Helse-, velferds- og mestringsteknologi

Helse-, velferds- og mestringsteknologi er og forblir en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

Helseinnovasjonssenteret har deltatt aktivt i den regionale satsingen på Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og følger tett den nasjonale satsingen. Senteret ser behovet for å øke innsikten og formidle hvordan Helse – og velferdsteknologi kan bidra konstruktivt for å bygge framtidens helsetjeneste.

Tidligere Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helseinnovasjonssenteret har tidligere deltatt aktivt både den regionale og nasjonale satsingen på Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, som nå er avsluttet. Helseinnovasjonssenteret ser fortsatt behovet for å øke innsikten i og formidle hvordan helse-, velferds- og mestringsteknologi kan nyttiggjøres i fremtidens helsetjeneste. Med en økende andel eldre i befolkningen, økende kompleksitet og spesialisering samtidig som antall yrkesaktives reduseres, står velferdssamfunnet ovenfor en utfordring som ikke kan løses uten radikale endringer i tjenesteytelsen.

Definisjoner

I stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» (2011) defineres velferdsteknologi som: « (…) først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.»

Det har skjedd mye utvikling på dette området siden Morgendagens omsorg ble utarbeidet og Helseinnovasjonssenteret mener det finnes gode grunner til å oppdatere begrepsbruken. Den nære knytningen til hvordan velferdsteknologien blir brukt for å fremme helse for å gi gevinster i form av økt egenmestring hos brukeren, økt kvalitet i tjenesten og mulighet til å bruke ressurser annerledes, argumenterer for å gi det samlebetegnelsen helse-, velferds- og mestringsteknologi, framfor «bare» velferdsteknologi.

Utvikling av tjenester

Uavhengig av hvilket begrep som brukes, mener vi at fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Ved å både identifisere og dra nytte av ulikheten mellom privat, offentlig og aldersmessig utbredelse, anvendelse og utvikling av teknologi, er det mulig å skape synergier som kan gi gevinst umiddelbart og på lang sikt.

Til tross for at Nasjonalt velferdsteknologiprogram i sin «originale form» er avsluttet, er det viktig for oss å følge med på arbeidet og ikke minst bistå våre eiere i å utnytte og opprettholde mest mulig av den drivkraften de har fått fra et slikt program. Helseinnovasjonssenteret ønsker å bidra med å utnytte potensialet ved å identifisere hva som er viktig for kommunene og deres innbyggere knyttet til helse-, velferds- og mestringsteknologi. Det inkluderer støtte for å forstå de nasjonale anbefalingene, bistå i å sikre bærekraftige løsninger som tar i bruk eksisterende infrastruktur, samt sikre at forskning er inkludert i prosessen og implementeringen.

Det er ulike spor innenfor prosjektet. Tanken er å være beredt til å bistå kommunene i sine prosesser, tilknyttet innføring og implementering, erfaringsdeling og spredningsarbeid. Et eksempel kan være å bistå i en nullpunktsanalyse ved utprøving av ny teknologi.

Kontaktpersoner

Helseingeniør Stephan Kristensen på stephan@helseinnovasjonssenteret.no / Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no 

Om tidligere satsing Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.