Lillian Karlsen presenterer forskning på konferanse

Pårørendeforskning på agendaen

Lillian Karlsen presenterte foreløpige funn fra første del av sitt doktorgradsprosjekt som omhandler pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus for voksne

16. mars var det nasjonal nettverkssamling om pårørendeforskning i Oslo. Her presenterte Lillian Karlsen, offentlig PhD- kandidat fra Helseinnovasjonssenteret og NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, innlegget Pårørendes rolle og involvering når voksne pasienter mottar behandling i hjemmesykehus.

I en fullsatt sal ble det gjennom dagen formidlet og diskutert status og behov for ny kunnskap på pårørende- feltet i Norge og i Europa. Pårørende utgjør en stor ressurs i dagens helsevesen og i Norge utgjør pårørendes innsats om lag 136 000 årsverk. Dette utgjør om lag like mange årsverk som det de offentlige kommunale helse og omsorgstjenestene yter (142 000 årsverk). Pårørendes rolle er i endring, hvor behovet for pårørendes innsats i omsorgssektoren forventes å øke samtidig som poolen med pårørende vil avta. Derfor er det viktig med forskning og kunnskap om pårørende sin situasjon, og hvordan man best kan støtte og anerkjenne pårørende og deres innsats.

Helseminister Ingvild Kjerkol åpnet dagen. Det ble mange engasjerende innlegg som belyste ulike problemstillinger rundt pårørenderollen, og dagen avsluttet med panelsamtale og diskusjon.

Behov for denne type forskning

Internasjonal forskning viser at hjemmesykehus er et godt alternativ for pasienter. Det foreligger derimot lite forskning på grupper som er sentrale i implementering og gjennomføring av hjemmesykehus, slik som pårørende. Forskningen til Lillian om pårørendes rolle og involvering i hjemmesykehus til voksne er første av sitt slag i en norsk kontekst, og også internasjonalt er det svært få studier som har utforsket temaet. Forskningsstudien vil dermed bidra med ny og viktig kunnskap om fremtidige helsetjeneste- modeller både her hjemme i Norge og i internasjonal sammenheng.

I sitt innlegg redegjorde Lillian for bakgrunnen for utviklingen av hjemmesykehus både i en global og norsk sammenheng, og viser til ulike måter å organisere denne type helsetjenester på. Deltakerne i studien “Family caregiver involvement and role in hospital at home for adults: the patients and family caregivers’ perspective. A Norwegian qualitative study”, har erfaring fra en hjemmesykehus- modell hvor sykehus, sykehusapotek og kommuner samarbeider for å gi behandling til pasienter som trenger sykehusbehandling i pasienters hjem istedenfor tradisjonell sykehusbehandling.

Foreløpige funn fra studien ble presentert på fagsamlingen i Oslo, som ble arrangert av NHO Geneo i samarbeid med Pårørendealliansen og Nettverk for pårørendeforskning.

0