Utfordringene innen helse og omsorg på dagsorden i samling for Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

På samling i Nordmøre IPR den 24 og 25 august var ett av temaene helse og omsorg. Ny styringsinformasjon og tid for endring var grunnlag for en nærmere dialog

Adm. Dir. ved Helseinnovasjonssenteret la frem funn fra en analyse utført av senteret som har tatt for seg kostnader ved helse- og omsorgstjenester utført av kommunene i Møre og Romsdal. En rapport av analysen forventes ferdigstilt i månedsskiftet september/oktober i år.

Kommunalsjef Jan Morten Grimstad Dale, helse- og velferd fra Hustadvika kommune presenterte Romsdalskommunene sitt arbeid med å forstå årsakene til høye kostnader knyttet til pleie og omsorg. De har benyttet eksternt konsulentselskap og har også vektlagt en kvalitativ undersøkelse i sin kartlegging.

Dette arbeidet ferdigstilles høsten 2023. Deling av kunnskap og innsikt på tvers av kommuner anses som viktig for å kunne ha et godt kunnskapsgrunnlag i den diskusjon og de valg man står overfor i omstillingen av helse- og omsorgstjenesten

0