Hospital@home

Ny tjenestemodell for samhandling i spesialisert hjemmesykehus, med bruk av mestrings- og avstandsoppfølgende teknologi

Hospital@home er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal utvikle et nytt brukersentrert pasientforløp i hjemmet for pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. 


Dagens helsetjenester blir stadig mer komplekse og sammensatte og krever fokus på tjenesteinnovasjon i samhandlingen mellom spesialist – og kommunehelsetjenestene. Det er et stort behov for å bygge en mer robust organisering rundt samhandlingen og oppfølgingen av pasienter som flyttes og behandles på ulike tjenestenivå av helsetjenestene. Med dette prosjektet skal vi bidra til økt livskvalitet for pasienter, ny samhandling for mer brukertilpasset behandling og bedre ressursutnyttelse i helsetjenesten, ved å utvikle en oppfølging i spesialisert hjemmesykehus. Avstandsoppfølging og bruk av velferdsteknologi er en sentral del av den nye tjenesten. Dette vil gi pasienten bedre mulighet til å styre egen behandling og delta i arbeidsliv og skole under pasientforløpet.


Samarbeidspartnere er Helseinnovasjonssenteret med Responssenter, Responsteam og kommuner, USHT, Helse Møre og Romsdal, SINTEF, Sykehusapotekene Midt- Norge. Helseinnovasjonssenteret har en sentral rolle i alle arbeidspakker i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Innovasjonsmidler fra Helse Midt.

0 0