Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) - en ny, viktig kompetanse i et bærekraftig helsevesen

Aiza Alvarado Sæther besøkte oss nylig på observasjonspraksis. Aiza tar master i Avansert klinisk allmennsykepleie ved Høgskolen i Molde. Under besøket ville hun høre hvordan vi jobbet og fikk tips på en forbedringsoppgave hun skrev som fokuserte på å øke helsekompetanse hos personer med hjertesvikt. Under besøket gav hun oss en innføring i hva avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) er og hvordan de kan bidra til bærekraft i helsevesenet. 

 

Hva er Avansert klinisk allmennsykepleie/AKS?

En sykepleier med Masterdanning innen AKS er en sykepleier med utvidet kompetanse og ferdigheter som gjør dem i stand til å yte helhetlig og avansert helsehjelp i en selvstendig rolle. Rollen innebærer at de kan utføre avanserte kliniske vurderinger og behandle pasienter innenfor sitt kompetanseområde. De arbeider ofte tverrfaglig og kan ta beslutninger som tradisjonelt har vært forbeholdt leger, noe som bidrar til en mer effektiv og tilgjengelig helsetjeneste. AKS-sykepleiere kan arbeide i en rekke settinger, inkludert hjemmetjenesten, sykehus, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunale akutte døgnenheter (KAD), palliative avdelinger og sykepleierteam. Deres utvidede kompetanse gjør dem til en verdifull ressurs som kan bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

 

Utfordringen

Befolkningsprognoser viser at vi står foran en periode med en betydelig økning i antallet eldre. Ettersom eldre lever lenger og flere har komplekse, sammensatte behov, blir behovet for helsepersonell med bred generalistkompetanse stadig større. AKS-sykepleiere kan bidra til å møte disse utfordringene, men overføring av mer spesialiserte og avanserte oppgaver krever omstillingsvilje.

 

En del av løsningen

For å møte disse utfordringene har Helsepersonellkommisjonen foreslått tiltak for å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester over hele landet og understreker viktigheten av å styrke generalistkompetansen innen helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet har derfor opprettet en tilskuddsordning der kommunene kan søke for å utdanne sykepleiere i AKS. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til kompetanseoppbygging, gjennom å videreutdanne flere sykepleiere til spesialister i klinisk allmennsykepleie. 

 

Gode og likeverdige tjenester

Gode og likeverdige tjenester krever nok kvalifisert kompetanse og økt tverrfaglighet. AKS sykepleiere er gode ressurser for samhandling, oppfølging og evaluering på tvers i helsetjenestene. Ifølge forskning bidrar deres kartleggings-, undersøkelses- og vurderingskompetanse til å forhindre innleggelser og reinnleggelser til blant annet sykehus, KAD, sykehjem, samt redusert bruk av legevakta. AKS er utdannet til å se helheten, både hos pasienten og i systemet. 

 

AKS i Norge

AKS brukes til å kartlegge og følge opp pasienter med kroniske og komplekse helseutfordringer. AKS-sykepleiere sørger for opprettelse av behandlingsplaner og koordinering av tjenester. De bidrar til kompetansedeling, tjenesteutvikling og forskings- og utviklingsprosjekt. AKS-rollen er integrert i tjenesten flere steder på Østlandet. Notodden, Drammen, Tønsberg og Sandefjord kommune viser gode erfaringer i bruken av AKS-kompetansen. Selv om de er kommet ganske langt i implementeringen av denne utvidede rollen på Østlandet, er den fortsatt ganske uavklart i andre deler av landet. På eksempelvis Vestlandet gjenstår dessverre mye av dette arbeidet.

 

AKS i Kristiansund Kommune

I Kristiansund Kommune jobber det nå ni sykepleiere med AKS- utdanning som arbeider i ulike stillinger i hjemmetjenesten, sykehus, legevakt, spesialisthelsetjenesten, KAD, Palliativ avdeling, og sykepleierteam. En felles utfordring er at de mangler stillingsbeskrivelse for AKS og forankring blant ledere, kollegaer og samarbeidspartnere. Helsedirektoratet anbefaler at hver kommune definerer AKS-rollen samt oppgaver til og organisering av denne. Dette krever ledere som er fremtidsrettede og villige til å satse på dette verdifulle tilskuddet, samtidig som at interne strukturer i helsetjenesten må tilpasses til den nye og selvstendige AKS rollen. Mer åpenhet om oppgavegliding og oppgavedeling er viktig for en mer bærekraftig og robust helsetjeneste.

Mange kompetanserike sykepleiere i kommunene i Midt-Norge er klare til å inntre i AKS-rollen og bidra til et mer bærekraftig helsevesen så fort de får forankring og stillingsbeskrivelse. Hvor lenge har vi råd til å vente?

 

Aiza Alvarado Sæther, Spesialsykepleier i AKS, Storhaugen helsehus

Juliane Gneist, Allmensykepleier AKS, Fagsykepleier Hjemmetjenesten i Kristiansund,

NSF Fylkeskontakt for AKS 

0