hender jobber med ark og datamaskin prosess

Forskningsgruppe

Vi deltar i forskningsgruppen Tjenesteutvikling og digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. 

Forskningsgruppen har en tverrprofesjonell sammensetning og består av ansatte ved Høgskolen i Molde, ved Helseinnovasjonssenteret, og i kommuner og helseforetak med interesse for fagutvikling og forskning innen temaene tjenesteutvikling og digitalisering(teknologi) i helse og omsorgstjenesten. Sentralt i gruppens arbeid står tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid i bærekraftig tjenesteutvikling, forskning, og formidling/publisering.

 

Det overordnede målet med forskningsgruppen er å utvikle forskningsbasert kunnskap eksempelvis til: tjenesteutvikling i helse og omsorgstjenesten, behovsdrevne innovasjonsprosesser, implementering og evaluering av velferdsteknologiske/ digitaliserte løsninger som tas i bruk i helse- og omsorgstjenesten. Vi ønsker å forske på samspillet og mulige synergier mellom brukere/ pasienter/ pårørende samt ulike profesjoner og nivå i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Delmål: 

 • Å etablere et forskningsnettverk med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fag – og forskningsmiljø som ønsker å forske på tjenesteutvikling og digitalisering i helse og omsorgstjenesten
 • Å stimulere til praksisnær forskning
 • Å fungere som et forum for å utvikle felles prosjektsøknader til lokale, nasjonale eller internasjonale finansieringskilder
 • Å informere om og gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger på artikkelutkast
 • Å stimulere til nasjonal og internasjonal publisering/formidling

 

Forskningstilnærminger

I forskning og utviklingsarbeider benyttes forskningstilnærminger som er best egnet til å besvare det enkelte prosjekts problemstilling eller forskningsspørsmål. Dette innebærer at problemstilling og forskningsspørsmål avgjør metodevalgene. 

 

Aktivitet

 • To forskningsgruppemøter i høstsemesteret og tre- fire i vårsemesteret
 • Tid til samarbeid i prosjekt/ samskriving avsettes av den enkelte

 

Publikasjoner

 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria. 2019. Virtuell Avdeling i Smøla kommune: smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke eldre? Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-310-8) 32 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1904)HIM MF
 • Eines, Trude Fløystad; Rødal, Jorunn Hoås; Sandsmark, Maria; Grønvik, Cecilie K Utheim. 2019. Tverrfaglig samarbeid ivaretar hjemmeboende multisyke pasienter bedre. Sykepleien, Volum 107. s. 1-8
 • Eines, Trude Fløystad; Glærum, Marianne; Grønvik Cecilie Katrine Utheim. 2020. Hvilke vurderinger må sykepleiere gjøre før velferdsteknologi tas i bruk? Sykepleien. https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2020.81889
   

Deltakere

 • Cecilie Katrine Utheim Grønvik (Leder), Førsteamanuensis, HiM
 • Trude Fløystad Eines, Dosent, HiM
 • Ingunn Pernille Mundal, Førsteamanuensis, HiM
 • Emmy Elizabeth Langøy, Førsteamanuensis, HiM
 • Marianne Glærum, Høgskolelektor HiM
 • Marita Christina Susanne Melbye, Høgskolelektor HiM
 • Tove Myrvang, Høgskolelektor, HiM
 • Bente Dale Malones, Høgskolelektor, HiM
 • Atle Ødegård, Professor HiM og spesialrådgiver Helseinnovasjonssenteret
 • Marianne Storm, Professor II, HiM
 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef helse og omsorg, Kristiansund kommune 
 • Joakim Varvin, Prosjektleder DMS Kristiansund kommune
 • Tanja Thalen, kommunalsjef helse og omsorg, Molde kommune
 • Siri Haukås, fagleder helse og omsorg, Molde kommune
 • Monica Hanssen, fagkonsulent, seksjon for voksenhabilitering, Helse Møre og Romsdal HF
 • Bjarte Bye Løfaldli, FoUI- leder, Helseinnovasjonssenteret
 • Lillian Karlsen, Rådgiver forskning, Helseinnovasjonssenteret
 • Terese Nerbøvik, Rådgiver forskning, Helseinnovasjonssenteret

0