illustrasjon mint2d oppfølging

Vellykket diabetesprosjekt tas videre

Prosjektet MinT2D ble avsluttet tidligere i år, og kunnskapen fra prosjektet tas i bruk i nye, ulike spor.

MinT2D har vært et flaggskip-prosjekt ved Helseinnovasjonssenteret og et eksempel på hvordan man kan gjennomføre et brukersentrert prosjekt med fokus på samhandling og individuell tilpasning.

Bakgrunn for prosjektet

Type 2 diabetes (T2D) rammer mange. Det anslås at mellom 316 000 og 345 000 nordmenn har diabetes, hvorav 88% av disse har type 2. Det hviler et stort ansvar på individet for egenbehandling og kunnskap om egen sykdom. Risikofaktorer knyttet til T2D er blant annet inaktivitet, overvekt og fedme, samt genetisk disposisjon. I tillegg gir diabetes en forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom og hjertesvikt. Det er derfor et stort potensial i å gjennomføre livsstilsendringer for personer med diagnostisert T2D og for personer i risikosonen for å utvikle sykdommen. Samtidig vet vi at det er utfordrende for tjenesten å hjelpe personer med T2D til å gjennomføre større livsstilsendringer.

Selve prosjektet

Hovedmålet for prosjektet var å utvikle en ny helhetlig deltagersentrert tjenestemodell. Modellen fokuserer på samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for pasienter med T2D. Prosjektet gjennomførte en randomisert kontrollert studie med 60 deltagere i intervensjonsgruppen og 60 i kontrollgruppen. Alle deltagere gjennomgikk en helsesjekk som inkluderte blant annet måling av langtidsblodsukker, blodtrykk, høyde og utfylling av kartleggingsskjema. Hver deltager fikk tildelt en kontaktperson ved frisklivssentralen og fikk velge mellom to av fem intervensjoner; fysisk aktivitet, kostholdskurs, kurs i diabeteskunnskap, samtale med psykolog og motivasjon. Intervensjonene ble gjennomført over en 12-ukers periode med oppfølging av kontaktpersonen.  

Resultater fra MinT2D-prosjektet

Deltagerne viser gode resultater, og gjennom to studier skapes det et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag som skal formidles til forskere, ansatte, beslutningstagere, brukere og pårørende. Den ene er en kvalitativ studie som evaluerer brukerens og ansattes erfaringer med et slikt tjenestetilbud. Den kvantitative studien ser på tallene bak, altså endring i langtidsblodsukker, kroppsmasseindeks (KMI), midjemål og andre antropometriske målinger. Begge artiklene er under arbeid og vil publiseres i løpet av året.  

Sluttrapporten er levert og godkjent av Stiftelsen Dam. Link til prosjektets sluttrapport finner du her T2D: Personsentrert helhetlig tjeneste - Stiftelsen Dam

Videreføring - Samhandlingsmodellen

Kunnskapen tilegnet i MinT2D tas i bruk i videre arbeid, og prosjektet er videreført i flere ulike spor. Ett av sporene er prosjektet Samhandlingsmodell for mestrings- og opplæringstilbud til personer med diabetes type 2. Med bakgrunn i erfaringene fra MinT2D er samhandling et område det er ønskelig å jobbe videre med. Tett tverrfaglig samhandling oppleves ofte som krevende. Prosjektets mål er å utvikle en modell for å forbedre samhandlingen. Helseinnovasjonssenteret og Hustadvika kommune samarbeider derfor om å undersøke hvordan fastleger, frisklivssentraler og sykehus kan samhandle tettere rundt personer med T2D. Flere med T2D skal få tilbud om opplæring og støtte til livsstilsendring gjennom å delta i frisklivs-, lærings-, og mestringstilbud. Prosjektet skal lede til en «spredningspakke», noe som skal gjøre det enklere for andre å sette i gang lignede arbeid. Prosjektet finansieres av Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

P4di2

MinT2D har også blitt videreført i kvalifiseringsprosjektet P4 medisin for type 2 diabetes (P4di2), hvor vi ønsket å oppskalere T2D-modellen og gjennomføre ytterligere forskning, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å etablere et konsortium for samarbeid med helsenæring og internasjonal spisskompetanse var hensikten å forstå sykdomsforløpet bedre, øke graden av egenmestring og planlegge for varig adferdsendring. De anerkjente prinsippene for P4-medisin (predikativ, forebyggende, persontilpasset og brukerinvolvert helsetjeneste) var sentrale i den nye oppskalerte, deltagersentrerte tjenestemodellen for pasienter med T2D. Konsortiet samlet 28 deltakere fra 18 land om utfordringene rundt sykdommen, noe som reflekterte både interessen og kompleksiteten av T2D. Hovedformålet med kvalifiseringsprosjektet var å etablere et kunnskapsgrunnlag og sørge for en felles forståelse av utfordringen. Dette skulle benyttes for å søke innovasjonsmidler fra EUs største, mest omfattende og prestisjetunge program innenfor helse og omsorg (Innovative Health Initiative, IHI). Arbeidet ledet til utvikling av konseptet med løsning for nytt behandlingsforløp utviklet og beskrevet i søknaden Learning CVD. I EUs utlysning av IHI-programmet i 2022 var fokuset rettet mot hjerte- og karsykdom med T2D som en av flere undersykdommer. Konsortiets konsept på løsning ble derfor utvidet for å imøtekomme kriteriene og behovene i programmet. Søknaden ble vurdert som svært god, men ble dessverre ikke den ene utvalgte. Likevel brukes resultatet fra kvalifiseringsprosjektet videre i nye prosjektinitiativer. Michael Liebman, deltaker fra kvalifiseringsprosjektet, er utnevnt til prosjektleder med ansvar for å videreføre et internasjonalt spor etter IHI-søknaden. Prosjektet har skapt en grobunn for videre arbeid som vil fortsette i årene fremover.

Under planlegging

Videre planlegges det et prosjekt som vil måle en mer langvarig effekt av et lignende tilbud som ble utviklet i MinT2D-prosjektet. Formålet med dette prosjektet vil være å videreutvikle tjenestetilbudet for behandling og primær- og sekundærforebygging av T2D, samt videre nasjonal spredning av tjenestetilbudet. I dette prosjektet vil vi gjennom samhandling styrke arbeidet med egenmestring og varig livsstilsendring. I videre arbeid kan dette også være aktuelt å overføre til andre pasient- og sykdomsgrupper.

0