gardstun natur låve

Inn på tunet

Utvikling av heldøgns gårdstilbud til yngre personer med demens som inkluderer trygghetsskapende teknologi.

Dette er et forprosjekt som har fått midler fra Innovasjon Norge og vil utføres i perioden april 2021- desember 2021.

 

Hva går prosjektet ut på?

Å videreutvikle dagens dagaktivitets- tilbud for personer med demens til å bli et godt overnattingstilbud også for yngre personer med demens og deres pårørende, der de i tillegg kan få teste ulike teknologiske løsninger på et tidlig stadium i trygge omgivelser.  

 

En nøkkelfaktor blir å tilby gode, trygge og tilpassede omgivelser der teknologien kan prøves ut. På gårdene Oppistua Øye og Bele Jostua i Surnadal kan deltagerne bli trygge på teknologien i rolige og naturlige omgivelser. Dette er et nytt viktig tilbud for en sårbar gruppe, som skjer i samarbeid mellom offentlig helsetjeneste og høyt kompetente private aktører.  

 

Gjennomføring

Gjennom forprosjektet skal vi få innsikt i behov og muligheter knyttet til utvikling av tilbudet og samhandling. Forprosjektet skal sikre nødvendig kunnskaps- og samarbeidsgrunnlag for utvikling av helsenæring innenfor demensomsorg i et hovedprosjekt.

 

Forprosjektet skal:

  • Identifisere markedsbehovet og behovet for offentlig og privat samarbeid innenfor de nye løsningene i hovedprosjektet. Mulighet for oppskalering fra lokalt til regionalt tilbud. 
  • Identifisere mulig tilpasset smart helse- og velferdsteknologi for å utvikle eksisterende dagtilbud til tjeneste med døgntilbud og utvikling av tilbud til yngre personer med demens i hovedprosjektet.
  • Identifisere forsknings-, kunnskaps- og teknologimiljø lokalt, regionalt og nasjonalt for fremtidig utvikling og tilpassing av nye teknologiske løsninger med inn på tunet som laboratorium i et hovedprosjekt.
  • Dokumentere behovet for investering, ressurser og kompetanse i hovedprosjekt. Legge grunnlaget for utvikling av bedriften fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap, legge grunnlaget for gjennomføring og realisering av mål i hovedprosjekt.

 

Samarbeidspartnere

Inn på tunet- gårdene Bele Jostua og Oppistua Øye i Surnadal med Helseinnovasjonssenteret som partner i prosjektet.  

 

Hvorfor er dette viktig?

Antall personer med demens er sterkt økende og blir en stor utfordring for samfunnet i årene som kommer. Vi trenger mer kunnskap, bedre behandlingsmetoder, økt forebygging og mer proaktive tjenester. Gjennom bedre samhandling, nye løsninger og ved å ta i bruk og utvikle tilpassede teknologiske løsninger vil vi bli i bedre stand til å møte de framtidige utfordringene.

 

Det finnes få tilbud til yngre personer med demens. Det er også viktig å introdusere mestringsskapende teknologi tidlig, som kan gi både økt frihet og trygghet for denne gruppen og deres pårørende. Rammene rundt tilbudet er godt egnet for å gi mestring og trygghet, avdekke behov og utvikle ny kunnskap. Det finnes ikke tilsvarende tilbud i dag, og derfor er prosjektet unikt.

 

Nyhetssaker om prosjektet: 

Gardslivet skal gje demenssjuke eit rikare liv. NRK MR 18.04.21.

TV innslag NRK MR 16.04.21.

 

Kontaktperson: mariatherese@helseinnovasjonssenteret.no

0