Sammen om barn og unges psykiske helse i Molde kommune

Gjennom prosjektet “Sammen om barn og unges psykiske helse 6-12 år» skal Molde kommune sørge for et godt og sammenhengende tilbud når barn har behov for psykisk helsehjelp. Tilbudet skal være tverrfaglig og også sørge for støtte til familien.

Medvirkning for å utvikle treffsikre tilbud

Arbeidet startet opp høsten 2023 med å be om innspill fra innbyggere og ansatte. Vi er spesielt glade for at mange barn har deltatt - til sammen har 585 barn bidratt med informasjon om hva de tenker kan være til hjelp.

Hvilke utfordringer må vi løse?

 

Molde kommune har ansatte med relevant kompetanse, men de har for lite kjennskap og kunnskap om hverandre. Det er ikke godt nok definert hvem som har hvilket ansvar for barn i barneskolealder med psykiske helseplager. Det er utfordrende å finne riktig hjelp, og barn og familier med sammensatte behov kan havne mellom etablerte tilbud.

 

Hva ønsker barn og foreldre?

Foreldre og barn ønsker informasjon om tilbud som finnes. De ønsker at det skal være enkelt å ta kontakt, og at hjelp settes i gang raskt. Tilpasninger for å møte barnets behov bør gjøres i hverdagen, på barnets arena. Kartlegging og individuell hjelp skal kunne gjennomføres på andre arenaer en skole.

40% av barna som har deltatt i spørreundersøkelse har svart at de ønsker at samtaler skal skje mens de gjør noe de liker. For de fleste barn er foreldre/foresatte de viktigste støttespillerne, og foreldreveiledning/foreldrestøtte på ulike nivåer er viktige tilbud for å hjelpe barna.

Barn og foreldre ønsker å bli lyttet til, og enkle grep kan være nok. Å bygge gode relasjoner er viktig. Det er ønske om tilbud etter vanlig skole- og arbeidstid, og at tilbud inkluderer aktiviteter som barnet opplever som positivt - det å gjøre noe en liker/mestrer kan være til god hjelp for barn.

 

Mye er godt i gang!

Molde kommune er en SLT-kommune. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og skal fremme samarbeid mellom tjenester, bidra til utvikling av tjenestetilbud, og styrke forebyggende arbeid blant barn og unge. Kommunen har også innført modellen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). BTI-modellen skal bidra til at barn som har det vanskelig blir oppdaget, får tidlig og samordnet innsats og at medvirkning ivaretas. Avklaring av ansvar mellom tjenester gjennomføres blant annet ved å benytte beskrivelser i “Barn og unges helsetjeneste”, som er et samarbeid med kommuner og helseforetaket i Møre og Romsdal.

For å fremme kjennskap om, og kunnskap på tvers av tjenester, er det i Molde kommune opprettet flere fora på tvers av sektor og tjenester, både på leder- og ansattnivå. Det er også startet opp et arbeid for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, blant annet på kommunens nettsider.

 

Videre arbeid i prosjektet “Sammen om barn og unges psykiske helse”

Forprosjektet har resultert i to anbefalinger for videre arbeid:

1.    Tidlig innsats: Systemarbeid sammen med skole og gjennomgang av støttetjenester/«laget rundt barnet» og

2.    Helhetlig behandling og oppfølging av barn 6-12 år, inkludert familiestøtte:

·         blant annet lavterskeltilbud, hjelp tilpasset barn og familiers behov og forutsetninger, gruppetilbud og samarbeid med brukerorganisasjoner.

·         Det jobbes videre med å konkretisere anbefalingene som er gitt. I det videre arbeidet er medvirkning fra barn og foreldre viktig.

·         Hovedmålsettingen er å sikre at barn og familier med behov får nødvendig hjelp og støtte gjennom helhetlige tilbud som kan bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet.

 

Skrevet av prosjektleder Eva Mittet Astad (koordinator for tjenester til barn og unge) og prosjektmedarbeider Marthe Nilsen Oterhals (psykolog).

 

Eva Mittet Astad og Marthe Nilsen Oterhals

Molde kommune

0