Et kompetansesenter for innovasjon i helsesektoren

Vi skaper framtidens helsetjenester, sammen!

Kontakt oss

Hva er vi?

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene. 

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Det er inngått en regional avtale med Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal Fylkeskommune om at Helseinnovasjonssenteret skal innta en regional rolle i utviklingen av fremtidens helsetjeneste i Møre og Romsdal. Samtidig har vi nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå. Vårt geografiske nedslagsfelt for responstjenester omfatter pr i dag Nordmøre og Romsdal, men vi er stadig i dialog med flere potensielle kunder i et utvidet geografisk område.

Hva driver vi med?

I Helseinnovasjonssenteret er det et døgnbemannet responssenter som ivaretar responstjenester på velferdsteknologiske løsninger for medlemskommuner i vår region. Responssenteret har også et mobilt Responsteam som svarer på velferdsteknologiske alarmer. 

En kjernevirksomhet for senteret er forskning, utvikling og innovasjonsarbeid, hvor senteret igangsetter og gjennomfører flere store forskningsprosjekt for å utvikle bedre muligheter og tjenester knyttet til helse. Helseinnovasjonssenteret ønsker også å være en pådriver for økt helsenæring.

Hvordan jobber vi?

Helseinnovasjonssenterets misjon er å arbeide med kunnskapsbasert utvikling av helsetjenestene ved bruk av:

  • Responssentertjenester og digitalisering: Velferds- og mestringsteknologi for utvikling og organisering av nye helsetjenester.

  • Forskningsdrevet innovasjon: Praksisnær forskning og kunnskap for tjenesteinnovasjon.

  • Helsenæring: Knytte gründere og næringsaktører opp mot identifiserte behov.

  • Samhandling: Kunnskapsdeling, samarbeid og utvikling på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Hvem er vi?

Portrettbilde av Bjarte Bye Løfaldli

Bjarte er utdannet nevrobiolog fra NTNU i Trondheim. Hans faglige bakgrunn er psykologi og biologi med fordypning i fysiologi og nevrovitenskap.

Doktorgradsarbeidet hans omhandlet hvordan duftinformasjon er prosessert og kodet i høyere lukteområder av hjernen. Arbeidet med nevrale nettverk, nevralsignalisering og beregning fortsatte i hans stilling som postdoktor. Her utviklet han sitt arbeidsfelt fra insekter til pattedyr, fra luktesansen til spatsialsansen og fra enkelt- til multidimensjonale innspillinger. 

Bjarte har tidligere arbeidet som laboratorieleder og senioringeniør ved Kavliinstituttet, Senter for Nevrale Nettverk, Norsk Hjernesenter. Som laboratorieleder hadde han ansvaret for å lede og følge opp aktiviteter, prosedyrer og installasjoner ved senteret. I tillegg arbeidet han mye med organisasjons- utvikling samt utvikling, testing og implementering av nye prosedyrer og utstyr, anbudsprosesser og større innkjøp, og søknader knyttet til forsknings –drift og -midler. Formidling av forskingsresultater, arbeidet og driften av senteret både gjennom foredrag media og laboratoriebesøk var også en sentral oppgave.

Portrettbilde av Benedicte Nyborg

Benedictes faglige bakgrunn er sykepleier med videreutdanning innen organisasjon og ledelse.

Hun har lang fartstid innen for både kommunal og statlig helse og omsorgstjeneste, og har de siste 11 årene vært enhetsleder for både sykehjem, hjemmetjenester samt helse- og familieenheter. Hun har også erfaring fra både ambulanse og akuttmottak, samt ordinær sengepost ved sykehus. Er for tiden også inne i et toårig løp med videreutdanning innen velferdsteknologi. Benedicte har bred erfaring med tverrkommunalt samarbeid gjennom bl.a. IKT orkide og har spesielt hatt fokus på kulturendring.

Portrettbilde av Guro Løfaldli

Guro har studert økonomi fra Handelshøyskolen BI og har et masterstudie i organisasjon og ledelse fra NTNU med spesialisering innen strategisk ledelse.

Guro har jobbet med flere «startups» og lang erfaring fra teknologi- og forskningsbaserte selskaper. De siste 3 årene har Guro jobbet som selvstendig konsulent/rådgiver og bistått bedrifter i endringsprosesser.

Portrettbilde av Signe Sefland

Signe har opprinnelig bakgrunn som religionsviter med hovedfag i islam. Hun har erfaring fra offentlig forvaltning, prosjekt og informasjons- og markedsarbeid. 

Som tidligere KOM Trainee har Signe variert arbeidserfaring fra regionen,  med erfaring fra Vestbase, Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har også arbeidet i Nordmøre Næringsråd (i dag: KNN) og som markedssjef i Operaen i Kristiansund.  Parallelt med jobben som kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret har hun tatt Kommunikasjon i forskning, kultur og offentlig forvaltning på Universitetet i Bergen.

Portrettbilde av Lillian Karlsen

Lillian er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og med master i Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

Hovedsakelig har hun erfaringer fra kommunale pleie- og omsorgstjenester, og de siste årene som kreftkoordinator i Kristiansund kommune. Lillian har et stort engasjement i utviklingsarbeid, og har bl.a. erfaring med å lede flere fagutviklingsprosjekter innen palliasjon.

Portrettbilde av Cecilie Pedersen Engvik

Cecilie har lang erfaring innenfor velferdsteknologi og har arbeidet som operatør ved Responssenteret i over 10 år.

Hun har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innenfor velferdsteknologi. Cecilie vil også lede driftsteknikernettverket i kommunene.

Portrettfoto av Ingunn Strand

Ingunn har erfaring fra media, administrasjon og som selvstendig næringsdrivende.

Ingunn har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Hun har bred erfaring innenfor mediebransjen, solid erfaring fra den administrative biten i akademia og har jobbet som selvstendig næringsdrivende i mange år.

Hos Helseinnovasjonssenteret jobber hun administrativt med fokus på lederstøtte for direktøren.

Portrettbilde av Jeanette-Christin Hanneseth Størseth

Jeanette-Christin har 10 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten; ortopedisk avdeling og akuttmedisinsk avdeling – akutt mottak/legevakt.

Hun har også 6 års erfaring fra kommunal helsetjenesten; 2 år ved korttidsavdeling ved Kringsjå sykehjem, siste 4 år som avdelingsleder og sykepleier ved hjemmetjenesten.

Jeanette-Christin ble utdannet sykepleier i Danmark ved Social og sundhedsskolen afd. Næstved i 2002, og tok så videreutdanning innen Kunnskapsbasert praksis og Ledelse i helse og sosialtjenesten ved Høgskolen i Molde i 2017.

Portrettbilde av Maria Therese Aasen-Stensvold
Portrett av Nora Nilsen Østby
Portrettfoto av Odin Bae Bolstad

Odin har erfaring fra Nyreavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og har en spesialisering i avansert klinisk sykepleie.

Odin er spesialsykepleier og jobber på vårt Responsteam. Han har tidligere jobbet på sykehuset i Molde, på nyreavdelingen ved Haukeland, og på dialyseavdelingen ved Kristiansund sykehus, før han begynte på Helseinnovasjonssenteret i 2017.

Portrett av Hans Arvid Johansen
Portrettbilde av Line Mordal
Portrett av Alf Magne Røbech
Portrettbilde av Kya Zinlatt Long
Portrettfoto av Håvard Frisvold Kvisvik

Håvard har en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Molde, og videreutdanning innen innovasjon og digitalisering.


Han jobber til daglig i Gjemnes kommune som rådgiver digital
transformasjon og helseinnovasjon.

Håvard arbeider for tiden deltid hos Helseinnovasjonssenteret tilknyttet Nasjonalt Velferdsteknologi- prosjekt som vi er med i.

Håvard har tidligere jobbet med alt fra anleggsrørlegging
til skipsfrakt, men har en spesiell forkjærlighet for digitale systemer som
gjør hverdagen lettere for alle.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

På vårt døgnbemannede Responssenter arbeider det 10-12 ansatte.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

Vi har tilknyttede PhD- og masterstudenter som deltar inn i konkrete prosjekt.