people aoround a table discussing in a workshop

Felles forskningsinnsats

Forskere fra Høgskolene i Molde og Volda, Helse-Møre og Romsdal HF, Møreforsking og Helseinnovasjonssenteret var samlet i Molde den 17.september. Formålet var å se på mulighetene for en felles forskningsinnsats i forbindelse med innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal.

Vi fikk høre fra både Fylkesordfører Tove-Lise Torve og Fylkesmannen Rigmor Brøste at fylket ser viktigheten av et forskningssamarbeid i forbindelse med innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal. Begge fremhevet at vår region har et stort potensial, men det forutsetter samarbeid på tvers og kompetanseutvikling. Innføringen av Helseplattformen er et felles prosjekt som angår hele regionen og som gir muligheter for samlet fokus og innsats. Status for Helseplattformens innføringsløp, og kommunenes rolle og betydning for å ivareta innbyggernes behov i innføringen, var også poster på programmet. Det ble også delt erfaringer fra innføring fra andre store IKT- prosjekt, samt orientert om ulike aktuelle forskningsmidler som det kan søkes på fra Forskningsrådet.

 

En viktig del av dagen var workshopen, hvor grupper med forskere fra de ulike institusjonene jobbet sammen om aktuelle fokus i utvikling av felles prosjekt. Dagen brakte med seg mange spennende diskusjoner på tvers av faggrupper og miljø. Begge gruppene fremhevet samhandling som et overordnet hovedfokus for arbeidet fremover. Vi ser at engasjementet er på plass, vi håper derfor denne starten på en felles innsats vil føre til enda tettere samarbeid mellom forskningsinstituttene i regionen, som på sikt kan styrke forskning i Møre og Romsdal.

0