svart side med logo Helseinnovasjonssenteret og tekst sammen for fremtidens helsetjeneste

Flere kommuner vil gå inn som eiere i Helseinnovasjonssenteret

Helseinnovasjonssenterets visjon er «sammen for fremtidens helsetjeneste». I høst har vi invitert flere nye kommuner til å gå sammen med oss, i et forpliktende samarbeid om forskning og innovasjon.

Helseinnovasjonssenteret sin rolle er å sammen med eiere, samarbeidspartnere og samfunnets innbyggere finne nye bærekraftige løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Skal man lykkes med den nødvendige omstillingen innen helse- og omsorgstjenestene må man ta utgangspunkt i et helhetlig perspektiv innen helseområdet. Derfor retter vi et spesielt fokus mot behovene innen primærhelsetjenesten, som står overfor store utfordringer som vanskelig løses alene.

 

Som pådriver og samhandlingsarena for helseinnovasjon, er vi opptatte av å ta utgangpunkt i reelle behov hos bruker og tjeneste, og å jobbe skulder ved skulder på tvers av fag, nivå og sektorer. Slik kan vi fremskaffe gode løsninger som vil tas i bruk og gi ønsket effekt.

 

Gjennom partnerskap med våre offentlige eiere vil Helseinnovasjonssenteret skape en kultur der vi sammen utforsker, utvikler, tester og fremskaffer kunnskap og løsninger som gir økt kvalitet og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Norge. Eierskap gir mulighet for langsiktig og involverende partnerskap, der man kan medvirke og tilrettelegge for forskning, innovasjon og utvikling. Aktiv involvering gir mulighet for påvirkning og tidlig gevinstrealisering.

 

Bred samhandling gir økt treffsikkerhet ved innovasjoner, og bidrar til at: 

  • Relevans for praksisfeltet forankres
  • Eierskap til prosjektene blir større
  • Erfaringsbasert kunnskap styrkes
  • Kvaliteten økes
  • Terskelen for å ta i bruk forskningsbasert kunnskap og løsninger i tjenesteyting og tjenesteutforming blir lavere
     

Per i dag er følgende parter eiere i Helseinnovasjonssenteret: Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Smøla, Helse Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. For å kunne gjennomføre flere parallelle prosjekt i både pilotfase og fase for utbredelse, er det nyttig å få flere eiere å samspille med. Derfor har vi denne høsten invitert inn på eiersiden samtlige kommuner i Møre og Romsdal samt to kommuner utenfor fylket. I Møre og Romsdal har Molde, Aukra, Rauma og Hustadvika kommuner allerede vedtatt å gå inn som eiere, i tillegg til Rindal kommune i Trøndelag. Vestnes, Bodø, og Sula vil om kort tid ta stilling til det samme. Kommunene på Sunnmøre er også invitert til medeierskap. Vi vil foreta en retta emisjon tidlig på nyåret når kommunene har tatt sine beslutninger. Vi ser frem til et utvidet samarbeid i forskning og innovasjon for å skape gode tjenester.

0