DOGA vinner 2023 gruppebilde mottar pris

DOGA prisutdeling

Prosjekter som på ulike måter skaper ringvirkninger i samfunnet ble feiret med tildeling av DOGA- merket. Ett av prosjektene som fikk pris var Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus.

Morgendagens samfunn

16. mars var det storstilt feiring av alle mottakere av årets DOGA- merke for god design og arkitektur i Oslo. Konferansier Jenny Skavlan ledet dagen hvor alle DOGA vinnere presenterte sine prosjekter, og delte erfaringer i felleskap gjennom panelsamtaler. Juryen reflekterte rundt sine valg og potensialet de så i prosjektene. Slik ble det en dag for både feiring og felles læring og kunnskapsdeling.

DOGA-merket er prisen som hyller samskaping og tverrfaglighet. Juryen trakk frem at prosjektene som ble plukket ut har skapt noe større enn seg selv, og tatt utfordringer vi står i som samfunn og brukt disse som rammer og motivasjon for å innovere. Det handler om ansvarlig design for å utvikle morgendagens samfunn. Næringsminister Jan Christian Vestre holdt innlegg og tok en engasjert prat med oss i etterkant om vårt prosjekt.

Representanter fra prosjektet mottok prisen. Inger Stokke representerte Kristiansund sykehus/ Helse Møre og Romsdal HF, Ingebjørg Sandøy Rødahl representerte Sykehusapotekene i Midt- Norge HF, Benedicte Nyborg representerte Regionalt Responssenter/ Kristiansund kommune, Tjenestedesigner Silje Bøthun og Forskningsingeniør Nina Vanvik Hansen deltok fra SINTEF, kommunikasjonsansvarlig Signe Sefland deltok fra Helseinnovasjonssenteret sammen med offentlig PhD- kandidat Lillian Karlsen.

Tar tak i samfunnsutfordring

For vårt felles prosjekt hjemmesykehus, fremhevet juryen:

  • Pasienter som før måtte være på sykehus får nå en enklere hverdag og et bedre liv
  • Dette er et utmerket eksempel på tjenestedesign og tverrfaglig samarbeid for å utvikle et helt nytt tilbud
  • Prosjektet tar tak i en samfunnsutfordring. De går foran og viser at det er mulig for de ulike nivåene i helse- Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir felleskapets ressurser utnyttet bedre

Reell samhandling

Inger Stokke og Silje Bøthun presenterte i felleskap prosjektet hjemmesykehus, og fremhevet betydningen av det gode samarbeidet i prosjektgruppen for å få dette til. I utviklingen av modellen har prosjektgruppen jobbet på tvers av fag og nivå for å få til noe som skal fungere i tjenesten og oppleves som et trygt og bra tilbud for pasient og pårørende. Resultatet er en modell hvor tjenesten ytes i felleskap. I hjemmesykehusmodellen har sykehuslegen behandlingsansvaret for pasienten, sykehusapoteket tilbereder medisiner, kommunehelsetjenesten ivaretar oppfølging av pasientene og leveranse av medisiner og Regionalt responssenter ivaretar beredskap med alarmsentral. SINTEF har bidratt med tjenestedesign og forskning, og Helseinnovasjonssenteret har vært en driver for forsknings- og innovasjonsarbeidet og for samhandling. USHT har bidratt med opplæring og markedsføring til kommunene.

Tjenesten gikk fra prosjekt til ordinær drift ved Kristiansund sykehus i juni 2022. Siden tjenesten bygger på kjent infrastruktur (sykehus, hjemmetjeneste og apotek) er dette en samhandlingsmodell som kan tas i bruk i andre sykehus og regioner.

Takk til alle som har bidratt

Takk til alle som på hver sin måte har bidratt med sitt for å realisere prosjektet, - for alle har vært like viktige for å få dette til! 

Foto: DOGA/Sverre Chr. Jarild

0