gruppearbeid innovasjonsseminar folk snakker sammen rundt bordet

Innovasjonsseminar

12. og 13. september arrangerte IKT Orkidé sitt årlige innovasjonsseminar. Vi var på plass!

Målgruppen for seminaret var ansatte og politikere i de 10 samarbeidskommunene på Nordmøre, og i år var fokuset på digital transformasjon og digitalisering av kommunene. Helseinnovasjonssenteret og Regionalt responssenter (RRO) var invitert til å stå for mye av aktiviteten og innholdet i parallell-sesjonen som omhandlet helse. Atle Betten, rådgiver IKT Orkidé, innledet sesjonen med å informere om status på Helseplattformen, et spennende arbeid som vi alle er svært opptatte av. Deretter presenterte Geir Dagfinn Sylte, adm. dir. ved Helseinnnovasjonssenteret, om status for Helseinnovasjonssenteret og utfordringer som vi ønsker å finne løsninger på gjennom utvikling, innovasjon og forskning. Lillian Karlsen, FoUI-medarbeider på Helseinnovasjonssenteret, presenterte hvilke tilnærminger og metoder Helseinnovasjonssenteret benytter for tjenesteinnovasjon. Etter en teoretisk innføring i prinsipper for tjenestedesignprosessen fulgte Benedicte Nyborg, leder ved RRO, opp med å lose deltakerne gjennom en workshop hvor de i praksis fikk erfaringer med metodikken. Deltakerne ble presentert for et svært spennende prosjekt som er i etableringsfasen, Implementering av GPS som tjeneste, og jobbet sammen i mindre grupper for å løse oppgaver som er sentrale i innsiktfasen av våre prosjekt: interessentanalyse og nytteverdi for alle aktører. Deltagere fra kommunene deltok aktivt, og resultatene fra workshopen vil danne grunnlaget for videre utvikling av prosjektet og ny tjeneste. 


Etter en velfortjent pause presenterte Bjarte Bye Løfaldli, FoUI-leder ved Helseinnovasjonssenteret, status fra prosjektet Økt forskning for økt kunnskap, hvor man søker å sikre og anvende empiriske data generert gjennom RRO- samarbeidet på en slik måte at kommunene kan oppnå bedre kvalitet og sikkerhet i sine tjenester. Sammen med Håvard Frisvold Kvisvik, Rådgiver digital transformasjon og helseinnovasjon Gjemnes kommune, presenterte Bjarte en Dashboard-løsning som en mal for videre tilpasning i de enkelte kommuner. Sesjonen ble avsluttet med et gruppearbeid hvor man utfordret gruppene til å besvare ulike problemstillinger og hypoteser vedrørende økt bruk av data for tjenesteutvikling. Majoriteten mener økt tilgang til kvalitetssikrede data kan bidra til økt kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag i kommunale helse- og omsorgstjenester, samt at dette vil være nyttig for å planlegge og trygge tjenesten.

Vi tar med oss innsikten videre i arbeidet med prosjektet og benytter anledningen til å takke for en flott sesjon sammen!

0