Innovative løsninger på fremtidens utfordringer

Som andre kommuner sliter også Surnadal sykehjem med rekruttering av helsefaglig kompetanse. Spesielt fagkompetanse på natt kan være utfordrende. Sykehjemmet jobber med ulike tilnærminger til rekrutteringsutfordringene

Hvorfor søvnmonitor?
IT avdelingen i kommunen utfordret de ulike tjenesteområdene med følgende fokus i utvikling av teknologiske løsninger; “Si hva du har som problem du ønsker å finne en løsning på, så skal vi sammen se hvilke muligheter som finnes.” Rekruttering, spesielt av vikarer ved fravær på natt, ble løftet som en utfordring. Vi så deretter på velferdsteknologiske løsninger som kunne møte denne utfordringen.

 

Vi ønsket et verktøy som gjorde det enklere å bruke rett kompetanse til rett tid, og å unngå innleie av ekstra nattevakt i ressurskrevende situasjoner. Valget falt da på søvnmonitor. Søvnmonitor i form av Somnofy gjør at personalet kan ha oversikt over status på alle rom via skjerm på vaktrom (dashbord). I praksis kan vi da hjelpe pasientene som er våkne og trenger hjelp eller omsorg, enn å forstyrre de som faktisk sover.

 

Implementering- og innføringsprosessen
Surnadal sykehjem har et stort fokus på å sikre gode og forsvarlige tjenester. Kvalitet blir jobbet med kontinuerlig og er satt i system. Sykehjemmet har en 100% fast stilling som fagutviklingssykepleier.  I kvalitetsarbeidet ved sykehjemmet har organisasjonen blitt vant til det vi kaller “arbeidsavdelingsmøter”. Dette er møter/fagdager der fagutviklingssykepleier, ledere, tillitsvalgte, vernetjenesten og ansatte, arbeider sammen for å løse utfordringer. I disse møtene skal vi ikke ha for mange svar og føringer i forkant, men være åpne for refleksjoner rundt ulike problemstillinger og løsninger deretter.

 

Ved innføringen av Somnofy hadde vi arbeidsavdelingsmøte sammen med nattevaktene ved sykehjemmet. På møtet jobbet vi med ulike problemstillinger som kan oppstå på natt. Vi foretok målinger i forkant av innføringen der vi kartla hva, hvorfor og hvor mange tilsyn nattevaktene foretok i løpet av en natt. Målingene ble utført av nattevaktene via Forms. Perioden vi målte strakte seg over ca. en måneds tid og vi fikk inn 4700 svar. Målinger viste at de aller fleste tilsynene var på under ett minutt, og at det var tilsyn etter tiltak. Det betyr stort sett faste tilsyn for å se at pasienten har det bra.

 

Måloppnåelse og veien videre.
Foruten mindre behov for innleie av vikarer, var trygging et hovedmål. Nattevaktene opplevde det som stressende om de måtte forlate avdelingen for å hjelpe til på annen avdeling på sykehjemmet.  Som leder har det vært viktig å tørre å utfordre innlærte arbeidsmønstre og eksisterende praksis for å gi trygghet i å stole på teknologien.

 

For å lykkes ser vi at det er viktig med tett oppfølging fra lederteamet og fagutviklingssykepleier. Nye problemstillinger dukket opp underveis. Eksempelvis så vi at en luftmadrass som fører til heving og senking av pasienten i seng, påvirket status og ga utslag på respirasjonsfrekvensen til pasienten. Dette førte til at statusen på rommet viste “usikker status.”  Det har vært jobbet tett sammen med leverandør når slike problemstillinger har oppstått. I dag ser vi at egne rutiner rundt varselet “usikker status” har vært nødvendig for å eliminere usikkerhet.

 

Vi har valgt å ta i bruk nye rutiner rundt teknologiske løsninger i størst mulig grad inn i allerede eksisterende prosedyrer. Dette for å føye teknologien inn som en naturlig del av våre arbeidsmetoder. Teknologien ble blant annet tatt inn i malen for vedtak om opphold ved sykehjemmet som en del av tjenesten.

Vi er fremdeles i en implementeringsfase, men vi har allerede sett god nytte av søvnmonitoren og redusert bruk av bemanning på natt. Underveis i prosessen har en opplevd at nattevaktene har god hjelp av Somnofy når de må prioritere arbeidsoppgaver grunnet uforutsette hendelser. Søvnmonitor i form av Somnofy gjør at personalet kan ha oversikt over status på alle rom via skjerm Nå er vi inne i en fase der vi ikke foretar fysiske tilsyn når varselet på dashbordet viser at pasienten sover.  Somnofy er installert på alle rommene ved sykehjemmet. Hver nattevakt har oversikt via dashbordet på sin avdeling. Når de må forlate avdelingen har de samme oversikten via dashbordet på iPad som de tar med seg. Sykepleier på dagvakt tar ut nattrapporten for å få god oversikt over pasienter en trenger tettere oppfølging av.

I arbeidet med forhandlinger med leverandør og implementeringen av Somnofy har sykehjemmet arbeidet tett sammen med IT ansvarlig i kommunen, Pål Ranes og systemforvalter innen helse og omsorg, Heidi Gravvold Sæter. Samarbeidet der en hadde kompetanse både på teknologi og helsefag har for oss vært en suksessfaktor.

 

Om det er noen spørsmål, ta kontakt med oss:

Jenny Nordheim, einingsleiar. E-post: jenny.nordheim@surnadal.kommune.no og Ingunn Mikkelsen, fagutviklingssjukepleiar. E-post: ingunn.mikkelsen@surnadal.kommune.no

 

Surnadal.kommune.no

0