Hospital@home

Dagens helsetjenester blir stadig mer komplekse og sammensatte hva gjelder behandlingsmetoder, bruk av ny teknologi og økonomiske utfordringer.

Dette krever betydelig fokus på tjenesteinnovasjon i samhandlingen mellom spesialist – og kommunehelsetjenestene. Det er et stort behov for å bygge en mer robust organisering rundt samhandlingen og oppfølgingen av pasienter som flyttes og behandles på ulike tjenestenivå av helsetjenestene. Den overordnede visjonen med dette innovasjonsprosjektet er derfor å bidra til økt livskvalitet for pasienter, ny samhandling for mer brukertilpasset behandling og bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten. Innovasjonsprosjektets fokus er langvarig intravenøs behandling med antibiotika i hjemmet, og å utvikle og implementere et nytt pasientforløp med økt samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste som inkluderer bruk av velferdsteknologi som følges opp av vårt Responssenter. Brukermedvirkning, videreutvikling av IKT-systemer og dokumentasjonsflyt og velferdsteknologiske løsninger skal muliggjøre oppfølging og behandling av pasienter i hjemmet. Dette vil gi pasienten mulighet til å styre egen behandling samt gi økt mulighet for deltakelse i arbeidsliv og skole under pasientforløpet. Forsknings-, utvikling- og innovasjonsarbeidet utgjør en sentral rolle i tjenesteinnovasjonen. Ulike kvalitative og kvantitative deduktive metoder vil bli benyttet av aktørene i samarbeidet for å besvare forskningsspørsmålene, oppnåelse av definerte mål og milepæler. Dette vil utgjøre et viktig grunnlag for å realisere gevinstpotensialet av det nye tjenesteforløpet.

0 0