Nasjonalt Velferdsteknologisk program

Vi er med i det nasjonale programmet for velferdsteknologi.

Her leder vi an 11 nordmørskommuner og 2 romsdalskommuner som i felleskap satser på velferdsteknologi, for å møte utfordringene forbundet med et økende press på kommunenes helsetjenestetilbud, krav og behov for implementering av teknologiske velferdsløsninger og tilgangen til høyt kompetente menneskelige ressurser.


Velferdsteknologi er en løsning som fremmer selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse for tjenestemottakerne, og samtidig er tilrettelagt tjenestemottakernes premisser enten de er pasientenes, bruker eller pårørende. Velferdsteknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men de kan bidra til å øke opplevelsen av mestring og heve livskvaliteten til mottakerne gjennom økt selvstendighet. Velferdsteknologiske løsninger er sentralt og nødvendig for å løse utfordringene kommunene står overfor i dag og for å videreutvikle helsetjenestetilbudet.


Dagens organisering er ikke bærekraftig i fremtiden når vi ser på hvordan demografien utvikler seg, forventninger til kvalitet og kompetanse samt kommunenes økonomiske rammeverk. Det et mål at nye velferdsteknologiske løsninger skal bidra til å styrke mulighetene for at brukere av helsetjenester skal mestre å bo hjemme istedenfor på institusjon. Mange kommuner er for små til å stå alene om å bygge opp kompetanse og skaffe ressursene som kreves for implementering av ny velferdsteknologi.

Prosjektet ledes av Benedicte Nyborg ved Helseinnovasjonssenteret.

0