Inn på tunet

Utvikling av heldøgns gårdstilbud til yngre personer med demens som inkluderer trygghetsskapende teknologi.

Dette er et forprosjekt som har fått midler fra Innovasjon Norge og vil utføres i perioden april 2021- desember 2021.

Hva går prosjektet ut på?

Å videreutvikle dagens dagaktivitets- tilbud for personer med demens til å bli et godt overnattingstilbud også for yngre personer med demens og deres pårørende, der de i tillegg kan få teste ulike teknologiske løsninger på et tidlig stadium i trygge omgivelser.  

 

En nøkkelfaktor blir å tilby gode, trygge og tilpassede omgivelser der teknologien kan prøves ut. På gårdene Oppistua Øye og Bele Jostua i Surnadal kan deltagerne bli trygge på teknologien i rolige og naturlige omgivelser. Dette er et nytt viktig tilbud for en sårbar gruppe, som skjer i samarbeid mellom offentlig helsetjeneste og høyt kompetente private aktører. 

Gjennomføring

Gjennom forprosjektet skal vi få innsikt i behov og muligheter knyttet til utvikling av tilbudet og samhandling. Forprosjektet skal sikre nødvendig kunnskaps- og samarbeidsgrunnlag for utvikling av helsenæring innenfor demensomsorg i et hovedprosjekt.

Forprosjektet skal:

  • Identifisere markedsbehovet og behovet for offentlig og privat samarbeid innenfor de nye løsningene i hovedprosjektet. Mulighet for oppskalering fra lokalt til regionalt tilbud. 
  • Identifisere mulig tilpasset smart helse- og velferdsteknologi for å utvikle eksisterende dagtilbud til tjeneste med døgntilbud og utvikling av tilbud til yngre personer med demens i hovedprosjektet.
  • Identifisere forsknings-, kunnskaps- og teknologimiljø lokalt, regionalt og nasjonalt for fremtidig utvikling og tilpassing av nye teknologiske løsninger med inn på tunet som laboratorium i et hovedprosjekt.
  • Dokumentere behovet for investering, ressurser og kompetanse i hovedprosjekt. Legge grunnlaget for utvikling av bedriften fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, legge grunnlaget for gjennomføring og realisering av mål i hovedprosjekt.

Samarbeidspartnere

Inn på tunet- gårdene Bele Jostua og Oppistua Øye i Surnadal med Helseinnovasjonssenteret som partner i prosjektet. 

Hvorfor er dette viktig?

Antall personer med demens er sterkt økende og blir en stor utfordring for samfunnet i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap, bedre behandlingsmetoder, økt forebygging og mer proaktive tjenester. Gjennom bedre samhandling, nye løsninger og ved å ta i bruk og utvikle tilpassede teknologiske løsninger vil vi bli i bedre stand til å møte de framtidige utfordringene.

Det finnes få tilbud til yngre personer med demens. Det er også viktig å introdusere mestringsskapende teknologi tidlig, som kan gi både økt frihet og trygghet for denne gruppen og deres pårørende. Rammene rundt tilbudet er godt egnet for å gi mestring og trygghet, avdekke behov og utvikle ny kunnskap. Det finnes ikke tilsvarende tilbud i dag, og derfor er prosjektet unikt.

Nyhetssaker om prosjektet: 

Gardslivet skal gje demenssjuke eit rikare liv. NRK MR 18.04.21.

 

TV innslag NRK MR 16.04.21.