Min T2D - Type 2 Diabetes

Personsentrert helhetlig tjeneste ved bruk av avstandsoppfølging

Prosjektet «Min T2D» er et treårig samarbeidsprosjekt (2019­- 2021) mellom Diabetesforbundet, NTNU med
Cardiac Exercise Research Group (CERG), Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter med kommuner, Helse Møre og Romsdal HF, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal og Tieto. Formålet er å utvikle en ny helhetlig, pasientsentrert tjenestemodell for personer med type 2 diabetes (T2D). Diabetes, som er en av de hyppigst forekommende folkesykdommer og ofte forbundet med langvarige sykdomsforløp, bidrar til et betydelig press på helse- og omsorgstjenestene hva gjelder diagnostisering, behandling, medisinering, rehabilitering og oppfølging. Det ligger også et stort potensiale i at individet selv får mer kunnskap om egen sykdom og får mulighet til egenmestring og egenbehandling. God veiledning, opplæring og oppfølging er en forutsetning for å bygge helsekompetansen hos innbyggerne. Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?» søker prosjektet å skape en samhandling mellom forskningsmiljø, kommune­ og spesialisthelsetjeneste og frivilligheten.

Ved hjelp av kompetansedeling, forskningsmetodikk og tjenestedesign er målet at samarbeidet leder til utvikling og implementering av en ny tjenestemodell. Samtidig tilpasser og anvender prosjektet forskningsresultater fra laboratoriet direkte ut til tjeneste og pasient. Ved bruk av personsentrerte og tilpassede tiltak som fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi, kunnskapsbygging, mental helse og motivasjon, ønsker prosjektet på lengre sikt å bidra til livsstilsendring og forebygging av komplikasjoner. Tjenesteutvikling og testing følges av en intervensjonsstudie for å måle og evaluere effekter av de tilpassede tiltakene. Foruten litteraturstudier, fag­ og ekspertbidrag ble det i tidlig fase benyttet metoder som samskapende workshop og dybdeintervju. I Intervju med type 2 diabetikere samt arbeidsmøter med medarbeidere i tjenestene har gitt uvurderlig innsikt og avdekket nye behov. Innsiktsfasen har slik dannet grunnlag for justering av prototypen og ytterligere testing, før tjenestemodellen er tilstrekkelig utviklet for bruk og gjennomføring av intervensjonsstudien. Studien tar sikte på å inkludere rundt 60 deltakere, dette vil danne et grunnlag for videre utvikling av tjenestemodellen og målrettede tilpassede tiltak, med målsetting om overføring til drift i løpet av 2021. Prosjektet mottar finansiell støtte for 3 år fra Extrastiftelsen.


Under kan du høre radiointervju om prosjektet fra NRK Møre og Romsdal.


0 0