folk som sitter med post it lapper rundt et bord og diskuterer

Omstilling i helse og omsorg

Helseinnovasjonssenteret har kartlagt det helhetlige tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren i våre eierkommuner. Basert på datainnsamling og dialogmøter har vi skrevet rapporten Omstilling i helse- og omsorgssektoren- utvikling av tjenestetilbudet hos 14 kommuner.

Hensikten med kartleggingen er å gi en helhetlig oversikt over de komplekse tjenestene i kommunene. De 14 kommunene, Aukra, Aure, Averøy, Bodø, Gjemnes, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, er utgangspunkt for datagrunnlaget.

Mange enkeltkommuner har lagt ned mye innsats i behovskartlegging og mulighetsrom i tilrettelegging og utviklingen av tjenestetilbudet, men vi finner lite data som har sammenstilt dette arbeidet. Denne rapporten gir en samlet oversikt over dagens tjenestetilbud i disse kommunene, planlagte tjenestetilbud, behov for tiltak for omstilling i tjenestene, igangsatte omstillingstiltak og deres uttalte behov for innsikt og kunnskap for å mestre omstilling.

Alle kommunene har satt i gang ulike tiltak for omstilling i ulik grad. Kompleksiteten i helse- og omsorgstjenestene og det nødvendige fokuset på daglig drift, er medvirkende til at omstilling er krevende, og at kommunene i stor grad ønsker både hjelp og innspill på nyttige tiltak. Behovet for omstilling ligger nært frem i tid samtidig som endring av tjenester tar tid. Endringene må også i stor grad være forankret i verifisert kunnskap. Reell vilje til å dele erfaringer og kunnskap med andre og ville samarbeide på tvers for å finne løsningene er et viktig grep for å håndtere omstillingsbehovet i tjenestene.

Vi håper dette kan være et nyttig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med omstilling av tjenestene. Helseinnovasjonssenteret har også fått tilbakemelding på hva som er ønskelig at vi bidrar med overfor kommunene, og vi er i gang med å arbeide videre med dette ut fra rapporten.

Rapport omstilling i helse og omsorg
0