Raskere innføring av helseinnovasjon i tjenestene

Utvikling av et praksisnært verktøy for kommunene.

Ved å dele systematisert informasjon om resultater og erfaringer kan vi lære av hverandres suksesser og utfordringer i innovasjonsprosjekter. På den måten kan vi raskere innføre tjenester som skaper verdi for brukerne, tjenesten og samfunnet.

Bakgrunn

Det settes stadig i gang prosjekter for implementering av innovasjoner i helse- og omsorgssektoren, og det har blitt utviklet flere ulike verktøy kommunene kan ta i bruk ved planlegging og gjennomføring (1,2). Forskning viser at disse oppleves som komplekse, og til tross for betydelig satsing gjennom mange år har kommuner store utfordringer knyttet til realisering av innovasjoner (1,3). Innovasjonsprosjekter krever stor innsats tidlig i startfasen og ressursene brukes ofte opp før man får høstet gevinster og implementert løsningene.

Hva ønsker vi å oppnå?

Målet er å gjøre kommunene i stand til å tydeliggjøre prosessene og effektene av arbeidet de gjør i innovasjonsprosjekter. Ved å dele erfaringer fra prosjekter kan behovet for pilotering og isolerte uttestinger av nye løsninger reduseres. Dette ønsker vi å legge til rette for ved å utvikle et praksisnært verktøy for å systematisere dokumentasjon av implementeringsprosessene. Elementer fra forskning er sentrale i det praksisnære verktøyet, og brukertesting sammen med kommunene gjennomføres for å evaluere brukervennlighet, språk og formuleringer, samt nytte. Verktøyet justeres underveis for tidlig tilbakemelding i utviklingen og for å unngå bruk av ressurser på en løsning som potensielt ikke treffer sluttbrukerne. Prosjektet kan på sikt bidra til at pasienter får bedre helsetilbud, helsepersonell kan yte tjenester på en mer effektiv måte og kommunen evner å dekke tjenestebehovet med ressursene de har til disposisjon. I tillegg kan verktøyet være til hjelp for kartlegging, planlegging, oppfølging og realisering av gevinster.

Prosjektet drives av Helseinnovasjonssenteret. Det arbeides med å utforme en søknad om eksterne midler for hovedprosjekt i løpet av 2023 i samarbeid med SINTEF.

 

Kilder:

1)      Hansen, L., Almqvist, F., & Misvær, K. (2016). Veikart for tjenesteinnovasjon: Følgeforskning på effekten av tjenesteinnovasjon for Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Oslo: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.”

2)      Westerlund, A., Nilsen, P. & Sundberg, L. (2019). Implementation of Implementation Science Knowledge: The Research-Practice Gap Paradox. Doi: 10.1111/wvn.12403.

3)      Hilland, G. H., Rørvik, M., & Hansen, N. V. (2020). Drivere og barrierer for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. En kvalitativ studie med dybdeintervjuer og samtaler med ledere i kommuner, helseforetak og norsk helseindustri. ISBN: 978-82-14-06582-4.

Kontaktperson:  Rådgiver forskning Runa Overå Hide på runa@helseinnovasjonssenteret.no  eller FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli på bjarte@helseinnovasjonssenteret.no