Samhandling

Bare sammen kan vi utvikle fremtidens helsetjeneste

Samhandling

Om begrepet samhandling:

Begrepet samhandling knyttes til det engelske ordet collaboration, som betyr å arbeide sammen med. Samhandling og samarbeid er begrep som brukes om hverandre og betyr noe av det samme; å arbeide sammen for å løse en konkret oppgave hvor alle parter har et ansvar for å nå et felles mål. Det er likevel nyanser mellom dem, som handler om graden av forpliktelse og deltakelse mellom aktørene som arbeider sammen. Personer kan samarbeide, uten at det trenger å være noen form for samhandling. Mens samarbeid er et konkret ord som beskriver hvordan den enkelte arbeider med sin del av oppgaven for å nå et mål, er samhandling et mer abstrakt ord, som også rommer det relasjonelle og prosessuelle som foregår mellom personer som samarbeider underveis. Samhandling inkluderer altså gjensidig relasjonell deltakelse og engasjementet i dialogen mellom de som samarbeider for å oppnå et felles mål.

Begrepsbruken i offentlige dokumenter er under stadig utvikling. Begrep som samproduksjon og samskaping har vokst frem i forbindelse med det økende behovet for, og påfølgende satsning på innovasjonsprosesser i offentlige helse og omsorgstjenester. Samproduksjon handler om samarbeidet mellom de offentlige tjenester og private aktører, og hvordan borgerne bidrar i “nytenkning” i utformingen av tjenestetilbudet. Samskaping kan forstås som en videreutvikling av begrepet samproduksjon, og som en metodisk tilnærming for å oppnå endringer gjennom å bringe ulike aktører sammen i organiseringen og utviklingen av nye produkter og tjenester.

Det finnes mange definisjoner og teorier som forsøker å gjøre rede for begrepet samhandling, men begrepet må forstås i lys av den aktuelle konteksten.

For Helseinnovasjonssenteret er samhandling både en metode og en verdi. Samhandling omslutter hvem vi er, hvordan vi jobber, vår visjon og vårt målbilde.  

Helseinnovasjonssenteret sin forståelse av begrepet samhandling:

Samhandling er koordinerte aktiviteter i en prosess, der aktørene engasjerer og forplikter seg mot et felles mål, og handler og beslutter sammen som likeverdige parter på tvers av roller, nivå, fag og sektorer.

Hvorfor samhandling er viktig i utformingen av fremtidens helsetjenester:

Det er en tydelig helsepolitisk satsning på økt og bedre samhandling som tiltak for å utvikle bærekraftige helse og velferdstjenester for fremtiden. Samhandlingsreformen og andre offentlige helse-politiske dokumenter beskriver hvordan dette skal gjøres i praksis, og samhandling blir i stadig økende grad benevnt og sett i sammenheng med innovasjonsbegrepet.

Sentrale målsettinger for fremtidens helse og velferdstjenester er at pasienter i større grad er aktive deltakere i helsehjelpen de mottar, helhetlige og integrerte pasientforløp og proaktive helsetjenester som forebygger fremfor å reparere sykdom eller skader. Samtidig er utfordringsbildet preget av at stadig flere trenger hjelp, det er færre hender som kan hjelpe og budsjettene vil ha begrensede rammer. Kravene og utfordringsbildet fordrer omstillingsevne, økt bruk av teknologi og ikke minst at ulike aktører samhandler for å utvikle effektive og gode løsninger som kan være bærende over tid.

Samhandling mellom ulike, men likeverdige partnere med komplementære ferdigheter og erfaringer, anses som nødvendig for å løse komplekse problemstillinger. Når to eller flere partnere møtes for å arbeide i fellesskap med å løse og oppnå bedre resultat, vil de bringe med seg sin ekspertise, sine behov og erfaringer. I praksis vil ulike miljø gjøre kunnskap tilgjengelig for fellesskapet slik at den enkelte organisasjons behov for å besitte all nødvendig kompetanse selv, reduseres. Samhandling bør ikke bare foregå mellom profesjonelle, men også mellom andre aktører med nye stemmer som kan bidra til å forstå og løse komplekse samfunnsutfordringer. Innovasjonsmeldingen 2020 påpeker at offentlige virksomheter har et særlig ansvar for å søke nye former for samarbeid. Hensikten er å finne nye løsninger på samfunnsutfordringene i samarbeid med innbyggerne, næringslivet, forskningsmiljøer og sivilsamfunnet. 

Helseinnovasjonssenteret vil bidra til tverrfaglig samhandling gjennom:

 • Å være regionalt knutepunkt og samhandlingsarena mellom våre eiere, innbyggere, brukere, tjenester, forskningsmiljø, utdanningsinstitusjoner og næringsliv
 • Å ta initiativ til samhandling mellom ulike partnere med komplementær kompetanse for å utvikle nye løsninger og bidra til ny kunnskap
 • Å bidra til koordinering og gjennomføring av behovsdrevne FoUI- prosjekt
 • Bruk av samskapende metodikk i alle våre FoUI- aktiviteter
 • Benytte teamets tverrfaglige kompetanse og utvikle individuell samhandlingskompetanse
 • Å systematisk legge til rette for trygghet og gode relasjoner med alle våre samhandlingspartnere
 • Å dele relevant kunnskap
 • Å ta ansvar for at Helseinnovasjonssenteret kommuniserer tydelig, helhetlig og tillitvekkende

Relaterte blogginnlegg:

 • 02/11/2020 - Mari Mørkeset Sandbakk
  Samskaping på veien til sømløse helsetjenester

  Hvorfor er det så vanskelig å få til bedre samhandling i helsetjenesten? Det synes å være en vedvarende utfordring som verken lover, retningslinjer eller reformer klarer å løse. Brukerne opplever at de ikke får god nok oppfølging og veiledning, og ønsker seg mer helhet og persontilpassing. I Helseinnovasjonssenteret tror vi at økt samhandling kan løse flere av utfordringene på veien til en brukernær og bærekraftig helsetjeneste. Prosjektet Min T2D har utviklet en samhandlingsmodell som kan overføres både til oppfølgingen av andre pasientgrupper og deler av helsetjenesten.

  Les mer
 • man in front of powerpoint on cocreation
  28/10/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Foredrag om Samskaping

  Forrige uke var det samling for kunnskapsutvikling i førstelinjetjenesten  innen habiliteringsfeltet. Adm. dir Geir Sylte ved Helseinnovasjonssenteret holdt foredraget «Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten?»

   

  Les mer
 • Thinking boxes in colours and a lightbulb symbolizing innovation
  28/09/2020 - Geir Dagfinn Sylte
  Er samskaping en forutsetning for innovasjon i helse – og omsorgstjenesten?

  Store, komplekse utfordringer er vanskelig å løse alene. Samskaping gjør at vi kan aktivere ressurser på tvers av samfunnet og skape gode løsninger, sammen.

  Les mer
 • illustrasjon bok folk som jobber sammen
  25/05/2020 - Helseinnovasjonssenteret
  Gir ut bok i samarbeid med norske og internasjonale forskere

  Ansatte ved Helseinnovasjonssenteret er med å utgi boka Samskaping - Sosial innovasjon for helse og velferd. Over 30 forfattere fra flere land har bidratt i boka.

  Les mer
 • 06/05/2020 - Msc Lillian Karlsen, Rådgiver FoUI og PhD Bjarte Bye Løfaldli, Leder FoUI
  Når innovasjon tar av – Bør vi tenke større om hjemmesykehus?

  Innovasjon begynner mange år før det tar av, sier innovasjonssjef ved Oslo Universitetssykehus, Christian Skattum. Vi sier oss enige i det.

  Les mer