Helsenæring

Med utgangspunkt i reelle behov hos brukerne

Om begrepet helsenæring:

Helsenæringen består av bedrifter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjenesten eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker.

Hvorfor helsenæring er viktig i utformingen av fremtidens helsetjenester:

For å oppnå en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg vil man ved å benytte innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter kunne styrke innsatsen i dette arbeidet. En sterk kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon kan bidra til en konkurransedyktig helsenæring og økt kvalitet og bærekraft i helse- og omsorgssektoren.

Helseinnovasjonssenteret vil bidra til helsenæring gjennom:

I Stortingsmelding 18, Helsenæringsmeldingen, er Helseinnovasjonssenteret sitt arbeid med helsenæring beskrevet som: «Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund arbeider for økt bruk og innfasing av teknologi og tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren, samt koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester.»

Med utgangspunkt hos eiere og samarbeidspartnere vil Helseinnovasjonssenteret gjennom prosjekt og aktiviteter:

  • Bygge ned barrierene for et konstruktivt samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og næringsaktører
  • Fremme dialog mellom tjenesten og næringslivet om utfordringer, mulige løsninger og samarbeid
  • Involvere brukere, pasienter, helsepersonell og næringslivet i identifisering og prioritering av behov, mulige løsninger og samarbeid
  • Bistå med tjenestedesign og metoder for analyse og utvikling av pasient- og brukerforløp i samarbeidsprosjekt
  • Invitere universitets- og høyskolesektoren og institutter i samarbeidet
  • Fremheve betydningen av tverrfaglig kompetanse innenfor medisin og teknologi
  • Bidra med kunnskap om helse- og omsorgstjenesten og forståelse av kunnskapsbasert praksis
  • Vurdere helsenæringsperspektivet i de FoUI prosjekt som Helseinnovasjonssenteret er involvert i