Et kompetansesenter for innovasjon i helsesektoren

Vi skaper framtidens helsetjenester, sammen!

Kontakt oss

Hva er vi?

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansesenter for helseinnovasjon, velferdsteknologi, forskning og samhandling. Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten. Vi fokuserer på folks reelle behov for forbedring, tverrfaglig samhandling, forskningsdrevet innovasjon, utvikling av helsenæring og velferds- og mestringsteknologi for å oppnå forbedring i helsetjenestene. 

Senteret er fritt og uavhengig, og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø. Vi arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten. Det er inngått en regional avtale med Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal Fylkeskommune om at Helseinnovasjonssenteret skal innta en regional rolle i utviklingen av fremtidens helsetjeneste i Møre og Romsdal. Samtidig har vi nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og forskning på nasjonalt nivå. Vårt geografiske nedslagsfelt for responstjenester omfatter pr i dag Nordmøre og Romsdal, men vi er stadig i dialog med flere potensielle kunder i et utvidet geografisk område.

Hva driver vi med?

I Helseinnovasjonssenteret er det et døgnbemannet responssenter som ivaretar responstjenester på velferdsteknologiske løsninger for medlemskommuner i vår region. Responssenteret har også et mobilt Responsteam som svarer på velferdsteknologiske alarmer. 

En kjernevirksomhet for senteret er forskning, utvikling og innovasjonsarbeid, hvor senteret igangsetter og gjennomfører flere store forskningsprosjekt for å utvikle bedre muligheter og tjenester knyttet til helse. Helseinnovasjonssenteret ønsker også å være en pådriver for økt helsenæring.

Hvordan jobber vi?

Helseinnovasjonssenterets misjon er å arbeide med kunnskapsbasert utvikling av helsetjenestene ved bruk av:

  • Responssentertjenester og digitalisering: Velferds- og mestringsteknologi for utvikling og organisering av nye helsetjenester.

  • Forskningsdrevet innovasjon: Praksisnær forskning og kunnskap for tjenesteinnovasjon.

  • Helsenæring: Knytte gründere og næringsaktører opp mot identifiserte behov.

  • Samhandling: Kunnskapsdeling, samarbeid og utvikling på tvers av nivåene i helsetjenesten.

Hvem er vi?

Geir Sylte

Administrerende direktør

 geir.dagfinn.sylte@kristiansund.kommune.no

Geir er administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret.

Geir har bakgrunn fra både det offentlig og private, og har lang ledererfaring. Opprinnelig er Geir utdannet sykepleier, i løpet av årene har han tatt mer utdanning innen både  veiledningspedagogikk, videreutdanning i geriatri, statsvitenskap, og nå en mastergrad i organisasjon og ledelse.

Geir begynte som administrerende direktør på Helseinnovasjonssenteret 1.mars 2019 og har før dette arbeidet som blant annet enhetsleder og fagsjef for plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune, og avdelingsleder og Daglig leder i
Triangel Solutions AS.

Portrettbilde av Bjarte Bye Løfaldli

Bjarte Bye Løfaldli

Prosjektleder Forskning, Utvikling og Innovasjon (FoUI)

 bjarte.bye.lofaldli@kristiansund.kommune.no

Bjarte er utdannet nevrobiolog fra NTNU i Trondheim. Hans faglige bakgrunn er psykologi og biologi med fordypning i fysiologi og nevrovitenskap.

Doktorgradsarbeidet hans omhandlet hvordan duftinformasjon er prosessert og kodet i høyere lukteområder av hjernen. Arbeidet med nevrale nettverk, nevralsignalisering og beregning fortsatte i hans stilling som postdoktor. 

Bjarte har tidligere arbeidet som laboratorieleder og senioringeniør ved Kavliinstituttet, Senter for Nevrale Nettverk, Norsk Hjernesenter. Som laboratorieleder hadde han ansvaret for å lede og følge opp aktiviteter, prosedyrer og installasjoner ved senteret. I tillegg arbeidet han mye med organisasjons- utvikling samt utvikling, testing og implementering av nye prosedyrer og utstyr, anbudsprosesser og større innkjøp, søknader knyttet til forsknings –drift og -midler og formidling av forskingsresultater.

Benedicte Nyborg

Daglig leder for alarmsentralen og prosjektleder for Regionalt Responssenter Orkide.

 benedicte.nyborg@kristiansund.kommune.no

Benedictes faglige bakgrunn er sykepleier med videreutdanning innen organisasjon og ledelse.

Hun har lang fartstid innen for både kommunal og statlig helse og omsorgstjeneste, og har de siste 11 årene vært enhetsleder for både sykehjem, hjemmetjenester samt helse- og familieenheter. Hun har også erfaring fra både ambulanse og akuttmottak, samt ordinær sengepost ved sykehus. Er for tiden også inne i et toårig løp med videreutdanning innen velferdsteknologi. Benedicte har bred erfaring med tverrkommunalt samarbeid gjennom bl.a. IKT orkide og har spesielt hatt fokus på kulturendring.

Signe Sefland

Kommunikasjonsansvarlig.

 signe.sefland@kristiansund.kommune.no

Signe har variert erfaring fra offentlig forvaltning, prosjekt og informasjons- og markedsarbeid.

Signe er utdannet som religionsviter med hovedfag i islam. Som tidligere KOM Trainee har hun variert arbeidserfaring fra Vestbase, Helse Møre og Romsdal HF og Møre og Romsdal fylkeskommune. Hun har også arbeidet i Nordmøre Næringsråd (i dag: KNN) og som markedssjef i Operaen i Kristiansund.  Parallelt med jobben som kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret har hun studert Kommunikasjon i forskning, kultur og offentlig forvaltning på Universitetet i Bergen.

Portrettbilde av Lillian Karlsen

Lillian Karlsen

Prosjektmedarbeider FoUI.

 lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no

Lillian er utdannet sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og med master i Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde.

Hovedsakelig har hun erfaringer fra kommunale pleie- og omsorgstjenester, og de siste årene som kreftkoordinator i Kristiansund kommune. Lillian har et stort engasjement i utviklingsarbeid, og har bl.a. erfaring med å lede flere fagutviklingsprosjekter innen palliasjon.

Andrea Valeria Farfan

Servicemedarbeider

 andrea.valeria.farfan@kristiansund.kommune.no

Andrea er utdannet innen grafisk design og visuell kommunikasjon og arbeider i dag som administrativ støtte ved Helseinnovasjonssenteret.

Andrea har tidligere erfaring fra bedriftsprofilering, informasjonsdesign, idéutvikling, reklame og utforming av markedsføringsmateriale. Hun har også erfaring fra kontor og administrasjon og jobbet tidligere som sekretær i kommunal sektor.

Andrea er senterets ansikt utad og hennes oppgaver er knyttet til administrativ og teknisk støtte, samt støtte i prosjektarbeid og bidrag i utvikling av senterets visuelle identitet.

Mari Mørkeset Sandbakk

Tjenestedesigner

 mari.morkeset.sandbakk@kristiansund.kommune.no

Mari er Helseinnovasjonssenterets tjenestedesigner og bidrar med sentral metodisk kompetanse til senterets FoUI- aktivitet.

Hennes utdanningsbakgrunn er bachelor i Produktdesign fra Glasgow School of Art. Hun har arbeidserfaring som grafisk designer i Frelsesarmeen, designer i Safepath og har jobbet med både grafisk design og tjenestedesign i ulike prosjekt. Hun bistår også som veileder eller sensor ved Høgskolen i Molde ved behov.

Mari sin viktigste oppgave på Helseinnovasjonssenteret er å sette mennesker i sentrum for innovasjonsprosessen, og sørge for at vi skaper gode og helhetlige løsninger gjennom visuelle virkemidler som stimulerer til samhandling og kreativitet.

Portrettbilde av Cecilie Pedersen Engvik

Cecilie Engvik

Driftstekniker Regionalt Responssenter.

 cecilie.engik@kristiansund.kommune.no

Cecilie har lang erfaring innenfor velferdsteknologi og har arbeidet som operatør ved Responssenteret i over 10 år.

Hun har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innenfor velferdsteknologi. Cecilie vil også lede driftsteknikernettverket i kommunene.

Jeanette-Christin Hanneseth Størseth

Fagansvarlig i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal (USHT), avdeling Kristiansund.

 jeanette.storseth@kristiansund.kommune.no

Jeanette-Christin har 10 års klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten; ortopedisk avdeling og akuttmedisinsk avdeling – akutt mottak/legevakt.

Hun har også 6 års erfaring fra kommunal helsetjenesten; 2 år ved korttidsavdeling ved Kringsjå sykehjem, siste 4 år som avdelingsleder og sykepleier ved hjemmetjenesten.

Jeanette-Christin ble utdannet sykepleier i Danmark ved Social og sundhedsskolen afd. Næstved i 2002, og tok så videreutdanning innen Kunnskapsbasert praksis og Ledelse i helse og sosialtjenesten ved Høgskolen i Molde i 2017.

Portrettbilde av Maria Therese Aasen-Stensvold

Maria Therese Aasen-Stensvold

Prosjektleder Fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming.

 maria.aasen-stensvold@kristiansund.kommune.no

Maria arbeider for å etablere et fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal.

Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå.

Maria Therese er utdannet vernepleier. Hun har videreutdanning innen helseledelse, sexologi og funksjonshemming, samt videreutdanning i velferdsteknologi.

Portrett av Nora Nilsen Østby

Nora Nilsen Østby

Sykepleier Responsteam

 nora.nilssen-ostby@kristiansund.kommune.no

Nora er sykepleier med erfaring fra lindrende enhet og arbeid med personer med kognitiv svikt. 

Nora er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Molde og jobber ved vårt Responsteam. 

Hun har arbeidserfaring fra lindrende enhet ved Rokilde sykehjem,  fra bokollektiv for personer med kognitiv svikt, samt fra medisinsk sengepost ved sykehuset i Kristiansund. 

Rune Heggem Gjøvikli

Sykepleier Responsteam

 Rune.Gjovikli@kristiansund.kommune.no

Rune er spesialsykepleier i geriatri og har blant annet 14 års erfaring fra hjemmetjenesten.

Rune er en del av vårt Responsteam og har en bred arbeidserfaring. Han er opprinnelig utdannet hjelpepleier, før han ble sykepleier i 2003 og spesialsykepleier i geriatri i 2008. Han har erfaring fra både Hærens sanitet, feltsykehus, Røde Kors Sykehjemmet i Bergen, Hjerteklinikken i Trondheim, samt praksis fra psykiatrisk institusjon og hospitering på ambulanse, foruten lang fartstid fra hjemmetjenesten.

Portrettfoto av Odin Bae Bolstad

Odin Bae Bolstad

Sykepleier Responsteam

 odin.bae.bolstad@kristiansund.kommune.no

Odin har erfaring fra Nyreavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus og har en spesialisering i avansert klinisk sykepleie.

Odin er spesialsykepleier og jobber på vårt Responsteam. Han har tidligere jobbet på sykehuset i Molde, på nyreavdelingen ved Haukeland, og på dialyseavdelingen ved Kristiansund sykehus, før han begynte på Helseinnovasjonssenteret i 2017.

Portrett av Hans Arvid Johansen

Hans Arvid Johansen

Rådgiver IKT Helse 

Kristiansund kommune

 arvid.johansen@kristiansund.kommune.no

Hans Arvid er teknolog og har lang erfaring med kompliserte datasystemer. 

Hans studiebakgrunn er som høgskolekandidat i informatikk fra Høgskolen i Molde.  

Hans Arvid har jobbet med IT i Kristiansund kommune i 11 år og IKT ORKidé i 10 år og har lang erfaring med kompliserte datasystemer. Hovedoppgavene hans i dag består av implementering av forskjellige former for velferdsteknologi og underliggende dataløsninger, samt infrastruktur, rapportering og databaser med mer. Hans Arvid jobber mye opp mot leverandører og er

involvert i anbudsprosesser, prosjektarbeid, sikkerhetsarbeid og forskjellige
skyløsninger.

Portrettbilde av Kya Zinlatt Long

Kya Zinlatt Long

Konsulent multimedia

 kya.zinlatt.long@kristiansund.kommune.no

Kya arbeider med foto, video og animasjon på Helseinnovasjonssenteret.

Han arbeider for tiden i en 20% stilling, i tillegg studerer han spillteknologi ved siden av.

Kya har utdanning fra Universitetet i Agder, med en 3-årig bachelor i multimedieteknologi og design.  Utdanningen inkluderer fagfokus på video, foto, 2d- 3d animasjon, design (web/nettsider) og data programmering.

Portrettfoto av Håvard Frisvold Kvisvik

Håvard Frisvold Kvisvik

Rådgiver digital transformasjon og helseinnovasjon

Gjemnes kommune

 Havard.Frisvold.Kvisvik@Gjemnes.kommune.no

Håvard har en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Molde, og videreutdanning innen innovasjon og digitalisering.


Han jobber til daglig i Gjemnes kommune som rådgiver digital
transformasjon og helseinnovasjon.

Håvard arbeider for tiden deltid hos Helseinnovasjonssenteret tilknyttet Nasjonalt Velferdsteknologi- prosjekt som vi er med i.

Håvard har tidligere jobbet med alt fra anleggsrørlegging
til skipsfrakt, men har en spesiell forkjærlighet for digitale systemer som
gjør hverdagen lettere for alle.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

På vårt døgnbemannede Responssenter arbeider det 10-12 ansatte.

Grønt ikon av Helseinnovasjonssenteret

Vi har tilknyttede PhD- og masterstudenter som deltar inn i konkrete prosjekt.