Palliativ Plan EAPC Lillian Karlsen Palliasjon

Vant prisen for 3.beste poster på hele konferansen

EAPC-konferansen i Berlin


Representantene fra et sterkt fagmiljø i palliasjon fra Møre og Romsdal var repressentert ved 16th World Congress of the European Association for palliative care i Berlin 23.-25.mai 2019- Dette er en internasjonal konferanse med om lag 3000 deltakere fra hele verden. To viktige studier fra Møre og Romsdal var representert på konferansen. Helseinnovasjonssenteret er veldig stolte av vår egen FoUI-medarbeider Lillian Karlsen sin deltakelse i dette.

Tittel på posteren « In case of life- limiting illness: what is most important for you?».

Lillian Karlsen fikk noen funn i masteroppgaven hun skrev. Det er disse funnene denne posteren baserer seg på. Disse funnene er kommet ut av undersøkelse gjort i ROR-kommunene.

Studien utforsket det offentliges forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon, og resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier.

Forskningskonferansen gir oss viktig innspill på det som beveger seg i Europa – og det er gledelig at vi godkjennes med poster og får vise frem det gode og utrolig viktige arbeidet vi utfører i Kristiansund, og Møre og Romsdal, sier kreftkoordinator Gunnel Amundsen Lindseth.

Konferansen bestod av ca. 3000 deltagere fra nesten 100 land. Det var 1000 postere utstilt om ulike forskningsresultater innen palliasjon.

Vi i Norge og i Møre og Romsdal jobber svært godt med hvordan vi ivaretar mennesker som behøver lindrende behandling og god tverrfaglig oppfølging.


Palliativ omsorg er et viktig fagfelt som vi i Kristiansund ivaretar, med blant annet redskap som Palliativ plan («beredskapsplan» for de som lever med kronisk sykdom) og Livets siste dager (tiltakspakke for døende). Dette er diagnoseuavhengige redskaper som skal benyttes over hele kommunen, sier Gunnel Amundsen Lindseth.


Disse redskapene brukes for å følge opp mennesker som lever med kronisk sykdom, og mennesker som skal dø, på en helhetlig og verdig måte.

Her er hovedfokus; hva som er viktig for pasienten, og en samhandler på tvers av legekontor, sykehus og kommune. Dette gir en sterk faglig oppfølging og større likhet i tilbud og koordinering.

Pasienter og pårørende opplever større forutsigbarhet og trygghet, samt raskere bistand med å få hjelp for plager og behov når de følges opp med disse verktøyene. Årsaken er at en legger planer for å kunne leve best mulig med kronisk sykdom, har forberedende samtaler, tydeliggjør kontaktpersoner og hva som er viktig for pasienten.


Hjemmetjenesten er en sterk bidragsyter i dette viktige arbeidet, representert ved kreftkoordinator, kreftsykepleiere, spesialsykepleiere og Kompetansenettverk for kreft og palliasjon i hjemmetjeneste og Storhaugen Helsehus.

Det driftes også kompetansenettverk innen kreft, lindring og demens for sykehjem og for Bo og Habilitering, og en fører inn redskapene for hele kommunen.


Lillian Karlsen, FoUI- medarbeider ved Helseinnovasjonssenteret, deler funn fra sin masteroppgave i dette posteret. Studien utforsket borgernes forståelse og tilnærming til begrepet palliasjon. Resultatene gir kunnskap som er viktig for å utvikle bærekraftige og brukerrettede tjenester til pasienter med uhelbredelig sykdom og deres familier. Posteret ble presentert av viktige bidragsytere i studien; Bardo Driller (overlege, palliativt team Helse M&R), Bente Winsjansen (Kreftkoordinator i Fræna kommune) og Gunnel Lindseth (Kreftkoordinator i Kristiansund kommune).


Det andre posteret presenterer det viktige arbeidet med å utvikle og implementere Palliativ plan i Møre og Romsdal. Et fagutviklingsprosjekt som har pasientsentrert oppfølging i fokus, og resultatene sålangt viser at bruk av planverktøyet bidrar til økt trygghet for både ansatte, pasienter og pårørende. Dette arbeidet har fått stor oppslutning og oppmerksomheten regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt. Tanja Alme er prosjektleder, og Bardo Driller gjør sitt phd- arbeid knyttet til prosjektet. Videre er prosjektet sterkt forankret i et samlet fagmiljø i Møre og Romsdal. Prosjektet vant Fylkesmannens Omsorgspris i 2018! – med Bente Winsjansen.

0