Hospital@home

Ny tjenestemodell for samhandling i spesialisert hjemmesykehus, med bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi

Prosjektet Hospital@home, eller Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus, er et fireårig (2018-2022) samarbeidsprosjekt mellom Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter med kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, SINTEF, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. Formålet med prosjektet er å utvikle, teste, evaluere og implementere et nytt pasientforløp, som ved bruk av samhandling og teknologi skal bidra til å gi pasienter økt innflytelse og mestring ved å være aktive deltakere i egen behandling. Nye løsninger muliggjør behandling og oppfølging av pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem. Modellen testes for utvalgte diagnosegrupper som inkluderer både medisinske og kirurgiske diagnoser. Pasientforløpet inkluderer bruk av teknologi for trygghet, mestring og avstandsoppfølging. Nytt i samhandlingen er at pasienter følges opp hjemme av Regionalt Responssenter og sykepleiere i kommunalt ambulant responsteam, i henhold til individuell behandlingsplan hvor sykehuslege til enhver tid er medisinsk ansvarlig for pasienten. 

 

Her kan du se animasjonsfilmen vi har laget for å vise hvordan den nye tjenestemodellen fungerer: 


Ansatte fra de fem likeverdige partene i prosjektet utgjør arbeidsgruppen som har sikret felles forståelse og fremdrift av utviklingsarbeidet. Sykepleiere fra sykehus og kommune, leger, smittevernansvarlig, IT­ ansvarlige, EPJ­ansvarlige, teknikere, klinisk farmasøyt, tjenestedesignere, innovasjonsrådgivere og forskere er representert for å sikre ivaretakelse av forskjellig kompetanse, ulike perspektiver og erfaringer. Samskapingsprosessen har realisert en bred følelse av eierskap og felles forståelse av brukerbehovene, og ikke minst at tjenesten blir gjennomførbar og bærekraftig i normal drift. Aksjon og forskning skjer hånd i hånd i prosjektet; aksjonsdelen gjennomføres for å utvikle, pilotere og implementere den nye hjemmesykehus­modellen, og praksisnær forskning evaluerer prosessen ved å beskrive og analysere det som foregår og hva som kommer ut av det. Denne nye kunnskapen skaper grunnlaget for fortløpende refleksjon og læring, som igjen bidrar til justering og forbedring av modellen. En slik iterativ tilnærming vil bidra til at den nye modellen er integrert i tjenestene ved prosjektslutt.

 

Så hvilken forskjell kan dette ha for bruker? Og hva sier helseminister Bent Høie om prosjektet? 

Her er link til NRK Møre og Romsdal sin nyhetssending om prosjektet: 

 

Slik unngår de uker i sykehusseng

 

Ved å trykke på knappen under kan du få detaljert informasjon om prosjektet ved å se vår poster om prosjektet, presentert på forskningskonferanse høsten 2019.

Poster Hospital@home
0