Helse- og velferdsteknologi

Om begrepet helse- og velferdsteknologi:

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» (NOU 2011:11)

Det har skjedd en rekke endringer i bruken, utbredelsen og fremtidsutsiktene til det som fram til i dag har blitt omtalt som velferdsteknologi. Det er grunn til å gå gjennom begrepsbruken på nytt og prøve å sammenstille en oppdatert begrepsdefinisjon som inkluderer helsebegrepet som står så sentralt i bruken av denne type teknologi;

Helse: « Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte» (WHO, 1948)

Velferd: «Velstand og økonomisk trygghet for det store flertall av landets borgere (især som resultat av offentlig fordelingspolitikk og sosiale ytelser)» (Det Norske Akademis Ordbok)

Teknologi: «Teknologi, læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område. Teknologibegrepet kan ha en praktisk og en teoretisk betydning; fundamentalt i begge betydningene er kravet om at kunnskapen skal være formålsrasjonell, det vil si anvendelig eller samfunnsnyttig» (Store Norske Leksikon)

Helse – og velferdsteknologi: På bakgrunn av det overnevnte definerer Helseinnovasjonssenteret helse og velferdsteknologi som teknikker og produkter som fremmer helse og velvære ved å utjevne forskjeller og setter brukere i fokus.

 • Som gir bedre helse for alle
 • Som bidrar til å redusere funksjonstap
 • Som gjør flere i stand til å i større grad å ivareta egen helse
 • Som ivaretar individets behov og preferanser

 

Hvorfor helse- og velferdsteknologi er viktig i utformingen av fremtidens helsetjenester:

Med en økende andel aldrende befolkning, økende kompleksitet og spesialisering samtidig som det er minkende grad av yrkesaktive, står velferdssamfunnet ovenfor en utfordring som ikke løses uten radikale endringer i tjenesteytelsen.

For å sikre tilgang på god helse og velferd uavhengig av samfunnslag eller bakgrunn, trengs det et ekstra fokus på bærekraftige teknologiske løsninger, som baserer seg like mye på å hjelpe de som i dag har behov, som å gi barn og unge de beste forebyggende tiltakene. Hensikten er både å øke den enkeltes egenomsorgsevne og redusere framtidens belastning på helsetjenestene.

Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks kompetanse i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Ved å både identifisere og dra nytte av ulikheten mellom privat, offentlig og aldersmessig utbredelse, anvendelse og utvikling av teknologi, er det mulig å skape synergier som kan gi umiddelbar gevinst og langsiktige gevinster.

Helseinnovasjonssenteret vil bidra til effekt av helse- og velferdsteknologi gjennom:

 • Koordinere utprøving og implementering av ny Helse – og velferdsteknologi i samarbeid med eiere, samarbeidspartnere og tjenester
 • Finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale utfordringer ved å bringe teknologi inn i helse
 • Se helseperspektivet i teknologien som allerede anvendes bredt både i det private samt det offentlige
 • Aktivt bruke samarbeid og samskaping med ulike interessenter og miljøer for å spre erfaringer om helse og velferdsteknologi​
 • Samspill med kunnskaps-, forsknings- og helseaktører for å utvikle nye behovsdrevne helserelaterte teknologier gjennom forskningsdrevet innovasjon ​
 • Hente innsikt fra alle aldersgrupper for å sikre et livsløpsperspektiv i utviklingen av fremtidens helse – og omsorgstjenester ved å tenke alle aldre
 • Løfte fram og bidra til spredning av suksesshistorier ​
 • Gjøre eksisterende råd om helse - og velferdsteknologi gjenkjennbart for kommuner og andre
 • Supplere offentlige aktører som fylkesmannen, E- helse direktoratet, KS, fylkeskommunen, med tilbakemeldinger fra kommunene

Relaterte blogginnlegg: 

 • tegnet illustrasjon demens velferdsteknologi som viser to personer og teknologi noder
  11/11/2021 - Av Maria Therese Aasen- Stensvold (Illustrasjon: Signe Sefland)
  Helse- og velferdsteknologi ved demens

  Helse - og velferdsteknologi er løftet fram som et av virkemidlene for at personer som får demens kan bo lengre hjemme og utsette behovet for institusjonsplass. Men hvordan er egentlig erfaringene rundt utprøving av helse- og velferdsteknologi opp mot personer med demens?

  Les mer
 • kvinne sover med tilsyn
  19/10/2021 - Runa Overå Hide, rådgiver forskning.
  Digitalt tilsyn

  Med knappe helseressurser som realitet, hvordan kan vi sørge for at personer som har behov for tidvis tilsyn føler seg ivaretatt og trygge?

  Les mer
 • illustrasjon veikart helse og velferdsteknologi med wifi og gps symboler
  28/06/2021 - Geir Sylte og Maria Therese Aasen-Stensvold
  Hvordan skape suksess ved innføring av helse- og velferdsteknologi?

  Tjenesten, leverandørene og innbyggerne ønsker alle at helse- og velferdsteknologien (HVFT) skal gi brukerne bedre forutsetninger til å håndtere egen sykdom og livssituasjon i samhandling med tjenesten. Til tross for mye god vilje og mye innsats fra mange, så kan man likevel ikke si at man har funnet suksessoppskriften i innføringen av teknologien slik at både individuell og samfunnsmessig gevinst er optimalisert. Er bildet for komplekst? Lages det for store forventninger? Eller kan vi med mindre justeringer og grep øke verdien av teknologien i helsetjenesten?

  Les mer
 • øyet til en ung jente med verden inni pupillen
  15/06/2021 - Runa Overå Hide og Andrea Valeria Farfan
  Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

  Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

  Les mer
 • illustrasjon velferdsteknologi med mennesker og teknologi foran en sky
  02/06/2021 - Stephan Kristensen
  Nasjonalt velferdsteknologiprogram

  Helse- og velferdsteknologi er en viktig del av utvikling av helsetjenestene.

  Les mer
 • illustrasjon mennesker teknologi sky
  17/03/2021 - Stephan Kristensen og Maria Therese Aasen- Stensvold
  Velferdsteknologi i Møre og Romsdal

  Som mange vet er det bestemt at det nasjonale velferdsteknologiprogrammet videreføres for å bidra til at velferdsteknologi blir en varig, integrert del av tjenestene i kommunene. Hvor langt har vi kommet med bruk av velferdsteknologi i eget fylke? Vi har snakket med prosjektets fylkeskoordinator og de 5 prosjektlederne i Møre og Romsdal, for å høre hvilke erfaringer og tanker de har nå før programmet videreføres.

  Les mer
 • 15/02/2021 - Maria Therese Aasen Stensvold
  Status 1: Smartby og bærekraft

  Vi har kartlagt  16 kommuner i Norge, og undersøkt hvilke prosjekt som i hovedsak er rettet mot helse og velferd nå i en innledende fase av satsingene Smartby og Bærekraftige byer og tettsteder. Vi regner med at i løpet av de neste årene vil det dukke opp langt flere prosjekt innen helse- og velferd i disse satsingene, hvor man kan dele erfaringer og lære av hverandre. Svært mange kommuner har allerede inkludert  bærekraftig utvikling i sitt planarbeid.

  Les mer
 • illustration welfare technology municipality people wifi gps alarm symbols
  15/12/2020 - Geir Sylte, adm.dir. og Maria Therese Aasen-Stensvold, rådgiver forskning
  Velferdsteknologi i kommunene

  Ny teknologi og digitalisering sees på som svært viktig for å møte de demografiske utfordringene vi står overfor. Velferdsteknologi vil være et viktig bidrag til bærekraftig samfunnsutvikling og god helse og mestring i befolkningen. Også derfor er helse- og velferdsteknologi et av Helseinnovasjonssenterets satsingsområder. Så hvor står vi, og hvilke anbefalinger gis kommunene videre? I denne serien av blogger rundt velferdsteknologi ønsker vi å belyse erfaringene hittil og hvordan man fremover kan lykkes med implementeringen og satsningen.

  Les mer
 • 16/11/2020 - Maria Therese Aasen- Stensvold
  Fortsatt mye uforløst potensial i velferdsteknologi

  Vi har intervjuet Kristin Standal i KS og hørt hennes betraktninger om bruk av velferdsteknologi i kommunene.  

  Les mer
 • digital illustrasjon store data
  28/10/2020
  Bærekraftige byer og tettsteder

  Vi løfter fokus på helse og velferd i utvikling av smarte og bærekraftige byer og tettsteder

  Les mer
 • mann tre i bakgrunnen portrett
  03/07/2020 - Stephan Kristensen, helseingeniør Helseinnovasjonssenteret
  Teknologi – Menneskets natur

  Det ligger som et fundament i vår tidslinje at gjennom menneskets nysgjerrighet, evner, empati og vilje, har vi hele tiden utviklet oss videre ved hjelp av kløktige teknologiske løsninger. I det øyeblikket våre forfedre startet med teknologi, skjedde det en drastisk endring i tidslinjen for vår utvikling. En endring som vi fortsatt rir på bølgen av. 

  Les mer