitet brukes som metode i samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Hun er i særlig grad interessert i spørsmål knyttet til tiltak som fremmer inkludering av marginaliserte grupper. Hun har også deltatt i flere internasjonale samarbeidsprosjekter som omhandler innovasjon og entreprenørskap 

Hos Helseinnovasjonssenteret er Solveig ansatt i en 20 % stilling og skal bistå med metodisk tilnærming til og forankring av utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekter, og å veilede i utarbeidelse av søknader, rapportering, formidling og publisering.

Portrettbilde av Tonje Hungnes

Tonje Hungnes

Spesialrådgiver forskning

 tonje.hungnes@himolde.no

Tonje er utdannet sosiolog fra NTNU i Trondheim med fordypning innen organisasjonsteori. I tillegg har hun en videreutdanning i endringsledelse fra Handelshøyskolen BI

Tonje har tatt PhD i innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI der hun studerte reorganisering av helsetjenester. Tonje har lang erfaring med organisasjonsendringer, både som rådgiver i konsulentbransjen og senere som forsker innen oppdragsforskning og akademia.

Tidligere har hun jobbet som forsker ved Møreforsking og jobber nå som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde. Tonje har spesiell interesse for forskningsspørsmål relatert til helsesektoren og offentlig sektor og spørsmål relatert til samhandling og organisering. I tillegg veileder hun på master i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et masterprogram i regi av Handelshøyskolen BI.

Hos HIS er Tonje ansatt i en 20 % stilling og skal bistå med metodisk tilnærming til og forankring av utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekt, og å veilede i utarbeidelse av søknader, rapportering, formidling og publisering.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

Vi har også tilknyttede PhD/ master studenter som deltar inn i konkrete prosjekt.