Utlysing av 104 millionar kroner til kunnskapsløft i kommunale helse- og omsorgstenester

Gylden mulighet for å få forskningsmidler til utvikling av kommunale helse- og omsorgstenester 

I et webinar fra Forskningsrådet 15. februar fikk vi endelig noen hint om innholdet i utlysningen «Kunnskapsløft i kommunale helse- og omsorgstenester» som offentliggjøres i mars. 104 millioner lyses ut i samarbeid med kommunesektorens organisasjon KS. I år kan kommuner søke på forskningsprosjekt med minst en forskningsorganisasjon, og to andre kommuner som samarbeidspartnere. Samarbeid med ideelle og frivillige organisasjoner oppfordres også. Forskningsmidlene vil gi kommunene et godt utgangspunkt for å få ny kunnskap og innovasjon rettet mot å løse de store utfordringene innen kommunal helse og omsorg.  
Søknadsfrist blir sannsynligvis 18. September, så det er fortsatt tid til å finne gode samarbeidspartnere og skrive en sterk søknad. Det er foreslått en budsjettramme på 4-12 millioner over 2-4 år, med mulighet for full refusjon for deltagelse i prosjekt som tildeles.  
Satsningsområder inkluderer sykdomsforebygging, helsetjenesteutvikling og avlastning av helsepersonell. Innbyggergrupper som fremheves er eldre, flyktninger med helseutfordringer, mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk, mennesker med sammensatte sykdommer og barn og unge som opplever utenforskap. Her er det store muligheter for å få støtte til gode forsknings- og innovasjonsprosjekter som har potensiale til å løse kommunale helse- og omsorgsutfordringer med høy relevans.

Ta gjerne kontakt med Helseinnovasjonssenteret om samarbeid, eller hjelp til å finne aktuelle samarbeidspartnere i kommunene og forskningsinstitusjonene. 

Følg med Forskningsrådets internettsider for utlysningen som kommer i mars. 

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/kunnskapsloft-kommunale-helse-omsorgstjenester/

0