Workshop om diabetes

Onsdag 26. februar var vi samlet til ny workshop i prosjektet MinT2D

Deltagere fra Diabetesforbundet, Helse Møre og Romsdal, kommuner og frisklivssentraler, Høgskolen i Molde, Tieto og NTNU var med sammen med oss fra Helseinnovasjonssenteret for å utvikle videre det nye tjenesteforløpet i MinT2D.


Selve målet i prosjektet MinT2D er å utvikle en ny helhetlig, personsentrert tjenestemodell for personer med diabetes type 2. Vi vil identifisere, utvikle, teste og evaluere nye løsninger som gjør mulig en mer individuell tilrettelagt oppfølging. Pasientforløpet vil inkludere bruk av teknologi for økt trygghet, mestring og  avstandsoppfølging.

FoUI- leder Bjarte Bye Løfaldli ønsket velkommen og tok for seg forskningsdelen av prosjektet med tiltaksplan og målepunkter. Tjenestedesigner Mari ved Helseinnovasjonssenteret tok en oppsummering fra forrige workshop i oktober, og presenterte resultater fra innsiktsarbeidet som har bestått av dybdeintervju med diabetespasienter. Her kom det blant annet fram at skriftlig informasjon som pasienten mottar når man får diagnose ofte er for omfattende og uklar, at det å få en diabetesdiagnose kan gi  sorgreaksjon. Det kom også frem at brukerne er godt fornøyd med kurs på både frisklivssentraler og Lærings- og mestringssentrene. Prosjektleder Charlotte Ingul fra NTNU satte fokus på diabetes og mental helse. Å leve med diabetes kan være psykisk belastende, både fordi det kan være underliggende trusler om komplikasjoner, men også fordi det er vanskelig å opprettholde varig livsstilsendring og holde sykdommen i sjakk. En del opplever også diagnosen som stigmatiserende. Forskning viser at diabetespasienter har en økt risiko for å utvikle depresjon. Ingul fremhevet også at man har funn for at det å etablere interdisiplinære strukturer rundt pasienten gir bedre resultater, dette betyr at det å jobbe på tvers av fagdisipliner og øke samhandlingen lønner seg for å bedre pasientens helse. Stephan fra  Helseinnovasjonssenteret viste deretter hvordan screeningverktøyet fungerer. Screeningverktøyet er et digitalt verktøy som utvikles i prosjektet hvor pasientens egne preferanser og svar om egen helse kobles med data fra fysiologiske målinger for å finne ut hva akkurat denne pasientens tjeneste skal inneholde av tilbud og oppfølging. Slik blir screeningverktøyet helt sentralt for å oppnå målet om å utvikle en ny tjenestemodell som er personsentrert, og lagt opp etter pasientens individuelle behov.


I worshopen jobbet vi i grupper med ulike tema og problemstillinger knyttet til å videreutvikle tjenesteforløpet. Når vi sitter sammen med ulik kompetanse, ståsted og erfaring rundt bordet kommer det nye innsikter frem som drar prosjektet fremover. Helseinnovasjonssenteret er svært fornøyd med resultatene fra workshopen, og vil bruke innsikt, innspill og nye ideer i den videre utviklingen. Vi håper å starte pilotering av den nye tjenestemodellen i løpet av våren. 


MinT2D er et samarbeidsprosjekt mellom Helseinnovasjonssenteret med kommunehelsetjenestene, Helse Møre og Romsdal HF, USHT Møre og Romsdal, Utviklingssentral for Frisklivssentraler region Midt-Norge, Diabetesforbundet, Tieto, Cardiac Exercise Research Group (CERG, NTNU) og Høgskolen i Molde. Prosjektet finansieres av forskningsmidler fra Stiftelsen Dam, og gjennomføres i perioden 2019- 2022.

0