Møte forskning mennesker i rom

Initiativ for felles forskning i Møre og Romsdal

18. februar var forskningsmiljø fra hele fylket samlet på Fylkeshuset til et første
møte for å vurdere en felles forskningsinnsats.

Helseinnovasjonssenteret inviterte tirsdag til et sonderingsmøte for å undersøke interessen for et felles forskningsprosjekt på tvers av FoUI- miljø i Møre og Romsdal knyttet til innføring av Helseplattformen. Innføringen av Helseplattformen er et felles prosjekt som angår hele regionen og som gir muligheter for samlet fokus og innsats. Møre og Romsdal tilknyttes Helseplattformen fra høsten 2022, dette gir et vindu til å planlegge en eventuell felles forskningsinnsats knyttet til innføringen i vårt fylke. Å følge implementering av ny, omfattende felles journalløsning vil kunne gi ytterst viktig ny kunnskap om hvordan vi kan utvikle helsetjenestene videre. Helseplattformen åpner opp for en rekke muligheter og behov for forskning. Om det er interesse for å gjøre et felles forskningsarbeid, og hva dette eventuelt skal dreie seg om, var tema på møtet. Samlet har FoUI- miljøene i Møre og Romsdal et potensiale til å utgjøre et komplementært forskningssamarbeid, som kan utføre viktig innsiktsarbeid knyttet til offentlig innovasjon. 


Det var et bredt og godt oppmøte med representanter fra Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda, NTNU Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF, Møreforskning, Innføringsprogrammet for Helseplattformen i Møre og Romsdal, Norges Forskningsråd, KS og Helseplattformen Helse Midt- Norge RHF, samt representanter fra arrangørene Helseinnovasjonssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Administrerende direktør for Helseinnovasjonssenteret, Geir Sylte, innledet møtet. Helge Storøy, innføringsleder Helseplattformen i Romsdal, holdt deretter en presentasjon som omhandlet status innføringsløp Helseplattformen, og muligheter for forskning. Forskningskoordinator for Helseplattformen i Helse Midt- Norge RHF, Liv Johanne Wekre, holdt en presentasjon om Forskning knyttet til Helseplattformen sammen med Nina Anita Kongshaug, assisterende fagdirektør i medisin. Arthur Almestad fra Norges Forskningsråd orienterte om Forskningsrådet og dets ulike søknadstyper opp mot en felles forskningsinnsats i Møre og Romsdal. Bjarte Bye Løfaldli fra Helseinnovasjonssenteret åpnet videre diskusjon med en skissering av hva slags modeller for samarbeid som kan være aktuelt å vurdere fremover.

Alle miljøene ga positiv tilbakemelding på at de ser muligheter for videre samarbeid og en felles forskningsaktivitet. Her er det mulighet for å dra inn også nasjonale og internasjonale aktører. Helseinnovasjonssenteret vil følge opp de ulike institusjonene i etterkant med mål om å få etablert en struktur for videre samarbeid og forskningsaktivitet. Det sentrale er å finne en god tilnærming til et felles prosjekt som både treffer behov, vår samlede FoUI- kompetanse og som kan ha stor nytte og verdi for samfunnet.


Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

0