Type 2 Diabetes

Type 2 Diabetes

Personsentrert helhetlig tjeneste ved bruk av avstandsoppfølging

T2D- prosjektet er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal skape en ny helhetlig, deltagersentrert tjenestemodell for samhandling, økt fysisk aktivitet, egenmestring, avstandsoppfølging og livsstilsendring for pasienter med type 2 diabetes (T2D). Sentralt for innovasjonsgraden er en ny modell for samhandling og bruk av teknologi for avstandsoppfølging og mestring. 


Samarbeidspartnere er Diabetesforbundet Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret med Responssenter og kommuner, USHT Møre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal, Utviklingssentral for Frisklivssentraler region Midt-Norge, Senter for hjertetrening (CERG, NTNU), Høgskolen i Molde (HiM, Senter for Helselogistikk) og Tieto. 


Prosjektetmottok i desember 2018 finansiell støtte for 3 år fra Extrastiftelsen.

0 0