Samhandling

Flere personer med diabetes type 2 skal få tilbud om opplæring og støtte til livsstilsendring. 

Kunnskapen tilegnet i MinT2D tas i bruk i videre arbeid, og prosjektet er videreført i flere ulike spor. Ett av de er prosjektet Samhandlingsmodell for mestrings- og opplæringstilbud til personer med diabetes type 2.

 

Bakgrunn for prosjektet

Type 2 diabetes (T2D) er en kronisk sykdom som utvikler seg over tid og kan føre til alvorlige komplikasjoner som hjerneslag og hjerte- og karsykdom. Ved å forebygge og regulere diabetes kan man redusere flere risikoer knyttet til forverring og utvikling av andre lidelser.

Viktige faktorer for forebygging er livsstilsendringer som fysisk aktivitet og riktig kosthold, samt kunnskap om egen helse, psykososial støtte og motivasjon til nødvendig adferdsendring. Mange med T2D får ikke tilbud om å utvikle sin helsekompetanse eller nødvendig støtte til å gjennomføre ønskede livsstilsendringer.

Med bakgrunn i erfaringene fra MinT2D, er samhandling mellom fastleger, frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre et område det er ønskelig å jobbe videre med.

 

Hva skal prosjektet oppnå?

Med utgangspunkt i funnene i Min T2D undersøker Helseinnovasjonssenteret og Hustadvika kommune hvordan fastleger, frisklivssentraler og sykehus bedre kan samhandle tettere rundt personer med T2D. Vi ønsker at flere med T2D skal få tilbud om opplæring og støtte til livsstilsendring gjennom å delta i frisklivs-, lærings-, og mestringstilbud. Prosjektet skal lede til en «spredningspakke», noe som skal gjøre det enklere for andre å sette i gang lignede arbeid.

Prosjektet finansieres av kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Prosjektperiode: Juni 2022 – juni 2024

Samarbeidspartnere: Hustadvika kommune, Helseinnovasjonssenteret.

Kontaktperson: Rådgiver forskning Terese Nerbøvik, terese@helseinnovasjonssenteret.no