øyet til en ung jente med verden inni pupillen

Status 2: Fokus på helse i smartby og bærekraft

Siden sist oppdatering (les her) har vi kartlagt flere kommuner som har prosjekt med fokus på helse og velferd i sin smartby eller bærekraft- satsing. Les mer om disse prosjektene under!

Hvorfor ta status?

Disse statusoppdateringene er en del av Helseinnovasjonssenterets pågående prosjekter som går ut på å løfte fokus på helse og velferd i utvikling av smarte og bærekraftige byer og tettsteder. Siden det kan være vanskelig å holde oversikt over hva som foregår ute i kommunene knytta til helse og bærekraft/smartby, ønsker vi i vår rolle å bidra med å dele informasjon om påbegynte prosjekter og aktiviteter med den intensjon at vi lettere får oversikt og kan lære av hverandre. Tanken er å oppdatere etter hvert som flere prosjekt kommer i gang, og utfordre kommuner til å dele sine erfaringer og prosjekter.

 

Om smartby og bærekraft

Skal vi nå FNs bærekraftmål innen 2030, kreves det en omfattende mobilisering av både innbyggere, næringsliv, akademia og offentlig sektor. Vi må samarbeide bredt for å oppnå smartere og mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Ved å sette innbyggeren i sentrum, tenke helhetlig, inkludering og samskaping og miljø og klima kan ulike sektorer og tjenesteområder samarbeide på en ny måte gjennom kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon.

I Smarte byer og kommuner i Norge - en kartlegging 2019 blir smartby definert som: “Bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene”.

Les mer om Bærekraftsnettverket- KS og Smartbyene

 

Status juni 2021

Siden sist oppdatering har antall kartlagte kommuner økt fra 16 til 21. Kommunenes hjemmesider har blitt gjennomgått, i tillegg til egne nettsider hos noen av kommunene.

Fra søket ser vi at flere kommuner har forankret smartby- satsingen i sine planer, men det er fortsatt relativt få som har beskrevet prosjekter direkte rettet inn mot helse og velferd.

 

Her er oversikt over nye prosjekter i smartby-satsingen rettet mot helse- og velferd:

Stavanger: AirMour (drone til akuttmedisinsk)

AirMour er et 3-årig EU-prosjekt hvor bruken av droner i by- og bynære områder til akuttmedisinsk bruk skal utprøves. De første dronene er planlagt å være oppe å gå i løpet av desember 2022.

Les mer om prosjektet her: AirMour | Stavanger kommune

Et annet innovativt prosjekt som skjer i Stavanger, er “Crowdsensing”. Målet er en mer levelig, robust og inkluderende by basert på data samlet inn med hjelp fra innbyggerne. Fokuset er data som kan påvirke helse.  

Link til prosjektet finner du her: Crowdsensing | Stavanger kommune

Bærum: iFlink

Bærum kommune gjennomfører for tiden “iFlink” som skal teste ut sanntidsdata på luftkvalitetsdata fra ulike billige luftkvalitetssensorer som finnes på markedet.

Link: IFlink| Innovativ forvaltning av luftkvalitet og miljø | Bærum kommune 

Gjøvik:

GPS for personer med demens ligger under prosjekter for Smart Gjøvik, men vi finner ingen informasjon om selve prosjektet. Vi håper det kommer mer informasjon etter hvert.

Link: Smart Gjøvik

Appen “#velreist” er et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører, inkludert Gjøvik kommune. Det er et prosjekt for å fremme aktive og bærekraftige reisevaner, stimulere til lokal handel og bedre folkehelsa.

Link: #velreist - Gjøvik kommune

Biri omsorgssenter er et nytt senter med totalt 32 sengeplasser, 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger. I tillegg er det et stort allrom med kafé og sittegrupper der tanken er at dette kan brukes av flere utenom de med direkte tilknytning til senteret. Omsorgssenteret bygges som passivhus i massivtre og er et kommunalt miljøfyrtårnprosjekt, hvor det er lagt stor vekt på miljøvalg i alle deler av prosjektet.

Link: Biri omsorgsenter - Gjøvik kommune

El-bysykkelordning: Her har man mulighet til å leie en elsykkel for å komme seg rundt i byen.

Link: Lei en elektrisk bysykkel - Gjøvik kommune

Hamar: 

Hamar har blitt med i Smartbyene, men det synes ikke å være initiert prosjekter innenfor helse og velferd. Felles er at alle prosjekter skal benytte teknologi på en innovativ måte, inkludere samarbeid med næringsliv, akademia og innbyggere og ha en opplevd verdi for innbyggerne. Det blir spennende å følge med på utviklingen.

Se link: Smart Hamar

Narvik:

Her er det heller ikke mye informasjon på nettsidene, men “Velferdsteknologi på brukerens premisser”, og “IT og IoT for bedre offentlige tjenester og næringsutvikling” er begge listet opp som prosjekt under Smart Narvik. Det hadde vært interessant å høre hvordan de tenker å gå frem i prosjektet.

Her kan du lese om: Siste nytt fra Smart Narvik

Ålesund:

Det er mange spennende prosjekter som skjer ved United Future Lab, i Ålesund kommune alene eller i samarbeid med andre.

Eldre og videokommunikasjon: med mål om å bygge og dele kunnskap om velferdsteknologi gjennom samarbeid mellom brukere, det offentlige og akademia. Gjennomført for å forstå brukernes oppfatning av teknologien i dag.

Link: Eldre og videokommunikasjon

Livet&Sånn: skal utvikle og implementere tiltak i barnehage og barne- og ungdomsskole. Tiltakene inkluderer opplæring i folkehelse og livsmestring for barn og unge, foreldrekurskvelder og personalkurs på alle barnehager og skoler i kommunen, samt fokus på psykisk helse.

Link: Livet&Sånn

E-teams: Et e-sport/gaming-prosjekt retta mot barn og ungdom i skole og fritid, med fokus på inkludering, folkehelse og livsmestring.

Link: E- teams

 

Sjekk også ut:

Bærekraftsnettverket - KS

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Smartbyene

0