Fra behov til ferdig utviklet app!

Helseinnovasjonssenteret har bistått Averøy kommune med utvikling av en app for klinisk støtte i palliasjon. Nå er appen tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og hjemmetjenesten i Averøy har tatt den i bruk.

Appen er et gratis kunnskapsverktøy for ansatte som jobber med palliasjon. Palliasjon, eller lindrende behandling, betyr aktiv behandling, pleie og omsorg for personer med uhelbredelig sykdom og begrenset levetid. Sentralt i palliasjon er kunnskap om grunnsykdommen og ulike behandlingsmetoder, systematisk symptomkartlegging og lindring, samarbeid på tvers av profesjoner og nivåer i helsetjenesten, og aktiv pasientmedvirkning og ivaretakelse av pårørende. Palliativ behandling er personsentrert og individuelt tilpasset, og dette krever at pasienter får palliasjon der han/ hun til enhver tid oppholder seg. Mange pasienter ønsker å tilbringe mest mulig tid hjemme på slutten av livet. For å ivareta alvorlig syke pasienter og deres pårørende i hjemmet, kreves trygge og kvalifiserte fagpersoner i den kommunale hjemmetjenesten.


Averøy kommune søkte i 2016 Helsedirektoratet om prosjektmidler for å øke kompetansen innen palliasjon. Prosjektledere i Averøy er Janne Johansen og Elfrid Margrethe Loe. Prosjektet ble innvilget støtte, og et av tiltakene var å utvikle og implementere en app som ansatte i hjemmetjenesten kan bruke for å hurtig og enkelt få tilgang til nødvendig informasjon når de besøker pasienter med uhelbredelig sykdom i hjemmet.

Appen inneholder informasjon om utfordringer helsepersonell stadig står overfor i palliativt arbeid, som hvordan kartlegge symptomer og sette i gang tiltak, akutte tilstander, kommunikasjon, den siste tiden og
åndelig omsorg. Ansatte ved Palliativt team ved Sykehuset i Kristiansund, spesialsykepleier Ragnhild Bjerkås og overlege Anne Fasting, har bidratt med det faglige innholdet og kvalitetssikring av appen. Appen er utviklet av Lavrans Grønseth. Lavrans er mastergradsstudent i informatikk ved NTNU, og har de siste årene hatt
sommerjobb ved Helseinnovasjonssenteret hvor han har jobbet blant annet med denne appen.

Nå er altså appen tilgjengelig i både i Apple App Store og Google Play Store, og hjemmetjenesten i Averøy har tatt den i bruk. Det gjennomføres en evaluering av bruk av appen og opplevd nytteverdi for de ansatte. Appen finner du raskt og enkelt ved å søke på ordet «palliasjon» og den er gratis å laste ned.


På bildene ser du appens logo samt et skjermbilde av appens meny, samt første møte mellom Averøy kommune, Helseinnovasjonssenteret og Palliativt team ved Sykehuset i Kristiansund. Fra venstre: Lavrans Grønseth (utvikler Helseinnovasjonssenteret), Lillian Karlsen (prosjektmedarbeider Helseinnovasjonssenteret), Ragnhild Bjerkås (spesialsykepleier Palliativ team ved Kristiansund sykehus), og Janne Johansen (prosjektleder Averøy kommue). 

0