Fortsatt mye uforløst potensial i velferdsteknologi

Vi har intervjuet Kristin Standal i KS og hørt hennes betraktninger om bruk av velferdsteknologi i kommunene.  

Helse- og velferdsteknologi er et viktig fokus for kommunene, og et satsningsområde for Helseinnovasjonssenteret. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi i hverdagen. Vi har snakket med prosjektleder i spredningsprosjektet, Kristin Standal, om hennes tanker og oppfordringer til det videre arbeidet med velferdsteknologi.

 

Kan du fortelle litt om deg selv og din rolle i Velferdsteknologiprogrammet?

Jeg er prosjektleder i spredningsprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og ansatt i KS. Jeg er utdannet sykepleier, helsesøster og har en master i helseinformatikk. Jeg har jobbet med velferdsteknologi i kommunal sektor siden 2009.

 

Hvorfor mener du velferdsteknologi er viktig?

Velferdsteknologi er en av flere løsninger som kan bidra til å løse kapasitetsutfordringene i helse- og omsorgstjenestene i fremtiden. I tillegg ser vi at flere og flere brukere ønsker å leve selvstendig hjemme i eget liv så lenge som mulig. Velferdsteknologi bidrar til det.

 

Ut fra dine erfaringer, bidrar velferdsteknologi til bedre tjenester og hverdag for innbyggerne? Hvorfor?

Ja, velferdsteknologi bidrar til bedre tjenester og hverdag for innbyggerne så lenge vi passer på å kartlegge brukernes behov og tar utgangspunkt i dem når vi tildeler tjenester med velferdsteknologi. Gjør vi ikke det blir det ikke gode tjenester.

 

Hvordan er situasjonen nå i kommunene Norge i forhold til velferdsteknologi slik du ser det?

Mange kommuner er godt i gang og har implementert en eller flere tjenester. Det er et forholdsvis lite volum i mange kommuner foreløpig, så jeg tenker det er et uforløst potensial her som kommunene må ta tak i. Det er også et stykke igjen før kommunene har velferdsteknologi godt integrert i de ordinære tjenestene. De har begynt å sette ansvar og roller på oppgavene i den helhetlige tjenestemodellen, men må jobbe mer for at den skal «sette seg».

 

Om du skulle oppsummere, hva ville du framhevet som den største trusselen mot å lykkes for kommunene?

Det henger sammen med dette med grad av integrering i tjenestene som nevnt over. Dersom ikke velferdsteknologi sees på som en ordinær tjeneste er det stor sjanse for at man går tilbake til gamle arbeidsprosesser. Lederne i helse- og omsorgstjenestene må være tett på og lede de endringsprosessene som fører til at velferdsteknologi forblir en ordinær tjeneste.

 

Og, hva vil du framheve som den viktigste suksessfaktoren for kommuner som har lyktes?

Lederne har som nevnt en nøkkelrolle. I tillegg trengs det noen som har dedikerte roller knyttet til velferdsteknologi. Der er teknikerne viktige og jeg tror det er veldig bra slik dere har organisert det på Nordmøre; at disse har et eget nettverk for å dele kompetanse og erfaringer.

 

Hva er dine anbefalinger til kommunene?

Jobb videre med å få varige roller og ansvar på plass, samarbeid med andre kommuner og lytt til brukerne og deres behov.

 

Hva gjør KS konkret nå når velferdsteknologi- programmet er ferdig?

Vi er i dialog om dette nå. I og med at vi er en medlemsorganisasjon vil KS sin rolle på velferdsteknologiområdet besluttes i vår styringsstruktur. Det som har vært diskutert er at KS skal ta en rolle sammen med flere for å ivareta kompetanse og nettverk nasjonalt.

 

De kommunene som ikke er kommet i gang med innføring av VT, hva er ditt tips til dem?

Bruk Kvikk-guide til velferdsteknologi. Den gir en god beskrivelse av stegene frem til målet (ikke hopp over noen av oppgavene underveis )

 

Her kan du laste ned:

Kvikk-guide til Velferdsteknologi

0