Velkommen til Samhandlingspakken

Samhandling rundt personer med type 2 diabetes

Sammendrag av prosjektet

 

Hvorfor er det viktig å arbeide med å øke samhandlingen rundt personer med type 2 diabetes (T2D)?

 

Det er kjent at det er utfordrende for tjenesten å rekruttere personer med T2D til å gjennomføre anbefalte livsstilsendringer. Pasienter rapporterer om fragmenterte tjenester, manglende oppfølging og opplæring, og dermed et lite helhetlig pasientforløp. For at flere personer med T2D skal få hjelp til å ta nødvendige grep, er det viktig at lavterskeltilbud for opplæring og oppfølging både i kommuner og ved sykehus, tas i bruk i større grad.

 

Prosjekt for å utvikle en «samhandlingspakke»

 

Å øke samhandlingen vil være avgjørende for å styrke og ytterligere tilgjengeliggjøre det eksisterende tilbudet til brukergruppen. Samhandlingsrommet har derfor vært en prioritet i prosjektet.

 

Hvordan har vi arbeidet? Prosjektet har gjennom innsiktsarbeid undersøkt hva de ulike aktørene mener skal til for at samhandlingen skal øke, samt hvilke utfordringer de opplever knyttet til samhandling.

 

Hva fant vi? I dialogen med aktørene ble det fremmet forslag som kunne bidra til å løse identifiserte samhandlingsutfordringer.

 

Hva resulterte det i? En ny samhandlingspakke med bakgrunn i forslagene. Samhandlingspakken består av en samling virkemidler som bevisstgjør innbyggere om de forskjellige opplærings- og oppfølgingstilbud som finnes for personer med type 2 diabetes. Pakken fremmer samarbeid mellom frisklivssentraler, fastleger og lærings- og mestringssentre i oppfølgingen av personer med type 2 diabetes, og består av:

 

Fire samhandlingskort med råd for å øke samhandling tilpasset den enkelte aktør.

Kommunikasjonsmateriell

Brosjyre med informasjon om T2D og aktuelle tilbud ved frisklivssentralen (utskriftsvennlig)

Brosjyre med informasjon om T2D og aktuelle tilbud ved frisklivssentralen (leservennlig PC)

Plakat med informasjon om T2D og aktuelle tilbud ved frisklivssentralen (utskriftsvennlig)

Informasjonsmateriell for sosiale medier

Brukerhistorie

Video med informasjon om T2D og aktuelle tilbud ved frisklivssentralen

Kort sammendrag av prosjektet

Prosjektrapport

Beskrivelse av prosjektets målsetninger, aktiviteter og organisering

Beskrivelse av prosjektets metode

Samhandlingspakken kan brukes fritt. Du finner alt innhold i pakken fritt tilgjengelig for bruk ved å trykke på knappen nedenfor.

 

 

Gå til filer