illustration design thinking heads charts

Kunnskapsoppsummering om Tjenestedesign

Atle Ødegård ved Helseinnovasjonssenteret har i samarbeid med forskere fra Nordlandsforskning skrevet rapporten Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering.

Utgangspunktet for rapporten var Arbeids- og velferdsdirektoratets bestilling av en kunnskapsoppsummering av relevant forskning om hvordan tjenestedesign som metode brukes i tjeneste- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor. Kunnskapsoppsummeringen gir bl.a innsikt i hvordan tjenestedesign som utviklingsmetodikk kan påvirke ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor.

 

I sammendraget i rapporten heter det at:

Tjenestedesign som begrep og metode er en voksende trend i offentlig sektor, og har sitt utspring i målsetninger om innovasjon. Både tjenestedesign og innovasjon tilhører en felles familie av begreper som er ‘lånt’ fra privat sektor og produkt- og bedriftsutvikling. Tjenestedesign handler om å sette sluttbrukernes perspektiv i sentrum og samtidig ta hensyn til øvrige involverte aktørers ståsted, med målsetning om varig endring i organisasjoner. I litteraturen eksisterer det ikke konsensus om en absolutt definisjon av tjenestedesign, men fellestrekk som går igjen i de fleste definisjonene er at det er en menneskesentrert og helhetlig tilnærming som samtidig er opptatt av graden av kompleksitet knyttet til aktørene som er involvert i en tjeneste eller tjenesteområde (s. 3).

 

Studien er gjennomført av Nordlandsforskning på oppdrag fra arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektleder ved Nordlandsforskning har vært Ragnhild Johnson, som har skrevet rapporten sammen med Trond Bliksvær og Atle Ødegård.

 

Johnson, R., Bliksvær, T. og Ødegård, A. (2020). Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering. NF rapport.: 14/2020.

 

Rapporten kan lastes ned HER

 

Illustrasjon: Utsnitt rapportens forside

0