APSD

Adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.

Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret har igangsatt et samarbeid med mål om økt kunnskap, samhandling og utvikling innenfor temaet adferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens i siste fase av livet.  Disse pasientene har stort lidelsestrykk, betydelig funksjonstap, problemer med samarbeid og vanskelig håndterbar agitert/aggressiv atferd. Hvordan gi lindring til disse pasientene, når en erfarer at tradisjonelle miljøtiltak og medikamentell behandling ikke fører frem?

Bakgrunn

Over 90% av pasienter med demens vil utvikle alvorlig grad av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD) i løpet av sykdomsforløpet. Pasienter med APSD oppleves gjerne som de mest utfordrende pasientene i demensomsorgen, og krever mye ressurser fra kommunale helse- og omsorgstjenester. Forekomsten av demenssykdom øker med alderen, og av demografiske årsaker vil vi fram mot 2040 stå overfor en fordobling av personer med demens og APSD. Dette vil prege de kommunale helse- og omsorgstjenestene både når det gjelder kompetanse, faglig tilnærming, fysisk utforming og kapasitet. Det er behov for tiltak som på kort sikt kan bidra til å bedre nåværende praksis, samtidig som det foreligger et stort behov for økt forskning for økt kunnskap.  (Ref: Helsedirektoratet)

Formål og fremdrift

Samarbeidet har allerede resultert i et forprosjekt for å definere utfordringsbildet og sikre en felles forståelse av både problem og mål. Å avdekke faktiske behov og utfordringer før det velges løsning, er viktig for å i større grad kunne velge riktig tilnærming og mer målrettede tiltak. Hensikten med videre arbeid vil være tjenesteutvikling med basis i kunnskap og erfaringsutvikling, og å legge til rette for økt samhandling og fokus på en utfordring som tjenesten rapporterer som alvorlig og stor. Arbeidet innebærer blant annet bedre forståelse av utfordringer og behov i tjenestene, forskningsresultater, kunnskap og anbefalinger om beste praksis og samhandling.

 

Kontaktperson: Oda Skjølsvold på oda@helseinnovasjonssenteret.no

 

0