digital illustrasjon store data

Bærekraftige byer og tettsteder

Vi løfter fokus på helse og velferd i utvikling av smarte og bærekraftige byer og tettsteder

Skal vi nå FNs bærekraftmål innen 2030, kreves det en omfattende mobilisering av både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlig sektor, hvor vi samarbeider målrettet for å oppnå smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Vi står i årene fremover overfor ulike utfordringer som vil kreve en smartere og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Ikke minst i helse- og omsorgssektoren.

Som en del av arbeidet for å nå bærekraftmålene utviklet FN en satsing for å utvikle smarte byer. Vi vet at byer har en nøkkelrolle i bekjempelse av klimaendringer, i innovasjon for å utjevne forskjeller og bruk av ny teknologi for å bedre levekår. Slik kan byene lede an i en positiv utvikling. FNs smartbyprogram henger tett sammen med FNs bærekraftsmål og utvikling av trygge og tilpasningsdyktige samfunn.

 

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er globale mål, med lokale løsninger. Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. FNs bærekraftsmål nummer 11 er Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Dette er altså et mål i seg selv, men utfordringene og mulighetene her henger tett sammen med de andre bærekraftsmålene. Å utvikle bærekraftige byer og tettsteder handler om å gjøre samfunnene inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Les om hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber sammen i Bærekraftsnettverket for å nå FNs bærekraftsmål: Bærekraftsnettverket

 

Hva er en smartby?

En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige (DOGA, Smartbyene og Nordic Edge 2019: 4).

Innovasjon ved hjelp av teknologi gir muligheten til å tilby tjenester på helt nye måter, involvere seg i offentlig tjenesteyting og bidra til nye medvirkningsmuligheter. En smart by eller region tar i bruk teknologiske og digitale virkemidler som kunstig intelligens og stordata for å skape en bedre by for innbyggerne, både innen områder som klima, livskvalitet, energibruk og vannforsyning. Tettere samarbeid med andre offentlige aktører, næringsliv og akademia/forskning/virkemiddelapparatet er vesentlig.

En av grunnene til at bruk av smart teknologi og smartby-arbeid kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer, er fordi at denne måten å arbeide på gir mulighet til å koble sammen sektorer og tjenesteområder som tidligere har operert separat. Derfor er det viktig at en smartby- satsing ikke består av en rekke enkeltstående sektorinitiativ, men har et strategisk og helhetlig utgangspunkt (Rambøll 2018).

For mer informasjon om hvordan norske byer jobber med å bli smartere byer, les om nettverket Smartbyene her: Smartbynettverket

 

Vi løfter helse og velferd inn i disse satsingene

Fokus på utfordringer og muligheter innenfor helse- og omsorgsfeltet er også sentralt i utviklingen av bærekraftige og tilpasningsdyktige byer og tettsteder. Per i dag er det få prosjekter knyttet til smartby og bærekraft som vektlegger fokuset helse- og velferd. Her ønsker vi å bidra, da det ligger et stort potensiale i å se de to satsingene i tettere sammenheng med utvikling av fremtidens helsetjeneste.  

 

Helseinnovasjonssenteret deltar på flere nivå

Vi har for tiden flere pågående aktiviteter innen satsingene smartby og bærekraftige byer og tettsteder, hvor vi samarbeider med andre aktører på nasjonalt, regionalt og lokale nivå.

•            Nasjonalt:

Vi bidrar til å løfte helse og velferd inn som fokus og holder oversikt over hvilke av prosjektene som innehar fokus på helse og velferd.

•            Regionalt:

Vi har inngått samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune hvor vi vil være støttespiller i flere ulike prosjekt knyttet til utvikling av bærekraftige byer og tettsteder i vår region.   

•            Lokalt:

Vi samarbeider med 3 ulike byer rundt utvikling av smartby- prosjekt, dette er kommunene Kristiansund, Molde og Bodø. I Kristiansund har vi blant annet bidratt med workshop og en innbyggerundersøkelse som innsiktsarbeid til hvordan vi kan bruke store data på en fornuftig måte knyttet til helse og omsorgsfeltet.  I Molde deltar vi i prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning, hvor vi er bredt inne og deltar i alle arbeidsgruppene. Dette er ett av flere prosjekt i Moldes smartby- satsing, som du kan lese mer om på SmartMolde. Vi har også innledende dialog med Bodø kommune, hvor vi ser for oss et fremtidig samarbeid rundt Smart Bodø.

 

Oversikt over prosjekt med fokus på helse og velferd

Helseinnovasjonssenteret har sett nærmere på hvordan disse satsingene i Norge har vektlagt helse- og velferdsområdet så langt i sitt arbeid. Les vår oppsummering og oversikt i bloggene under:

Status 1: Smartby og bærekraft (februar 2021)

Status 2: Smartby og bærekraft (juni 2021)

Vi vil holde oppdatert oversikt over status og nye prosjekter knyttet til smartby og bærekraft som vektlegger helse- og velferd, og vi ønsker derfor gjerne enn løpende dialog eller orientering om pågående prosjekt. Kontakt vår rådgiver forskning,  Maria Therese Aasen Stensvold, på mariatherese@helseinnovasjonssenteret.no

Hvorfor er bærekraft viktig?

Hva sier FNs leder for smarte, bærekraftige byer om arbeidet med bærekraft her i regionen, hvorfor det er viktig, og hva vi kan bidra med? Se Helseinnovasjonssenterets prat med Kari Aina Eik under under (3,5 min).

0