Workshop gruppearbeid helse

Workshop i T2D- prosjektet

1. oktober arrangerte Helseinnovasjonssenteret sammen med prosjektgruppen en workshop i prosjektet «Type 2 Diabetes (T2D): Personsentrert og helhetlig tjeneste». Vi inviterte ansatte som har definerte oppgaver knyttet til behandling og oppfølging av personer med type 2 diabetes til å bidra med sine innspill og sin kunnskap.

Diabetes type 2 er en stor utfordring for mennesker som lever med sykdommen. Riktig oppfølging og behandling er individavhengig, og pasienter rapporterer om fragmenterte tjenester og lite helhetlig pasientforløp. I prosjektet T2D er målet å utvikle en ny helhetlig, personsentrert tjenestemodell for samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for personer med diabetes type 2. I prosjektet vil man identifisere, utvikle, teste og evaluere nye løsninger som muliggjør individuell tilrettelagt oppfølging, og pasientforløpet vil inkludere bruk av teknologi for økt trygghet, mestring og avstandsoppfølging. Dagens workshop er en del av innsiktsarbeidet hvor det hentes inn kunnskap om brukerbehov, og behov og krav til de som jobber i helsetjenestene. Deltagerne kom fra omliggende kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, USHT, private næringsaktører og Diabetesforbundet.


T2D- prosjektleder Charlotte Ingul (MD, PhD, kardiolog og professor Nord Universitet, forsker CERG, NTNU) innledet dagen med fakta og statistikk om type 2 diabetes og aktuell forskning knyttet til sykdommen. Bjarte Bye Løfaldli (PhD, FoUI- leder ved Helseinnovasjonssenteret) fortalte litt om bakgrunnen for prosjektet og sentrale elementer i prosjektet fremover. Helseinnovasjonssenterets FoUI- medarbeider Lillian Karlsen og tjenestedesigner Mari Mørkeset Sandbakk gikk igjennom hva vi ønsker å konkretisere og avklare gjennom workshopen og hvilke verktøy vi skulle bruke. Så startet gruppearbeidet. Metoden som ble lagt til grunn er tjenestedesign, hvor viktig innsikt oppnås blant annet gjennom å beskrive ulike personas og brukerreiser. Personas beskriver en fiktiv, men karakteristisk bruker, og kan fungere som en forenklet illustrasjon av brukermassen. En brukerreise handler om å beskrive brukerens opplevelse gjennom tjenesten fra A til Å, noe som er nyttig blant annet for å avdekke utfordringer som må ivaretas for å forbedre tjenesten. Innspillene fra workshopen vil tas videre i utviklingen av den nye tjenesten. 


Til stede var også to observatører fra NTNU. Ann Kristin Forshaug er 33 år og tjenestedesigner, og holder på med en doktorgrad i tverrfaglige innovasjonsprosesser på NTNU. Hun hadde med seg Cecilie Kristoffersen, 26 år, som skriver master innenfor industriell design på NTNU. Ann Kristin og Cecilie var kommet fra Trondheim til Kristiansund for å bli kjent med prosjektet T2D. «Det er interessant hvor tverrfaglig man får til å jobbe her, at Helseinnovasjonssenteret har fått til en egen prosess for tjenesteinnovasjon som er tilpasset senterets kontekst og funksjon. Her er man kommet ganske langt i prosjektene», sier Ann Kristin. De er interessert i å se
nærmere på hvordan vi gjennom dagens workshop bruker tjenestedesignmetodikken i praksis. Ann Kristin ble opprinnelig kjent med Helseinnovasjonssenteret gjennom felles deltagelse i den internasjonale kunnskapsklyngen CCSDI (Cluster for Co-Creative Service Design and Innovation). Ann Kristin driver med aksjonsforskning og vil fremover følge Helseinnovasjonssenteret og samarbeide med oss i vår prosess med å videreutvikle vår bruk av tjenestedesign. Cecilie er spesielt interessert i hvordan man jobber i grupper i workshopformat, hvor man skal få god innsikt på kort tid i en tverrfaglig gruppe som kjenner lite til hverandre. Her er det vesentlig hvordan man får folk til å engasjere seg og bidra i innsiktsprosessen.

På spørsmål om hvorfor denne dagen er viktig, svarte prosjektleder Charlotte Ingul: «Dagen i dag er viktig fordi vi ikke sitter med fasiten, vi trenger å få innspill. Vi vet at det finnes mange gode ressurser der ute kommunene som vi ikke kjenner nok til, som vi må lære mer om, og ikke minst av. De bringer inn kunnskap som er helt vesentlig for å få til prosjektet».

T2D er et samarbeidsprosjekt mellom Helseinnovasjonssenteret med kommunehelsetjenestene, Helse Møre og Romsdal HF, USHT Møre og Romsdal, Utviklingssentral for Frisklivssentraler region Midt-Norge, Diabetesforbundet, Tieto og Cardiac Exercise Research Group (CERG, NTNU). Prosjektet finansieres av forskningsmidler fra Extrastiftelsen, og gjennomføres i perioden 2019- 2022.


På bildene ser vi gruppene som jobber sammen, Charlotte og Bjarte som gir presentasjon av prosjektet og Ann Kristin og Cecilie som var observatører (siste bilde). 

0